Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana zezwolenia

Pytanie: Czy starosta, niebędący prezydentem miasta na prawach powiatu, wydając decyzję na zmianę zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów jest obowiązany za każdym razem, kiedy prowadzi takie postępowanie, zasięgnąć opinii właściwego ze względu na miejsce odzysku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta? Dotyczy np. takiej sytuacji, kiedy strona zwróciła się do starosty o zmianę zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów tylko w zakresie przesunięcia terminu ważności decyzji, natomiast pozostałe warunki decyzji nie ulegają zmianie. [G.L.]

Odpowiedź: Nie wiem. Jednak w moim odczuciu zmiana czasu obowiązywania zezwolenia na odzysk odpadów nie wymaga zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 26 UO, i zmiana mogłaby być wydana tylko na podstawie art. 155 k.p.a. Ważne jest natomiast, aby czas obowiązywania zezwolenia nie był dłuższy niż 10 lat (5 lat dla azbestu przetwarzanego w urządzeniach przewoźnych), bo to już wynika z art. 26 ust. 2 (art. 27 ust. 2 pkt 6) UO. Jeżeli więc w pierwotnej decyzji termin zezwolenia został określony krótszy, to można go decyzjami zmieniającymi przedłużać kilka razy, ale łącznie do 10 lat (5 lat dla azbestu). Po wyczerpaniu tego ustawowego limitu czasu dla zezwolenia nie można już go zmieniać, lecz należy wydać nowe zezwolenie.

W przypadku zmiany innych warunków zezwolenia na odzysk odpadów mam wątpliwość co do obowiązku zasięgania opinii, o której mowa w art. 26 UO, gdyż w moim odczuciu zasadne byłoby zasięgniecie opinii, ale w UO nie ma przepisu, że w przypadku zmiany zezwolenia przepisy dotyczące wydawania zezwolenia stosuje się odpowiednio (tak jak jest to np. w art. 87 UOOŚ).

Problem opiniowania tych zezwoleń zniknie niedługo, gdyż projekt (z 12.11.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) nie przewiduje już obowiązku zasięgania opinii przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie albo przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów. Trzeba mieć na uwadze, że obecne zezwolenia na odzysk odpadów będą nadal ważne, ale maksymalnie jeszcze przez 2 lata, gdyż wg projektowanych przepisów przejściowych art. 230 UO2:

1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 250, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, posiadacz odpadów może prowadzić zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3.

5. W okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzje, o których mowa w ust. 1–3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na tego posiadacza.

6. Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wytwórca odpadów, który w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 6, dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować pozwolenie zintegrowane do przepisów niniejszej ustawy w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.

Tematy powiązane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów
Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

Joanna Wilczyńska (15.11.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...