Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Selektywnie zebrane odpady komunalne

Pytanie: Gmina postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Czy zgodnie z art.3 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) selektywnie zbieranie na tych nieruchomościach będzie obejmowało tylko: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji? Czy należy również uwzględnić odpady inne niż niebezpieczne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 1)a  – tejże ustawy? Podsumowując, czy gmina będzie zobowiązana do odbierania z terenów niezamieszkałych odpadów tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone? [K.M.]

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez ekspertów MŚ:

„Rada gminy w regulaminie powinna określić, które odpady mają być zbierane selektywnie, jak również które będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a które poprzez punkty selektywnego zbierania.”

Podstawa prawna

[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391

Tematy powiązane

Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Wilczyńska (16.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Selektywnie zebrane odpady komunalne”
  1. 1 Tom Raport napisał(a) 09:23, 28.08.2012:

    Byłem nawet zapytać zarówno w urzędzie, jak i ZGK – sami nie widzą co mają robić/mówić na ten temat….. Za jednym razem mówią, że trzeba to doprecyzować, a za drugim, że jeszcze nic nie wiadomo.


Skomentuj...