Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana klasyfikacji odpadu

Mamy nową ustawę o odpadach (UO2), ale nadal (maksymalnie jeszcze przez 2 lata) obowiązuje dotychczasowy katalog odpadów [3]. Indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów wskazano w katalogu odpadów, które odpady są niebezpieczne, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz ich właściwościami.

W zasadzie to wytwórca danego odpadu przyjmuje dla niego z katalogu odpadów kod rodzaju odpadu w zależności od źródła powstawania odpadu (20 grup). Należy przy tym uwzględnić:

– właściwości odpadów określone w załączniku nr 3 do UO2 powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi,

– składniki odpadów określone w załączniku nr 4 do UO2, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Zaklasyfikowanie odpadu do danej grupy i podgrupy w katalogu odpadów często jest trudne. Przyjęcie dla odpadu sześciocyfrowego kodu odpadu określającego rodzaj odpadu to kolejna trudność przy ostatecznej klasyfikacji odpadu w wybranej podgrupie.
Jeżeli ustalono, że odpad nie jest niebezpieczny, to z katalogu odpadów należy wybrać ten bez gwiazdki „*”, również w przypadku kodów „bliźniaczych” („lustrzanych”), np. dla odpadowych sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań ochronnych wybiera się wówczas kod 15 02 03 (inny niż niebezpieczny) zamiast „bliźniaczy” („lustrzany”) kod 15 02 02* (odpad  niebezpieczny).

Obecnie wg art. 7 UO2, tak jak to było dotychczas wg UO, jest możliwość wykazania, że odpady wymienione w katalogu odpadów jako niebezpieczne (z gwiazdką „*” przy kodzie) nie są odpadami niebezpiecznymi:

Art. 7. 1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do UO2.

Takiej zmiany klasyfikacji odpadu może dokonać, moim zdaniem, wytwórca odpadów albo gospodarujący odpadami, gdy w katalogu odpadów odpowiedni co do rodzaju (nazwy) jest kod z gwiazdką „*” nieposiadający „bliźniaczego” („lustrzanego”) kodu, np. „12 01 18* – Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)”.
Jeżeli będzie chciał zmienić klasyfikację takiego odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż niebezpieczny (czyli usunąć gwiazdkę „*” przy kodzie), to powinien to obecnie dokonać na podstawie dotychczasowego rozporządzenia [4]:

§ 7. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w § 6 pkt 3, wykazują, że stężenia substancji są niższe niż wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia [4], odpad uznaje się za nieposiadający składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne.

§ 8. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w § 6, zostanie ustalone występowanie składników wymienionych w załączniku nr 3 do UO (nr 4 do UO2) innych niż wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to w celu stwierdzenia, czy odpad nie stanowi odpadu niebezpiecznego, przeprowadza się badania właściwości, o których mowa w § 2.

Nowością w procedurze zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych (kod z gwiazdką „*”)
na inne niż niebezpieczne (ten sam kod ale bez gwiazdki „*”) jest konieczność zgłoszenia marszałkowi województwa i uzyskania decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji, bo wg art. 8 UO2:

Art. 8. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

2. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;
4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów;
5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów.

3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2.

4. Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 3, wykonują wyłącznie laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ. W celu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów objętych zgłoszeniem.

5. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo
decyzję o wyrażeniu sprzeciwu.

Nie wiem jednak, jak w praktyce wygląda dalsze postępowanie z odpadem z tak zmienionym kodem. Podejrzewam, że mogą być problemy, jako że kody odpadów powinny być we wszystkich decyzjach związanych z gospodarką odpadową oraz w ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

Przepisy te rozumiem tak, jak powyżej przedstawiłam. Można się jednak spotkać z zupełnie inną ich interpretacją, o czym świadczy załączone poniższe pytanie.

Pytanie: Na szkoleniu przekazano nam informacje, że wytwórca odpadów i posiadacz odpadów innych niż niebezpieczne, które mają swoje odpowiedniki wśród odpadów niebezpiecznych, np.: 15 02 02 i 15 02 03, jest obowiązany do uzyskania decyzji od Marszałka Województwa dot. zmiany klasyfikacji odpadów, jeżeli chciałby zachować status odpadu innego niż niebezpieczny (15 02 03). Dopiero po otrzymaniu takiej decyzji Starosta może wydać pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy też zezwolenie na zbieranie czy przetwarzanie na odpad 15 02 03 (inny niż niebezpieczny) posiadający swojego „bliźniaka” (tzw. odpad „lustrzany”) wśród odpadów niebezpiecznych (15 02 02). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi w art. 7 „posiadacz odpadów może dokonać ZMIANY klasyfikacji odpadów …” . Natomiast przytoczona sytuacja polega po prostu na WYBORZE jednego z 2 rodzajów odpadów. Czym uzasadnić przedsiębiorcy konieczność uzyskania decyzji od Marszałka, w sytuacji gdy ustawa mówi o ZMIANIE klasyfikacji odpadów, a przedsiębiorca wcale zmieniać nie chce, tylko po prostu wybrać jeden z dwóch odpadów dostępnych w katalogu odpadów? [A.W.]

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne – Dz. U. Nr 128/2004 r., poz. 1347 – obowiązuje max do
23.01.2015 r.
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Odpady bliźniacze
Dlaczego UO2
Transport odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Zbiorcze odpadowe za 2012-2014

Joanna Wilczyńska (24.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Zmiana klasyfikacji odpadu”
 1. 1 Magda napisał(a) 12:13, 19.06.2013:

  Jest oficjalne stanowisko MŚ w sprawie zmiany statutu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne –
  http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_06/cc27612a0ab016a2a87112d2b0d5d6d2.pdf

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:09, 25.07.2013:

  Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. odpadów lustrzanych (bliźniaczych)

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:53, 18.06.2017:

  Od 18.10.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601).

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:55, 18.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...