Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie instalacji energetycznych

Pytanie: Mam pytanie odnośnie zgłoszenia eksploatacji instalacji wprowadzającej do powietrza gazy i pyły. Energia wytwarzana podczas spalania paliw jest przeznaczona do celów grzewczych w sezonie zimowym. W hali jest 1 kocioł o mocy 1750kW oraz 25 promienników o mocy 45 kW. Na jakiej podstawie w takim wypadku mam obliczyć ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza- nie są prowadzone okresowe pomiary. Dodatkowo do jakich przepisów muszę się odnieść w celu porównania czy wartości te nie przekraczają dopuszczalnych poziomów. [E.B.]

Odpowiedź: Kocioł i promienniki stosowane do celów grzewczych, to „instalacje energetyczne” w rozumieniu rozporządzenia [2], bo wg objaśnienia nr 2 w załączniku do tego rozporządzenia:

2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii

Wg objaśnienia nr 1 i nr 3 w załączniku do rozporządzenia [2]:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych
na terenie jednego zakładu sumuje się.

3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

Dla źródeł ciepła podawana moc to wydajność cieplna. Jeżeli w zakładzie, o którym mowa w pytaniu, nie ma innych instalacji energetycznych, to łączna wydajność cieplna instalacji energetycznych w zakładzie wynosi:
1 x 1750 kW + 25 x 45 kW = 1750 kW + 1125 kW = 2875 kW = 2,875 MW.

Przy sprawności cieplnej wszystkich tych źródeł spalania w wysokości np. 90 % łączna moc cieplna wprowadzona w paliwie (ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu) wyniesie: 2,875 MW / 0,9 = 3,194 MW.

Z powyższego wynika, że łączna nominalna moc cieplna instalacji energetycznych w zakładzie jest powyżej 1 MW, ale poniżej (w zależności od rodzaju paliwa) 5 MW, 10 MW i 15 MW. Dlatego też wszystkie te instalacje nie wymagają pozwolenia na podstawie rozporządzenia [2], ale na podstawie rozporządzenia [3] wymagają zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zgłoszenia należy dokonać do organu ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 POŚ, a wymagania dotyczące zgłoszenia reguluje art. 152 POŚ, m.in.:

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nadmieniam, że projekt z 27.07.2012 r. zmian POŚ wdrażający dyrektywę IED zmienia
ww. pkt 7 następująco:

7) informację, czy eksploatacja instalacji nie spowoduje naruszenia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.

Dla zgłaszanych instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy wykazać, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia:

– standardów emisyjnych czyli dopuszczalnych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu [4] dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW,
a więc należy wykazać, że emisja z ww. kotła o mocy 1,750 MW nie przekracza określonych dla niego standardów emisyjnych;

– standardów jakości środowiska czyli poziomów dopuszczalnych określonych
w rozporządzeniu [5] będących wg art. 3 pkt 28 standardami jakości powietrza,
a więc należy wykonać obliczenia (komputerowe) rozprzestrzeniania się emisji substancji z zakładu i wykazać, że obliczone stężenia w powietrzu poza terenem zakładu nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.

Dobrze byłoby też wykazać, że eksploatacja instalacji nie spowoduje w powietrzu poza zakładem przekroczenia wartości odniesienia dla substancji z rozporządzenia [6].

W tym celu należy najpierw dla poszczególnych źródeł określić wielkość emisji substancji normowanych w rozporządzeniach [4], [5] i [6]. Obecnie nie ma żadnych przepisów, jak wyliczyć emisję, dlatego też stosuje się dostępne wskaźniki, np.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt – podane przez KOBiZE w styczniu 2011 r.,

Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – materiały informacyjno – instruktażowe seria 1/96, MOŚZNiL, Warszawa, kwiecień 1996 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?

Joanna Wilczyńska (12.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...