Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dotychczasowy odzysk R14 i R15

Pytanie: W myśl starej ustawy o odpadach, wytwarzanie paliw alternatywnych było działalnością w zakresie odzysku odpadów w procesie R15. Do którego procesu odzysku można zaliczyć wytwarzanie paliw alternatywnych w nowej ustawie o odpadach po usunięciu R15? [M.P.]

Odpowiedź: Produkcja paliw alternatywnych z odpadów to mechaniczna obróbka odpadów (np. sortowanie, zagęszczanie, rozdrabnianie, mieszanie) w celu wytworzenia odpadu o kodzie wg katalogu odpadów [3]:

19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)

Taki proces odzysku odpadów dotychczas wg UO kwalifikował się do odzysku R15, a wg UO2 proponuję obecnie zakwalifikować do procesu odzysku R12.

Uwaga. W nowej UO2 nie ma już procesów odzysku R14 i R15 oraz procesu unieszkodliwiania D16, które były definiowane w starej UO:

– w załączniku nr 5 do UO wymienione były procesy odzysku, m.in.:

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

– w załączniku nr 6 do UO wymienione były procesy unieszkodliwiania, m.in.:

D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania

Uważam jednak, że procesy odzysku R14 i R15 wymienione w dotychczasowych decyzjach i rozporządzeniach [np. 4, 5] nie straciły (max do 23.01.2015 r.) swej ważności (a jedynie oznaczenie), gdyż wg UO2:

Art. 222. Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do UO2.

W załączniku nr 1 do UO2 wymienione są procesy odzysku, m.in.:

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***)
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11(****)

Natomiast wg objaśnień do załącznika nr 1 do UO2:

(**) Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
(***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Objaśnienia są zgodne z polską wersją dyrektywy 2008/98/WE. Chyba jednak dla (**) i (****) to tłumaczenie nie jest najlepsze i odsyłam do wersji angielskiej dyrektywy 2008/98/EC:

(**) This includes gasification and pyrolisis using the components as chemicals (tłumacz: „Pozycja ta obejmuje zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych”)

(****) If there is no other R code appropriate, this can include preliminary operations prior to recovery including pre-processing such as, inter alia, dismantling, sorting, crushing, compacting, pelletising, drying, shredding, conditioning, repackaging, separating, blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered R1 to R11 (tłumacz: „Jeśli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające odzysk, w tym wstępne przetwarzanie, takie jak, między innymi, demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od R1 do R11″)

W związku z ww. art. 222 UO2 uważam, że stare zezwolenia na odzysk odpadów w procesie R14 i R15 nie straciły swej ważności. Ponadto wszystkie stare zezwolenia zarówno na odzysk w procesie R14 i R15, ale też zezwolenia na unieszkodliwianie w procesie D16, moim zdaniem nadal obowiązują (max do 23.01.2015 r.) mimo usunięcia z przepisów tych oznaczeń, gdyż przepisy przejściowe w art. 232 UO2 wyraźnie mówią:

Art. 232. 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów UO2.

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie UO2.

Od tej generalnej zasady trwałości zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie są jednak wg mnie wyjątki określone w art. 224 i 225 UO2:

Art. 224. Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów, może prowadzić działalność w tym zakresie zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie UO2, o ile wcześniej nie straciły ważności.

Art. 225. Zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o których mowa w art. 13 ust. 4 UO, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Uwaga. Wg art. 250 UO2 sporo dotychczasowych rozporządzeń do UO obowiązuje nadal do czasu wydania nowych do UO2, ale max 2 lata tj. max do 23.01.2015 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (R14, R15, D2) – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (R1, R3, R10, R14) – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm. – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa odpadowa) – Dz. U. L 312/2008 r., str. 3, ze zm.

Tematy powiązane

Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach
Paliwo alternatywne
Nowa ustawa o odpadach

Joanna Wilczyńska (27.01.2013)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 3

“Dotychczasowy odzysk R14 i R15”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:07, 21.07.2013:

  Wg interpretacji MŚ z 16.07.2013 r. – lp. 25:
  „Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach ewidencję należy prowadzić w oparciu o nowe procesy odzysku określone w tej ustawie? Art. 236 ust. 1 mówi, że do 31 grudnia 2014 do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym czy sprawozdania wynikające z art. 237 mają być sporządzane za lata 2012 -2014 na starych zasadach uwzględniając np. procesy odzysku R14 i R15?”
  Odpowiedź MŚ: „W okresie dostosowawczym (dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy i uzyskania przez posiadaczy odpadów nowych decyzji) rekomenduje się stosowanie
  w dokumentach ewidencyjnych nowych oznaczeń procesów z podaniem w nawiasach oznaczeń „starych”.
  Za rok 2012 w zbiorczym zestawieniu danych powinny być stosowane zasady dotychczasowe w tym oznaczenia procesów dotychczasowe. Natomiast za lata 2013 – 2014 należy stosować przepis dotychczasowe z nowymi oznaczeniami procesów R i D (ma to ścisły związek z wejściem w życie ustawy o odpadach).”

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:02, 07.03.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 3. 3 Olga Raszczyńska napisał(a) 21:05, 18.03.2014:

  Czy biorąc pod uwagę tłumaczenie wyjaśnienia (*****) z wersji angielskiej dyrektywy 2008/98/EC „demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11” stanowią przykłady procesów wstępnych poprzedzających odzysk?
  Są one też przykładami wstępnego przetwarzania?


Skomentuj...