Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?

Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce [1], a więc od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzone przez art. 9 tej ustawy.

Wg zmian POŚ opłaty mają być roczne do 31 marca (a nie jak teraz półroczne), a wykazy składane tylko do marszałka województwa (a nie jak teraz też do WIOŚ lub wójta).

Wg przepisu przejściowego w art. 25 ustawy [1] opłaty i wykazy za 2012 r. mają być jeszcze po staremu:

Art. 25. 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 POŚ, za drugie półrocze 2012 r. jest składany i przekazywany zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Jednak wczytując się uważnie w ten przejściowy przepis zauważyłam, że nie mówi on o tym, że do opłat za korzystanie ze środowiska za 2012 r., o których mowa w art. 273 ust. 1 POŚ, stosuje się wszystkie przepisy POŚ w brzmieniu przed zmianą przez ustawę [1], lecz wybiórczo. Dlatego uważam (czy słusznie?!), że:

– opłat za II półrocze 2012 r. nie trzeba wnosić w 2013 r., gdy łącznie z opłatami za I półrocze 2012 r. nie przekroczą 800 zł (a nie jak dotychczas 400 zł/półrocze), gdyż od 2013 r. art. 289 ust. 1 POŚ brzmi:

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Przepisy art. 286 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio.

– podobnie opłat zaległych za lata 2007-2012 nie trzeba wnosić od 2013 r., gdy łącznie za I i II półrocze danego roku nie przekroczą 800 zł (a nie jak dotychczas 400 zł/półrocze), gdyż od 2013 r. art. 289 ust. 1 POŚ ma już nowe brzmienie cytowane powyżej;

– za składowanie odpadów za 2012 r., w przypadku wydobycia odpadów ze składowiska, należy wnosić opłaty nie do 31 stycznia jak dotychczas lecz do 31 marca 2013 r. już wg zmienionego art. 285 ust. 4 POŚ:

4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.

– wykaz opłatowy za składowanie odpadów za rok 2012, w przypadku wydobycia odpadów ze składowiska, należy złożyć nie jak dotychczas do 31 stycznia do marszałka województwa i do wójta lecz do 31 marca 2013 r. tylko do marszałka, gdyż przepis przejściowy dotyczy wykazu tylko opłaty półrocznej a nie rocznej za 2012 r. i wg art. 286 ust. 1 POŚ (w brzmieniu obecnym obowiązującym do końca 2016 r.):

Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

– wykaz opłatowy za składowanie odpadów za cały rok 2012, w przypadku wydobycia odpadów ze składowiska, marszałek województwa przekazuje do wójta, gdyż od 2013 r. art. 286 ust. 2 POŚ brzmi:

2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

Ustawa [1] zmienia w POŚ od 2013 r. tylko następujące przepisy: art. 285 ust. 2 i 4, art. 286 ust. 1b i 2, art. 287  zdanie wstępne w ust. 1, art. 289 zdanie pierwsze w ust. 1. Jednak przy uchwalaniu tych nowych zasad dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przez ustawę [1] nie zostały uchylone zmiany dotyczące tych opłat od 2017 r. wprowadzane do POŚ przez USZE (bo nie został uchylony art. 56, art. 60a ust. 2, art. 61 USZE i nie został zmieniony art. 62 USZE), ani nie został uchylony art. 60a ust. 1 USZE określający przejściowy przepis dotyczący stosowania półrocznych opłat na starych (z przed 18.09.2009 r.) zasadach do końca 2016 r. Moim zdaniem (czy słusznie?!) mamy więc od 2013 r. w tym temacie przepisy podwójne – czyżby do wyboru?

Uwaga. Zmianą przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska powinien zainteresować się:

– każdy podmiot, który jest obowiązany do wnoszenia opłat i składania wykazów opłatowych  (art. 272-297a POŚ);

– każdy marszałek województwa, gdyż jest właściwy do rozliczania opłat (art. 288 POŚ);

– każdy WIOŚ, gdyż jest właściwy do kontroli prowadzenia ewidencji opłatowej i terminowości składanych wykazów opłatowych (art. 359 POŚ);

– NFOŚiGW i każdy WFOŚiGW, który planuje finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gdyż część wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowi przychód tych funduszy (art. 401 POŚ);

– każdy powiat i każda gmina, gdyż do ich zadań własnych m.in. należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (art. 403 POŚ).

Uwaga. Wg nowych zmian (jeżeli nie będziemy uwzględniać wciąż obowiązujących przepisów wprowadzonych przez USZE) nie powinno być już opłat półrocznych, a więc nie będzie opłat za I półrocze 2013 r., a tym samym podmioty zobowiązane do tych opłat nie muszą ich planować na 2013 r., ale też nie będzie w 2013 r. wpływów z tytułu tych opłat do budżetów powiatów i gmin oraz do ww. funduszy, co wymaga uwzględnienia odpowiednio w zatwierdzanych budżetach i planach na 2013 r. Za to w 2014 r. w marcu (a nie w styczniu) będzie opłata za cały 2013 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. U. z 2012 r. poz. 1342
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm.

