Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Karta przekazania odpadu bez transportu

Pytanie: 1. Firma B świadczy usługi na rzecz firmy A. Są to usługi remontowe itp. W ramach tychże usług zachodzi potrzeba wyremontowania np. urządzenia elektroenergetycznego. W tym celu urządzenie musi zostać zdemontowane i wszystkie jego elementy, materiały powstałe po zdemontowaniu są przewożone do magazynu. Wśród zdemontowanych materiałów jest olej elektroizolacyjny, który w momencie przyjmowania na magazyn zostaje sklasyfikowany jako odpadowy, po analizie jego parametrów (barwa, przezroczystość itp.) okazuje się, że do niczego się już nie nadaje. Zgodnie z umową na świadczenie usług Firma A sprzedaje zużyty olej Firmie B. I co bardzo ważne – zużyty odpad zmienia właściciela (z A na B) natomiast nie zachodzi zmiana jego miejsca nie zostaje nigdzie przewieziony. Firma B korzysta z pomieszczeń należących do Firmy A w tym również z magazynu olejowego zatem olej zostaje tam gdzie był. Czy w tym przypadku (sprzedaż oleju) mamy do czynienia z typowym przekazaniem odpadu i należy wystawić kartę przekazania odpadu (odpad fizycznie nie został nigdzie przekazany – nie był transportowany, zmienił się jedynie Posiadacz)?

2. Przekazywanie Odpadów z Firmy A do Firmy C. Zawarto porozumienie, że Posiadaczem odpadów wytworzonych w ramach usług jest Firma A, czyli firma na rzecz której są świadczone usługi przez Firmę B. W praktyce o tym czy został wytworzony odpad i kiedy został wytworzony wie oczywiście w pierwszej kolejności firma B, bowiem to w ramach jej działalność powstał odpad. Czy dla usprawnienia pracy pracownik Firmy B może wystawić KPO jako Firma A (podając jako Posiadacza odpadów Firmę A – oczywiście Firma A o tym wie). Chodzi dokładnie o podpis potwierdzający przekazanie odpadu – czy musi to być koniecznie osoba z Firmy A (czy Firma A może zlecić osobie w Firmie B wystawianie swoich KPO)?

3. Firma B ma decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanych w trakcie świadczenia usług. Wśród tych odpadów jest między innymi odpad 13 03 07 czyli olej. Czy w związku z tym Firma B musi mieć pozwolenie na zbieranie tego odpadu (nawet jeśli nabyła go w ramach kupna od Firmy A)? [A.K.]

Odpowiedź: Jeżeli firma B ma decyzję zatwierdzającą PGO (program gospodarki odpadami), to z tego wynika, że ona jest uznana za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi, a nie firma A, co wynika z definicji wytwórcy odpadów art. 3 ust. 3 pkt 22 UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
22) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Choć w praktyce jest różnie, to kartę przekazania odpadu (KPO) powinien wystawiać przekazujący odpad (art. 36 ust. 7 i 8 UO), a jedynie w przypadku odpadów komunalnych KPO wypełnia odbierający te odpady (objaśnienie 3 wzoru KPO [2]).
Tak więc to firma B powinna założyć kartę ewidencji odpadu (KEO) i wystawić kartę przekazania odpadu (KPO) dla oleju odpadowego oraz uwzględnić te odpady w przekazywanym do marszałka województwa rocznym zbiorczym zestawieniu jako wytwórca.

Niezależnie jednak od tego, kto sporządza KPO, to powinna ona być podpisana przez podmiot przekazujący odpad i przez podmiot odbierający, a także przez transportującego innego niż przekazujący lub odbierający odpad – co wynika ze wzoru KPO.

Firma B jako wytwórca odpadów nie musi mieć zezwolenia na ich zbieranie w miejscu wytworzenia (art. 28 ust. 9 UO).

Ustawa o odpadach nie reguluje, kto komu ma płacić za odpady, ale dobrze byłoby wyjaśnić w firmie sprawę płacenia za ten zużyty olej, czy B powinna płacić A za odpad, którego firma A nie jest posiadaczem.

Inna sytuacja byłaby, gdyby w umowie na świadczenie usługi przez firmę B był zapis, że wytwórcą olejów odpadowych powstałych w wyniku tej usługi jest firma A. Wówczas:

– firma A wypełnia KPO dla zużytego oleju przekazanego firmie B (chociaż fizycznie odpad nie zmienia miejsca tylko zmienia właściciela);

– firma A jako wytwórca tych odpadów musi mieć je uwzględnione w dokumentacji formalno-prawnej (w informacji o wytwarzanych odpadach albo w decyzji zatwierdzającej PGON albo w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów albo w pozwoleniu zintegrowanym);

– firma A musi założyć kartę ewidencji dla tych odpadów (KEO) i tam wpisze nr KPO podpisanej przez B;

– firma B w momencie przekazania odpadu przez firmę A staje się zbierającym odpady i musi mieć zezwolenie (art. 28 UO) na zbieranie takich odpadów, a miejscem zbierania jest ten magazyn, do którego firma B musi mieć tytuł prawny (art. 63 ust. 1 UO, definicja tytułu prawnego jest w POŚ);

– firma A nie może przekazać odpadu firmie B, gdy ta nie ma zezwolenia na zbieranie (art. 25 UO);

– firma A w zbiorczym zestawieniu odpadów wykazuje ten odpad jako wytworzony, a firma B wykazuje ten odpad jako zbierany.

Uwaga: Obecnie przewidziane są kary, m.in.:

– art. 76b UO: grzywna – za brak albo nierzetelną ewidencję (KEO, KPO);

– art. 79b ust. 1 UO: kara 5000 zł – gdy odpady wytwarzane są bez wymaganej informacji, decyzji zatwierdzającej PGON czy pozwolenia;

– art. 79b ust. 2 UO: kara 10000 zł – za przekazanie odpadów podmiotom bez wymaganego zezwolenia (np. na zbieranie), za brak wymaganego zezwolenia np. na zbieranie odpadów lub naruszenie jego warunków;

– art. 79c ust. 3: kara 500 zł – za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych.

Tematy powiązane

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673

Tematy powiązane

Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie

Joanna Wilczyńska (10.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Karta przekazania odpadu bez transportu”
  1. 1 Darek napisał(a) 06:11, 17.11.2012:

    „Odpad zmienia właściciela” Czy skoro wytwórcą tego odpadu jest firma B [serwisowa] to czy odpad nie należy do niej w momencie wytworzenia? Po co ta transakcja zakupu?


Skomentuj...