Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

KIP dla biogazowni rolniczej

Pytanie: Czy dla budowy biogazowni rolniczej o mocy 499 kW należy uzyskać decyzję środowiskową? Zgodnie z Rozp. z 9.11.2010 r Dz.U.Nr 213, poz.1397 par.3.1. pkt.45 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  należą instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW.
Jeżeli decyzja środowiskowa wymagana jest dla przedsięwzięć znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko a wymienione przedsięwzięcie nie zalicza się do żadnego z nich, to czy należy mimo wszystko przedłożyć kartę informacyjną odpowiednim władzom? [Z.A.]

Odpowiedź: Wg art. 74 ust. 1 pkt 2 UOOŚ kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) załącza się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 rozporządzenia o przedsięwzięciach [1].

Nie ma jednak podstawy prawnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a więc i do składania KIP, jeżeli przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rozporządzenia o przedsięwzięciach [1], a więc jeżeli biogazownia będzie miała moc elektryczną nie większą niż 0,5 MW.

Jeżeli jednak organ właściwy do wydania jakiejś decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji biogazowni do 0,5 MW uzna, że może ta biogazownia potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, to wyda postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia m.in. KIP właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ) (art. 96 UOOŚ).

Wg art. 3 ust. 1 pkt 5 UOOŚ:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)
5) karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2011.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (05.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“KIP dla biogazowni rolniczej”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:29, 20.10.2012:

    Przy kwalifikacji przedsięwzięć do nowego rozporządzenia i do dyrektywy OOŚ bardzo pomocny jest zamieszczony na stronie GDOŚ Przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów


Skomentuj...