Tematy powiązane

Ewidencja emisji do powietrza
Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (29.11.2012)
Nowości | 8 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 8

“Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?”
 1. 1 wlo napisał(a) 00:06, 01.12.2012:

  Ale jakie podwójne? Przecież ustawa o systemie zarządzania […] została zmieniona niedawno i termin 2013 r. – po pierwszej zmianie, stał się 2017 r. po tej drugiej… W 2013 roku nic się nie będzie zmieniać wg obowiązującego stanu prawnego przecież.
  Czy może o coś innego chodzi?
  Swoją drogą – jakie to ułatwienie będzie? Że raz w roku? Że tylko do marszałka? Żarty jakieś… Ale że muszą za to dwa razy większe pieniądze rezerwować to nikogo nie obchodzi – ale przecież zwolnienie jest – tylko co to ma zncazenie dla kogoś kto nie 50 albo 100 tysięcy albo więcej tylko 100 albo 200 tysięcy albo więcej do końca marca będzie musiał zapłacić? Nie rozumiem tego ułatwienia.

 2. 2 wlo napisał(a) 00:22, 01.12.2012:

  Mnie niepokoi natomiast sprawa raportu do Krajowej bazy…
  Może nie samego raportu a danych do raportu, który należy wprowadzić do Krajowej bazy do końca lutego! Biorąc pod uwagę fakt, że już marszałkowie weryfikują dane wprowadzone do Krajowej bazy i opłatowe (jeden z moich klientów miał taką „kontrolę” właśnie) i przyszły przepis, który mówi o opłatach na podstawie raportu rocznego, dane te muszą być tożsame, a więc jeśli do lutego należy je przygotować to po co miesiąc więcej dają na wpisanie tego do formularzy opłatowych?
  Kto pisał ten przepis? MŚ czy jakiś inny „mądry” minister albo jego sekretarz? Wydaje się że minister gospodarki, tylko czy to przegadał z ludźmi z MŚ?

 3. 3 Kuba napisał(a) 14:04, 02.12.2012:

  Rezerwują tyle samo pieniędzy. Tylko w jednej racie. Po drugie. Tak miało być, że raz liczone pieniądze. Na półrocze miała być tylko zaliczka. Więc „przemycono” ten przepis wcześniej i bez zaliczki.
  Po trzecie. jak ktoś ma do „wklepania” ze sto emitorów, to po policzeniu ma jeszcze co robić.

 4. 4 wlo napisał(a) 18:18, 02.12.2012:

  Owszem, ale jednak to jednorazowo znacznie większa kwota jest – to miałem na myśli. Właśnie ta zaliczka, która miała być już od 2 lat, była wyraźnie uzasadniana mniejszym jednorazowym obciążeniem – bez raportu półrocznego, czyli bez roboty, raczy szanowny rozmówca zauważyć ;-)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1342/D2012000134201.pdf

  Ustawa już opublikowana… Niesamowite tempo. W tej chyba ustawie wpisali zmiany do ustawy o VAT, gdzie te nowe metody należnego podatku mają być wprowadzone? Nic dziwnego, że taki pośpiech.
  Mam nadzieję usłyszeć jakieś echa tych nowych przepisów dot. opłat. Bardzo jestem ciekaw.

 5. 5 wlo napisał(a) 09:42, 28.12.2012:

  Do opłat za 2013 r. jeszcze sporo czasu, jednak warto wiedzieć wcześniej… Umowy trzeba weryfikować, programy przerabiać ;-)
  Czy w sprawie tych neszczęsnych nowych zasad już cos więcej wiadomo? Głównie chodzi o opłaty za emisję do powietrza, przeniesione do ustawy o systemie zarządzana […] bo pozostałe nie budzą wątpliwości raczej.

 6. 6 Tomek napisał(a) 14:43, 03.01.2013:

  Podsumowując opłaty środowiskowe (emisja woda ścieki odpady) od 2 pół 2013 roku do końca roku 2016 będą rozliczane rocznie zgodnie z zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. ALE od I pół 2017 roku będą obowiązywały zmiany wprowadzone przez ustawę o systemie zarządzania emisjami z dnia 17 lipca 2009r. tzn. powrót do półrocznych opłat (…)??
  Tak wynika z ostatniego tekstu jednolitego ustawy Prawo ochrony środowiska ze strony „sejmowej” – art. 285 i 286. Ręce opadają…

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:34, 20.02.2014:

  Dla opłat rocznych jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:28, 22.01.2017:

  Od 1.01.2017 r. art. 289 ust. 1 POŚ brzmi:
  Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.
  Od 2019 r. wg zmian POŚ przez USZE wprowadzone przez ostatnią zmianę (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza będą nadal roczne, z tym że:
  – wg art. 285 POŚ: „3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.”


Skomentuj...