Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

RIPOK bez przetargu

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% gmina. Zajmujemy się m.in. zarządzaniem składowiskiem odpadów, na którym budowany jest zakład zagospodarowania odpadów. Zakład posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wydanie decyzji i rozpoczęcie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 2012. Inwestorem jest właściciel składowiska – Gmina xxx. Moje pytanie brzmi: 1. Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana w myśl art. 3a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacje do przetwarzania odpadów, czy być może istnieje możliwość skorzystania z zapisów art 19 tejże ustawy i powierzyć w trybie bezprzetargowym utrzymanie i eksploatację dotychczasowemu zarządzającemu czyli naszej spółce? [D.F.]

Odpowiedź: Jeżeli zakład zagospodarowania odpadów ma być regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), to nie trzeba dla RIPOK stosować art. 3a UCZIP, jeżeli jest spełniony art. 19 ustawy [3] zmieniającej UCZIP.

Z tego moim zdaniem wynika, że Gmina może powierzyć Waszej spółce utrzymanie i eksploatację RIPOK w trybie bezprzetargowym.

Takie też stanowisko wyraża MŚ:

– 13.10.2011 r. – Sposób realizacji obowiązków przez gminę

– 13.10.2011 r. – lp. 35 – Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie na spotkanie w dniu 26 września 2011 r. w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

14.03.2012 r. – lp. 4 – Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie na II spotkanie w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r.

Przepisy:

– definicja RIPOK jest w art. 3 ust. 3 pkt 15c UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15c) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie się przez to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

– wymagania dotyczące wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował RIPOK określa art. 3a ust. 1 UCZIP:

1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:
1)   przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub
2)   dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub
3)   dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

– odstępstwo od stosowania art. 3a UCZIP określa art. 19 ustawy [3]:

Art. 19. W przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy [3] tj. przed 1.01.2012 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy [3] przed 1.01.2012 r., przepisów art. 3a UCZIP nie stosuje się.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391
[3] Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152/2011 r., poz. 897, ze zm.

Tematy powiązane

Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów
Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Wilczyńska (26.06.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...