Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Komunalne osady ściekowe wg nowej ustawy

Pytanie: Jak należy interpretować pojęcie władającego powierzchnią ziemi w rozumieniu 96 ust. 2 projektu ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., któremu mogą być przekazywane komunalne osady ściekowe przez wytwórcę? czytaj więcej »

14.04.2013

Deklaracje – odpady komunalne

Pytanie: Zwracam się  z zapytaniem o Pani stanowisko w kwestii składania deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. czytaj więcej »

25.11.2012

Zmieszane odpady komunalne

Pytanie: Mam pytanie odnośnie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów uchwał Sejmiku w sprawie wykonania WPGO: czytaj więcej »

22.09.2012

Ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji

Pytanie: Zakład produkcyjny (przetwórstwo mięsa) odprowadza do kanalizacji miejskiej ścieki przemysłowe. Roczna ilość ścieków przemysłowych wynosi ok 20-30% ilości ścieków komunalnych jakie dostarczane są na tą oczyszczalnię. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni są odprowadzane do wód. Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji (N-NH4 – 35 mgO2/dm3, N-NO2 – 1 mgO2/dm3, N ogólny – 50 mgO2/dm3).
Czy zakład produkcyjny musi przestrzegać tylko rozp. Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 136 poz. 964) czy też oprócz tego musi przestrzegać przepisów rozp. Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984 – chodzi w szczególności o paragraf 4 ust. 2 pkt 2). Głównie chodzi mi o poziomy BZT5, ChZT, Zawiesiony ogólnej i związków azotu w tych ściekach przemysłowych jakie mogą dostarczać do kanalizacji. czytaj więcej »

16.09.2012

RIPOK bez przetargu

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% gmina. Zajmujemy się m.in. zarządzaniem składowiskiem odpadów, na którym budowany jest zakład zagospodarowania odpadów. Zakład posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wydanie decyzji i rozpoczęcie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 2012. Inwestorem jest właściciel składowiska – Gmina xxx. Moje pytanie brzmi: 1. Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana w myśl art. 3a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacje do przetwarzania odpadów, czy być może istnieje możliwość skorzystania z zapisów art 19 tejże ustawy i powierzyć w trybie bezprzetargowym utrzymanie i eksploatację dotychczasowemu zarządzającemu czyli naszej spółce? czytaj więcej »

26.06.2012

Odpady zielone

Pytanie: Czy podmiot (firma mająca zezwolenie na transport odpadów) prowadzący prace związane z utrzymaniem zieleni (odpady biodegradowalne) gminnej, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku będzie musiał przekazywać je do instalacji regionalnych? Czy może to robić sam, czy może to robić tylko firma mająca wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odpierania odpadów komunalnych? Jeżeli tak to od kiedy? Czy straci tu zastosowanie art. 33 ustawy o odpadach? czytaj więcej »

23.05.2012

Odpady opakowaniowe

Pytanie: Moja firma jest na etapie wdrażania segregacji odpadów komunalnych. Do tej pory segregowaliśmy papier i tekturę (kod 20 01 01). Planujemy rozszerzyć zbiórkę o plastik i metale. Czy firma powinna prowadzić ewidencję segregowanych odpadów komunalnych? Selektywna zbiórka obejmuje: – makulatura (m.in. gazety, magazyny, książki, torby i opakowania papierowe), – plastik + metale (m.in. PET-y, worki foliowe i torby reklamowe, folie, kubki po produktach mlecznych, opakowania po chemii gospodarczej – PE, PP, kartony po mleku, napojach, sokach; puszki po konserwach i napojach, opakowania z metali kolorowych). Prowadzimy ewidencję kartonów (15 01 01). Czy powinniśmy prowadzić ewidencję pozostałych opakowań, segregowanych z odpadów komunalnych (z podziałem na 15 01 02, 15 01 04)? czytaj więcej »

23.04.2012

Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Ministerstwo Środowiska informuje o nowej stronie internetowej „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH” poświęconej wdrażaniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152/2011 r., poz. 897). czytaj więcej »

14.10.2011

Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona 25.07.2011 r. w Dz. U.  Nr 152/2011 r. , poz. 897. czytaj więcej »

27.07.2011

Opłata za ścieki komunalne będące ściekami bytowymi

Pytanie: 1. Według jakiego kodu dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska (bytowe czy komunalne) powinien rozliczyć się zakład który wprowadza ścieki bytowe urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, (czyli zgodnie z definicją ścieków z prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska są to ścieki komunalne, natomiast zapis w rozporządzeniu w sprawie opłat komplikuje sprawę sugeruje ze należy rozliczyć opłaty jak za ścieki bytowe)? czytaj więcej »

03.07.2011