Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sukcesja decyzji

Od 1.07.2011 r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną może dokonać przekształcenia i rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki kapitałowej (sp. z o.o., S.A.), gdyż w art. 551 k.s.h. dodano § 5 w brzmieniu:

§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej — (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W tym samym też terminie wprowadzona została nowa sukcesja cywilnoprawna. Dodany w k.s.h. art. 5842 dla tak przekształconych podmiotów określił sukcesję, ale bez możliwości sukcesji podatkowej.

Dopiero od 1.01.2013 r. dokonano zmian:

– w Ordynacji podatkowej – skutkujących sukcesją podatkową w przypadku przekształcania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, gdyż w art. 93a dodano § 4 w brzmieniu:

§ 4. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

– oraz odpowiednio w związku z tym zmieniono art. 5842 § 2 k.s.h., który otrzymał brzmienie:

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Uwaga. Projekt zmian POŚ przewiduje uchylenie art. 190 i 191 POŚ dotyczących przenoszenia pozwoleń na inny podmiot na wniosek zainteresowanego nabyciem całej instalacji, ale za to na podstawie projektu zmian art. 189 POŚ podmiot, który uzyskał tytuł prawny do instalacji lub jej oznaczonej części, przejmie prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń; zmiana, uchylenie lub wygaszenie takich pozwoleń na wniosek prowadzącego niebędącego właścicielem będzie wymagać zgody właściciela instalacji lub jej oznaczonej części; wg art. 181 ust. 3 POŚ do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi też stosować się będzie odpowiednio art. 189 POŚ.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) – Dz. U. Nr 94/2000 r., poz. 1037, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki
Czy na wydzieloną spółkę przechodzą decyzje z zakresu OŚ?
Przenoszenie praw i obowiązków przy przekształceniach podmiotów
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska

Joanna Wilczyńska (25.02.2013)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Sukcesja decyzji”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:41, 10.05.2022:

    Postanowienie Sądu Najwyższego


Skomentuj...