Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy jest to system kanalizacyjny ?

Pytanie: Ścieki są wprowadzanie z trwałej, nieprzepuszczalnej powierzchni dróg i parkingów, do ziemi poprzez system rozsączający. Czy jest to instalacja będąca stacjonarnym urządzeniem technicznym na budowę, której potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
Czy jest to otwarty lub zamknięty system kanalizacyjny i czy w związku z tym muszę go wykazać w sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska w pozycji  przy wprowadzaniu ścieków do ziemi? [T.E.]

Odpowiedź: Ściekami jest m.in. deszczówka z trwałej, nieprzepuszczalnej powierzchni dróg
i parkingów wprowadzana do ziemi poprzez system rozsączający, gdyż zgodnie z definicją z art. 9 Prawa wodnego:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
14) ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni
, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów

Moim zdaniem na „system kanalizacyjny” w opisanym w pytaniu przypadku składają się urządzenia kanalizacyjne: uliczne kratki ściekowe (wpusty), rury kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, ewentualne urządzenia podczyszczające oraz system (drenaż) rozsączający.

W związku więc z wprowadzaniem ścieków do ziemi (tak jak w przypadku wprowadzania ścieków do wód) należy:

 • uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
  tj. na wprowadzanie ścieków (deszczówki) do ziemi (art. 37 i 122 ust. 1 pkt 1 PW);
 • naliczać co pół roku opłatę za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne; przekazać marszałkowi województwa wykaz „opłatowy” i wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego należną opłatę; wykaz przekazuje się zawsze, ale opłaty nie wnosi się, gdy łącznie za wszystkie ścieki (deszczowe i inne) opłata półroczna nie przekracza 400 zł (art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 277, 286, 289 POŚ).

Ponadto potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego
(art. 122 ust. 1 pkt 3 PW),  tj. na wykonanie systemu rozsączającego, gdyż moim zdaniem drenaż ten spełnia definicję „urządzenia wodnego” z art. 9 Prawa wodnego:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
19) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód (…).

Chociaż w ww. lit. f wymienione jest wprowadzanie ścieków do wód a nie do ziemi, to jednak trzeba mieć na uwadze to, że przed wyliczeniem użyto „w szczególności”, a więc lista w tej definicji jest przykładowa a nie zamknięta.
Za uznaniem drenażu rozsączającego za „urządzenie wodne” jako urządzenie służące korzystaniu z wód jest również art. 31 i 37 PW:

– art. 31:

3. Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym.

– art. 37:

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności: (…)
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145 – art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 37 i 122 ust. 1 pkt 1 i 3
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3 pkt 38 lit. c, art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 277, 286, 289, 292
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wkazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816

Tematy powiązane

Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?

Joanna Wilczyńska (16.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Czy jest to system kanalizacyjny ?”
 1. 1 Piotr napisał(a) 08:07, 29.08.2012:

  W celu uzupełnienia poruszonego tematu chciałbym dodać, że nie wszystkie wody opadowe i roztopowe są ściekami objętymi działalnością przedsiebiorstwa. Uznanie danego rodzaju wód opadowych i roztopowych za ścieki uzależnia się od spełnienia 3 warunków. Wody opadowe i roztopowe muszą: a) być ujęte w systemy kanalizacyjne, b) pochodzić z powierzchni zanieczyszczonych, c) pochodzić z powierzchni o trwałej nawierzchni.
  Czy wody opadowe i roztopowe należy oczyszczać (w zależności od miejsca i przeznaczenia terenów zanieczyszczonych) czy można je wprowadzać do wód lub do ziemi bez oczyszczenia określa par. 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (…) (Dz. U. Nr 137, poz.984, zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz.169).

  Pozdrawiam wszystkich zmagających się na co dzień z zawiłościami i absurdami polskiego prawa.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:51, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...