Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie przez osobę fizyczną instalacji promieniującej

Pytanie: Czy osoba fizyczna nie będąca wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest zobowiązana do zgłoszenia instalacji promieniującej moc ponad 15W? Chodzi np. o telefon GSM z anteną kierunkową, radio CB z anteną o dużym zysku lub inne podobne urządzenie. [T.B.]

Odpowiedź: Tak, zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych powinien dokonać każdy, nawet osoba fizyczna niebędąca „podmiotem korzystającym ze środowiska” w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska.

Niektóre przepisy POŚ dotyczą jedynie korzystających ze środowiska, ale te w zakresie zgłoszeń dotyczą wszystkich, którzy prowadzą instalacje określone w rozporządzeniu [2], a więc prowadzą m.in.

instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz

za wyjątkiem:

1) instalacji laboratoryjnych;

2) instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

3) instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
a)  zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 POŚ, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, przyjmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 378 ust. 3 POŚ).
Informacje zawarte w zgłoszeniach należy też przedstawić państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a POŚ).

Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych należy dokonać na formularzu określonym w rozporządzeniu [3], w terminie:

– od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – w przypadku instalacji przekazanych do użytkowania przed 28.07.2005 r. (art. 152 ust. 5 POŚ, § 4 rozporządzenia [2]);

do 30 czerwca 2011 r. – w przypadku pozostałych instalacji eksploatowanych, ale oddanych do użytkowania przed 2011 r. (art. 152 ust. 5 POŚ);

– co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny w 2011 r. i dalszych latach (art. 152 ust. 3, 4, 4a POŚ).

Uwaga. Zgłoszenia nie wymagają urządzenia niestacjonarne, gdyż nie spełniają definicji instalacji.

Uwaga. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120 zł. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zgłaszającego instalację i na jego wniosek, w drodze decyzji indywidualnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta może odroczyć termin płatności tej opłaty lub rozłożyć ją na raty albo umorzyć w całości lub w części (art. 67a Ordynacji podatkowej).

Uwaga. Wg definicji art. 3 pkt 20 POŚ przez „podmiot korzystający ze środowiska” rozumie się:

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 378, 342
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879

Tematy powiązane:

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Interpelacja nr 20652 w sprawie zwolnienia służby radioamatorskiej stałej z opłaty administracyjnej związanej ze zgłoszeniem instalacji antenowych
Interpelacja nr 21675 w sprawie postulatu Polskiego Związku Krótkofalowców dotyczącego liberalizacji oraz ujednolicenia przepisów dotyczących zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Joanna Wilczyńska (19.06.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 4

“Zgłoszenie przez osobę fizyczną instalacji promieniującej”
 1. 1 Roman napisał(a) 09:37, 20.06.2011:

  Witam. W odpowiedzi przywołała Pani przepis: art. 3 pkt 20 POŚ przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się:
  [….]
  c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia…

  Jakiego rodzaju „pozwolenie na korzystanie ze środowiska” ma na myśli ustawodawca.
  „Radioamator” w służbie telekomunikacyjnej nie posługuje się „pozwoleniem na korzystanie ze środowiska” – zatem czy może być traktowany jako „podmiot…itd”?
  Gdzie znaleźć definicję instalacji? (w rozumieniu stacjonarnej)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:32, 20.06.2011:

  Pozwolenia na korzystanie ze środowiska to wg art. 181 POŚ: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Przed 28.07.2005 r. było to też pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska oraz pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych. Obecnie więc na emitowanie pól elektromagnetycznych w żadnym przypadku nie jest wymagane pozwolenie, a więc osoba fizyczna, niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a w art. 3 pkt 20 POŚ, nie jest też „podmiotem korzystającym ze środowiska”. W przypadku zgłoszeń nie ma to jednak znaczenia, bo dotyczą one wszystkich a nie tylko „podmiotów korzystających ze środowiska”. Definicja „instalacji” jest w art. 3 pkt 6 POŚ, ale definicji „instalacji laboratoryjnej” nie ma.

 3. 3 Tadeusz napisał(a) 20:57, 21.06.2011:

  Art 3 p 6b Ustawy mówi o instalacji, jako zespole stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu.
  Czy mam rację uważając, że nie jest instalacją zespół złożony ze stacjonarnej anteny podłączanej ręcznie i sporadycznie do przenośnego (niestacjonarnego) nadajnika?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:09, 22.06.2011:

  Nie jest to takie oczywiste, że nie jest to „instalacja”, gdy niestacjonarny nadajnik podłączany jest sporadycznie do stacjonarnej anteny, jeżeli występuje to wciąż w jednej lokalizacji (adresie). Przykładowo uważam, że: radio CB eksploatowane często albo od czasu do czasu w mieszkaniu jest „instalacją”, ale nie jest „instalacją” radio CB zamontowane w samochodzie i eksploatowane w terenie (nie ma stałej lokalizacji – adresu). Według wytycznych Komisji Europejskiej: „termin „stacjonarna” znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość – czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej – co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się„.


Skomentuj...