Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wykazy opłatowe do UM i kampanie edukacyjne dla opakowań

Pytanie: Czy w związku ze zmianą ustawy POŚ (przez Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 ), jeżeli opłata nie przekracza 100 zł za każdy zakres korzystania ze środowiska – podmiot nie składa sprawozdania do UM już za 2016 r. czy dopiero za 2017 r.? [R.B.], [R.J.]

Odpowiedź: Od 1.01.2017 r. art. 289 ust. 1 POŚ brzmi:

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Zmiana art. 289 ust. 1 POŚ weszła w życie 1.01.2017 r. i moim zdaniem dotyczy już wykazów opłatowych za rok 2016, gdyż nie ma przepisu przejściowego, który by stanowił inaczej. Za taką interpretacją przemawia sam tytuł ustawy zmieniającej [2] „…w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”, a więc wykładnia celowościowa tej ustawy zmieniającej [2] wskazuje na to, aby już ją zastosować, a nie dopiero za rok. Wiem, że w tym temacie są różne stanowiska, dlatego przepis powinien być moim zdaniem interpretowany na korzyść podmiotów zobowiązanych do opłat za korzystanie ze środowiska.

Tak uważam mając na uwadze wcześniejszą zmianę tego art. 289 POŚ obowiązującą od 2004 r., gdy zmieniona była kwota ze 190 zł na 200 zł zwalniająca z wnoszenia opłaty kwartalnej. Wówczas stanowisko MŚ było takie, że zmiana ta dotyczy już od roku 2004 nawet opłat zaległych za rok 2002 i 2003.

Dla przykładu zacytuję przepis przejściowy art. 29 ustawy zmieniającej [2] dotyczący Ordynacji podatkowej wskazujący, że ma być inaczej:

Art. 29. Przepis art. 14n § 4 ustawy zmienianej w art. 8 ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Natomiast nie ma w ustawie zmieniającej [2] analogicznego przepisu przejściowego dotyczącego okresów rozliczeniowych z innych ustaw, w tym z POŚ, a więc ma tu dla nich zastosowanie 1 teza – str. 13 „Dobre praktyki legislacyjne„:

1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. „Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa, chyba że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje systemowe lub aksjologiczne”.

Ponadto uważam, że również w przypadku kampanii edukacyjnych zmieniony art. 6 i 7 UGOPAK przez ustawę zmieniającą [2] dotyczy już obowiązków rozliczanych za rok 2016. Tak więc jeżeli przedsiębiorca w 2016 nie przeznaczył na przeprowadzanie kampanii lub nie wpłacił na konto NFOŚiGW co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2015, to moim zdaniem jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, jeżeli w roku 2016 wprowadził do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg i do 15 marca 2017 r. złoży marszałkowi województwa odpowiednie dokumenty o pomocy de minimis.

Podsumowując, art. 13 (zmiana POŚ) i art. 18 (zmiana UGOPAK) nie są wymienione w przepisach przejściowych ustawy zmieniającej [2], a więc przepisy zmienione w POŚ i UGOPAK stosuje się moim zdaniem bez zastrzeżeń od zaraz w zakresie sprawozdań obowiązanych do złożenia w roku 2017 za rok 2016.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255)
[3] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875)

Tematy powiązane

Wykazy opłatowe za 2013 r.
Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych
Za co opłaty środowiskowe i wykazy
Lekarz przekazuje wykaz opłatowy

Joanna Wilczyńska (07.02.2017)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Wykazy opłatowe do UM i kampanie edukacyjne dla opakowań”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:37, 02.01.2019:

  Wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska w 2018 r. trzeba składać do 31 marca 2019 r. do marszałka województwa na nowych wzorach – Dz. U. z 2018 r. poz. 2527

 2. 2 Joanna napisał(a) 14:33, 31.01.2019:

  Dzień dobry,
  Czy Pani zdaniem opłata za kampanie edukacyjne, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2) aktualnej UGOPAK, tj. po wprowadzeniu zmiany opublikowanej w Dz. U. z 2017 r. poz. 2056 art. 1 pkt 8) a), powinna być uiszczona na konto urzędu marszałkowskiego za 2018 r. do końca 2018 r. czy w innym terminie? I jeszcze jedno pytanie – czy zgodnie z przepisami opłata za kampanie edukacyjne za 2017 r. powinna być wpłacona jeszcze na konto WFOŚiGW czy już urzędu marszałkowskiego?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:22, 01.02.2019:

  Joanna (2), opłata za kampanie edukacyjne, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 UGOPAK w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2018 r., powinna być uiszczona za 2018 r. do końca 2018 r. na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.
  Co do zaległej opłaty za kampanie edukacyjne za rok 2017, to mam wątpliwość, czy jeszcze można ją wpłacać, bo art. 56 i 57 UGOPAK stanowi o administracyjnej karze pieniężnej w takim przypadku.

 4. 4 Marcelina napisał(a) 15:47, 26.02.2019:

  Czy przedsiębiorca który teraz złoży sprawozdanie za opakowania za rok 2018 i wpłaci na kampanie edukacyjne za 2018 rok to będzie ukarany administracyjną karą pieniężną


Skomentuj...