Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Deklaracje – odpady komunalne

Pytanie: Zwracam się  z zapytaniem o Pani stanowisko w kwestii składania deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną. Czy w Pani ocenie zarząd spółdzielni, czy też wspólnoty składa jedną zbiorczą deklarację z np. załącznikiem w postaci wykazu osób zamieszkałych (w gminie ustalono stawkę opłaty od osoby)? czy osobno dla każdego lokalu mieszkalnego? Jak należy postąpić jeżeli w kolejnych miesiącach będą zachodziły zmiany ilości osób zamieszkałych, czy w przypadku zbiorczej deklaracji z załącznikiem wystarczy złożyć nową deklarację o ilości osób zamieszkałych czy łącznie z  zaktualizowanym załącznikiem (wykazem osób zamieszkałych), który może dotyczyć ponad 4 tys. osób? [J.S.]

Odpowiedź. Przepisy tego nie precyzują. Może pomocna będzie interpretacja MŚ z 14.11.2012 r. – Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

Wobec powyższego należy stwierdzić, ze obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej

Ponadto należy zauważyć, że w dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

Moim zdaniem z art. 2 ust. 3 UCZIP i z powyższej interpretacji MŚ nie wynika, aby w przypadku składania deklaracji zbiorczej zarząd spółdzielni albo zarząd wspólnoty musiał podawać szczegółowe dane oprócz łącznej danej takiej jak liczba mieszkańców, powierzchnia albo zużycie wody na całej nieruchomości objętej zarządem – w zależności od przyjętego w gminie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uważam więc, że w przypadku opłaty odniesionej do liczby mieszkańców nie trzeba do zbiorczej deklaracji o łącznej liczbie mieszkańców na danej nieruchomości objętej zarządem załączać wykazu osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach na tej nieruchomości, chyba że rada gminy w uchwale na podstawie art. 6n ust. 2 UCZIP określi, że taki wykaz potwierdzający dane zawarte w deklaracji zbiorczej  jest wymagany.

Trzeba mieć też na uwadze art. 26 ust. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych [2]:

Art. 26. 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – Dz. U. Nr 119/2003 r., poz. 1116, z późn. zm.
[3] Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. U. Nr 80/2000 r., poz. 903, z późn. zm.

Tematy powiązane

Odpady komunalne selektywne
Selektywnie zebrane odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne
RIPOK bez przetargu
Odpady zielone

Joanna Wilczyńska (25.11.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Deklaracje – odpady komunalne”
 1. 1 Tadeusz napisał(a) 12:47, 11.01.2013:

  Mam odmienne zdanie na ten temat.
  Pierwszy aspekt dotyczy określenia WŁAŚCICIELA w nieruchomościach budynkowych wielolokalowych. Wyraźnie definiuje to UCZIP art. 3. „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.”
  Wynika z tego, że w przypadku nieruchomości budynkowych wielolokalowych obowiązki właściciela obciążają zarządy tych nieruchomości, ale tylko w przypadku kiedy zarząd sprawowany jest zgodnie z ustawą o własności lokali, czyli ogólnie mówiąc taki zarząd, który został ustanowiony bez notariusza. Wszystkie inne zarządy w tym i spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli sprawują zarząd, są zarządem powierzonym co wyklucza reprezentowanie wszystkich właścicieli lokali w budynku wielolokalowym. Na marginesie chciałbym dodać, że w przypadku wspólnot gdzie punkt gromadzenia odpadów nie jest usytuowany na gruncie stanowiącym współwłasność danej wspólnoty, pomimo że zarząd sprawowany jest zgodnie z ustawą o własności lokali, nie może też pełnić takiego obowiązku za właścicieli wydzielonych lokali, gdyż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 8.10.2008 r (sygn. V CSK 143/08) „Gospodarowanie tymi nieruchomościami w jakikolwiek sposób nie mieści się w zdolności prawnej wspólnoty…”
  Drugim aspektem, który przemawia za argumentem składania deklaracji cząstkowych, a nie zbiorczych jest fakt odpowiedzialności za podanie w deklaracji danych niezgodnych z prawdą, czy też brak uiszczenia opłaty.
  W takim przypadku gdyby spółdzielnia składała zbiorczą deklarację, to zarząd spółdzielni byłby adresatem wszelkich decyzji czy windykacji wynikających z ordynacji podatkowej, nie mając takiego narzędzia w stosunku do właściciela lokalu.


Skomentuj...