Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

PRTR – przekroczenie progów

Pytanie: Czym skutkuje przekroczenie progowej ilości uwolnionego do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia Di-(2-etyloheksylo)ftalanu (DEHP) zał. II rozporządzenia nr 166/2006 oraz progową ilość odpadów niebezpiecznych poddawanych transferowi w granicach kraju ( art. 5) rozporządzenia nr 166/2006 WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń? [A.H.]

Odpowiedź: Jeżeli w zakładzie prowadzona jest działalność wymieniona w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 [1], to za dany rok kalendarzowy należy do WIOŚ złożyć do 31 marca następnego roku (art. 236b ust. 1 POŚ) tzw. sprawozdanie PRTR, gdy zostaną przekroczone:

1) progi uwolnień (emisji) zanieczyszczeń określonych w załączniku II do rozporządzenia [1]:

a) kolumna 1a – dla uwolnienia do powietrza,

b) kolumna 1b – dla uwolnienia do wody (zanieczyszczenia w ściekach),

c) kolumna 1c – dla uwolnienia do gleby (w przypadku  unieszkodliwiania odpadu D2 – „obróbka w glebie” lub D3 – „głębokie wtryskiwanie”), wg art. 6 rozporządzenia [1] w sprawozdaniu jako uwolnienie z odpadów zanieczyszczeń do gleby podaje prowadzący zakład, na terenie którego odpad powstał, ale nie podaje już tych odpadów jako transfer;

2) progi transferów poza zakład:

a) zanieczyszczeń określonych w kolumnie 1b załącznika II do rozporządzenia [1] – dla transferu zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania,

b) określonych w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia [1] dla odpadów:
– niebezpiecznych – próg wynosi 2 t/rok,
– innych niż niebezpieczne – próg wynosi 2000 t/rok.

Wzór sprawozdania PRTR oraz forma i techniki jego przedkładania określone są w rozporządzeniu [3].

Jeżeli powyższe progi nie są przekroczone, to sprawozdania PRTR za dany rok nie składa się. Jedynie wymagane jest jednokrotne złożenie informacji identyfikujących dany zakład określonych w dziale II wzoru sprawozdania PRTR [3], co wynika z art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia [1].

Tak więc opisane w pytaniu przekroczenie progowej ilości 10 kg/rok dla uwolnionego do powietrza zanieczyszczenia Di-(2-etyloheksylo)ftalanu (DEHP) oraz progowej ilość 2 t/rok dla odpadów niebezpiecznych transferowanych poza zakład skutkuje koniecznością złożenia sprawozdania PRTR, ale wyłącznie wtedy, gdy w zakładzie prowadzona jest działalność określona w załączniku I do rozporządzenia [1] z przekroczeniem progów wydajności (jeżeli dla danej działalności zostały określone).

Za niezłożenie sprawozdania PRTR albo za nierzetelne sprawozdanie określone są wysokie kary w art. 236d POŚ:

1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Literalnie czytając art. 236d POŚ uważam, że powyższe kary nie dotyczą przypadku niezłożenia jednorazowych informacji identyfikujących dany zakład, o których mowa w art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia [1]. Bywa jednak, że WIOŚ ma odmienne zdanie.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE – Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – Dz. U. Nr 141/2009 r., poz. 1154

Tematy powiązane

Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ
Spójność opłat z PRTR

Joanna Wilczyńska (27.06.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...