Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wspólny komin – różne podmioty

Pytanie: Czy dwa kotły o łącznej mocy cielnej równej 5,8 MW oraz dwa kotły o łącznej mocy cieplnej równej 10 MW położone na terenie dwóch zakładów i podłączone do wspólnego komina będą odrębnymi instalacjami? Komin znajduje się na terenie jednego z ww. zakładów. Czy dla tych dwóch kotłowni można uzyskać odrębne pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? [R.T.]

Odpowiedź: Może pomocny będzie tu art. 378 POŚ:

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Przepis ten został dodany, aby m.in. uwzględnić taki przypadek jak ten z tym wspólnym kominem. Przepis dotyczy ustalenia właściwego organu OŚ, ale wykazuje, że taka możliwość „powiązania technologicznego” dwóch instalacji przez wspólny komin jest możliwa.

Jednak jako że są to dwa odrębne „zakłady” w rozumieniu POŚ (ze wspólnym terenem pod kominem, do którego oba podmioty powinny mieć jakiś tytuł prawny), to uważam, że każdy podmiot sumuje moce w paliwie swoich kotłów na terenie swojego „zakładu”, aby ustalić na podstawie rozporządzenia [2], czy każda z tych instalacji (kotłowni) wymaga pozwolenia na emisję  gazów i pyłów do powietrza, czy tylko zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 POŚ.

W pozwoleniu jednak, moim zdaniem, powinna być wyraźna informacja, że kontrolę przestrzegania dotrzymania dopuszczalnej emisji (w tym przypadku pewnie standardów emisyjnych) należy przeprowadzać na źródłach, a nie na emitorze, ze względu na to powiązanie technologiczne (wspólny komin). Jeżeli jednak jest to komin wieloprzewodowy i kotły z jednego zakładu nie są włączone wspólnie z kotłami drugiego zakładu do danego przewodu w kominie, to nie będzie przeszkód w wykonaniu pomiarów kontrolnych odrębnie dla każdego zakładu.

Przy sumowaniu mocy (w paliwie) należy uwzględnić wszystkie „instalacje energetyczne” znajdujące się na terenie danego „zakładu” (kotły, nagrzewnice, promienniki, agregaty prądotwórcze …) i gdy łączna moc przekroczy odpowiednio 5 MW (węgiel kamienny), 10 MW (np. olej) czy 15 MW (np. gaz ziemny), to wszystkie te instalacje wymagają pozwolenia.

Natomiast dla łącznej mocy (w paliwie) powyżej 1 MW ale do odpowiednio (w zależności od rodzaju paliwa) 5, 10 lub 15 MW dla wszystkich „instalacji energetycznych” na terenie danego „zakładu” zgodnie z rozporządzeniem [3] wymagane jest zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 POŚ.

Uwaga. Projekt zmian POŚ przewiduje zmianę art. 183a, wg którego w takim przypadku będzie można wystąpić ze wspólnym wnioskiem o jedno pozwolenie (analogicznie jak obecnie jest możliwość uzyskania na podstawie art. 130 Prawa wodnego jednego pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Sumowanie mocy na terenie zakładu
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Zgłoszenie instalacji energetycznych

Joanna Wilczyńska (23.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...