Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygaszenie starego pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie: Zakład posiadał pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka i pozwolenie sektorowe na wytwarzanie odpadów wydane przez Prezydenta. Z uwagi na zmianę organu i zakresu pozwolenia sektorowego złożono wniosek do  Marszałka o wydanie nowego pozwolenia sektorowego. Decyzja została już wydana. Czy należy również złożyć wniosek do Prezydenta o wygaszenie starego pozwolenia? [K.J.]

Odpowiedź: W związku z uzyskaniem nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie jest wymagana decyzja o wygaszeniu starego pozwolenia, co wynika z art. 193 ust. 4 POŚ.

Według art. 193 POŚ:

1. Pozwolenie wygasa:

1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

2) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 1–3, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;

3) na wniosek prowadzącego instalację;

4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;

5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4.

(…)

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.

(…)

Według art. 199 POŚ:

Postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wszczyna się z urzędu albo na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem.

Uwaga. Jeżeli nie ma nowego pozwolenia, a stare pozwolenie wygasło, to powinna być wydana decyzja o wygaśnięciu pozwolenia, w której organ właściwy do wydania pozwolenia ma możliwość, jeżeli jest taka potrzeba, określenia zakresu i terminu wykonania obowiązku usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności objętej pozwoleniem (art. 197 POŚ).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 193, 197, 199

Tematy powiązane:

Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?
Wygaśnięcie decyzji

Joanna Wilczyńska (19.06.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...