Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

12.12.2010 r. minął termin transpozycji do przepisów krajowych dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [1]. Dyrektywa ta będzie wdrożona do nowej ustawy o odpadach (UO2), która obecnie jest na etapie projektu wysłanego 5.07.20011 r. na Stały Komitet Rady Ministrów.
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska przedstawił w związku z tym swoje stanowisko dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/89/WE.

Wg art. 1 ust. 2 lit. b i c dyrektywy 2008/98/WE:

Wyłącza się spod stosowania niniejszej dyrektywy, w zakresie, w jakim zostały objęte innymi przepisami wspólnotowymi: (…)

b) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone objęte rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, które są przewidziane do przekształcenia termicznego, składowania na składowisku lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni;

c) zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002;

Stanowisko MŚ jest m.in. następujące:

Ponieważ powyższy przepis nie został implementowany w wyznaczonym terminie (12 grudnia 2010 r.) do prawa polskiego, podmioty mogą się powoływać na skutek bezpośredni stosowania dyrektywy 2008/98.

Projekt nowej ustawy o odpadach wdrażającej dyrektywę 2008/98 zawiera dokładnie tej samej treści wyłączenia, jak przywołany wyżej przepis art. 1 ust. 2 lit b i c dyrektywy. Przepis ten zacznie dopiero obowiązywać z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.

Przed wejściem w życie przepisów ustawy o odpadach w brzmieniu w pełni zgodnym z dyrektywą 2008/98 nie ma możliwości powoływania się bezpośrednio na przepisy tej dyrektywy w zakresie, w jakim nakładałoby to obowiązki na podmioty (wymóg stosowania przepisów o odpadach do zwłok zwierząt, jeżeli są przeznaczone do przekształcenia termicznego, składowania na składowisku lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni), takie „wyłączenie od wyłączenia” musi zostać najpierw wprowadzone do polskiego porządku prawnego.

Dyrektywa nie może bowiem tworzyć obowiązków po stronie jednostki i nie można się powoływać na dyrektywę jako taką przeciwko jednostce. Dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich, na których ciąży obowiązek podjęcia wszystkich środków niezbędnych do zapewnienia wykonania jej postanowień i osiągnięcia wskazanych w niej rezultatów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości podmioty mogą się natomiast powoływać na bezpośrednie obowiązywanie przepisów dyrektywy, jeżeli przepisy dyrektywy są, z punktu widzenia ich treści, bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, jeżeli określają one prawa, na które jednostki mogą się powoływać wobec państwa, lub przeciwko przepisom krajowym niezgodnym z dyrektywą, w przypadku gdy nie zostały w terminie wydane przepisy wdrażające dyrektywę.

Biorąc pod uwagę, że dyrektywa 2008/98 nie wymaga w zakresie zawartego w niej wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o odpadach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem rozporządzenia 1069/2009 wydania przepisów krajowych, których wydanie zapewniłoby dopiero możliwość stosowania tego wyłączenia, a jednocześnie treść art. 2 ust. 2 pkt b dyrektywy 2008/98 jest wystarczająco precyzyjna (projektowane polskie przepisy, które zostaną zawarte w ustawie o odpadach są powtórzeniem tego przepisu dyrektywy), należy przyjąć możliwość powoływania się przez podmioty wobec organów właściwych do wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami na skutek bezpośredni dyrektywy 2008/98.

Dotyczy to oczywiście takiego zakresu wyłączenia, które nie jest objęte obecnie obowiązującym art. 2 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a jest objęte dyrektywą 2008/98.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku podmiotów posiadających decyzje wydane na podstawie ustawy o odpadach, które określają warunki postępowania z odpadami objętymi przepisami wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, aby skorzystać z opisanych w niniejszym piśmie praw, podmioty te powinny wystąpić o zmianę tych decyzji. Brak przepisów przejściowych nakazuje traktowanie tych decyzji jako praw nabytych przez te podmioty, względem których podlegają one kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.

Uwaga. Wg art. 54 rozporządzenia 1069/2009/WE [3]:

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 traci moc ze skutkiem od dnia 4 marca 2011r. Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 interpretuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Podstawa prawna

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
[2] Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – obowiązywało do 3.03.2011 r.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – obowiązuje od 4.03.2011 r.

Stanowisko MŚ 10.08.2011 – niewdrożona dyrektywa w sprawie odpadów
Projekt (z 5.07.2011 r.) ustawy o odpadach wysyłany na Stały Komitet Rady Ministrów

Joanna Wilczyńska (12.08.2011)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:02, 29.01.2012:

    Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów


Skomentuj...