Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Gminy poszkodowane przez żywioł

Dla gmin wymienionych w rozporządzeniu [1] poszkodowanych w maju, czerwcu i lipcu roku 2012 w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów stosuje się przez 2 lata (od 9.08.2012 r. do 9.08.2014 r.) szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, które określa ustawa [2].

M.in. wg art. 9 ust. 2a ustawy [2]:

2a. Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a
(czyli odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego w dotychczasowym miejscu),
nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu UOOŚ, o ile zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu.

Czyli dla takiej odbudowy nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), a więc nie jest też wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) ani karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), o których mowa w UOOŚ.

Uwaga. Dla wymienionych w rozporządzeniu [5] gmin poszkodowanych w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów, które miały miejsce w 2008 r., 2009 r., 2010 r. i w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r., przepisy ustawy [2] stosuje się w okresie od 7.01.2011 r. do 7.01.2013 r.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r. – Dz. U. z 2012 r. poz. 907
[2] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – Dz. U. Nr 84, poz. 906, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[5] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi – Dz.U. Nr 5/2011 r., poz. 14, ze zm.

Tematy powiązane

Postępowanie z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi – wyjaśnienia MŚ
Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa
Usuwanie skutków powodzi, wiatru, osunięć i innych żywiołów
Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Joanna Wilczyńska (08.08.2012)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...