Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie:

1) czy art. 287 ust. 1 pkt 1, który został skreślony w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, został przywrócony w związku ze zmianą z dnia 3 grudnia 2010 r. (art. 60a), która wprowadza ponownie zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji? W związku z czym, czy Zakłady mają obowiązek przesyłać informacje o korzystaniu ze środowiska w zakresie prowadzonej ewidencji dot. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, do WIOŚ i do Marszałka Woj. (obowiązek wynikający z art. 286 ust. 1 i ust 1b Poś)?

2) czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może po 28 lutego wydawać zarządzenia pokontrolne zobowiązujące Zakłady, które nie przesłały raportu do Krajowej bazy KOBIZE do przesłania w/w raportu?

3) czy wprowadzona zmiana do ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w art. 2 ust.1 po pkt 14a dodaje pkt 14b – obowiązuje? [A.K.]

Odpowiedź:

Ad 1. W zakresie emisji substancji do powietrza w latach 2011 i 2012 nadal na dotychczasowych zasadach należy prowadzić ewidencję (art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ), wnosić opłaty (art. 285 POŚ) i przekazywać wykazy opłatowe marszałkowi województwa i do WIOŚ (art. 286 ust. 1 i 1a POŚ), co wynika z obowiązującego od 1.01.2010 r. przepisu przejściowego w art. 60a ust. 1 USZE z obowiązującą od 31.12.2010 r. zmianą:

Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE.

Uchylony więc 18.09.2009 r. art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ dotyczący ewidencji emisji substancji do powietrza:

1. Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:

1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości

w zasadzie nadal obowiązuje na mocy przepisu przejściowego z art. 60a ust. 1 USZE, ale tylko do 31 grudnia 2012 r.

Z tego wynika, że od 2013 r. prowadzenie ewidencji dotyczącej wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza nie będzie wymagane z mocy ustawy, co pewnie utrudni sporządzanie co roku raportu do KOBiZE z wynikającego z art. 7 ust. 1 USZE i sporządzanie na jego podstawie rocznego wykazu opłatowego wynikającego ze zmienionego art. 286 ust. ust. 2 POŚ, który będzie trzeba przekazać do końca lutego tylko marszałkowi województwa, a także utrudni ich weryfikację.

Ad 2. WIOŚ w ramach swoich uprawnień może przeprowadzić inspekcję w zakładzie i na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o IOŚ [3] w zarządzeniu pokontrolnym może wyznaczyć termin, do którego kontrolowany podmiot ma obowiązek poinformowania WIOŚ o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu naruszeń wskazanych w zarządzeniu pokontrolnym. Niezłożenie do WIOŚ informacji w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych podlega wg art. 31a ustawy [3] karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Kontrola WIOŚ może dotyczyć wprowadzenia raportu do bazy prowadzonej przez KOBiZE, chociaż mam wątpliwości, bo z literalnego brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ [3] nie wynika, że do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów w zakresie USZE.

Ad 3. Od 18.09.2009 r. obowiązywał pkt 14b dodany w art. 2 ust. 1 ustawy o IOŚ [3] w brzmieniu:

1.  Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: (…)

14b) ocena jakości informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Jednak od 2011 r. ww. pkt 14b nie obowiązuje w powyższym brzmieniu, gdyż cały ust. 1 w art. 2 ustawy o IOŚ [3] ma nowe brzmienie wprowadzone przez ustawę zmieniającą [4] i analogiczny przepis jest teraz w pkt 13 o brzmieniu:

1.  Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: (…)

13) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w USZE

Uwaga. Czy z literalnego zapisu powyższego art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o IOŚ [3] wynika, że WIOŚ od 2011 r. ma weryfikować nie tylko roczne raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 USZE, ale również roczne raporty wynikające z:
– art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 10 USZE – raporty sporządzane przez KOBiZE?
– art. 25 ust. 2 pkt 4 USZE – raporty sporządzane przez Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji?
– art. 32 ust. 1 pkt 1 USZE – raporty z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, jakie beneficjenci muszą przedkładać do 31 marca Krajowemu operatorowi systemu zielonych inwestycji?

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 59, 60a, 62
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273, 286, 287, 289
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 44/2007 r., poz. 287, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej – Dz. U. Nr 239/2010 r., poz. 1592

Tematy powiązane

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (23.05.2011)
Temat dnia | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 6

“Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza”
 1. 1 Joanna napisał(a) 09:07, 29.09.2011:

  Pani wyjaśnienie dot. uchylonego art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ rozwiało i moje wątpliwości w tym zakresie. Dziękuję i pozdrawiam.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:21, 07.03.2012:

  W Sejmie jest projekt zmian ustaw (druk sejmowy nr 175), który zmienia m.in. art. 60a USZE tak, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2016 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów do KOBiZE) dopiero od 2017 r.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:43, 29.06.2013:

  Od 2013 r. obowiązują roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, bo wprowadzono do POŚ zmiany przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:56, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:59, 22.01.2017:

  Od 2017 r. art. 289 ust. 1 POŚ brzmi:
  Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.
  Od 2019 r. wg zmian POŚ przez USZE wprowadzone przez ostatnią zmianę (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza będą nadal roczne, z tym że:
  – wg art. 285 ust. 3 POŚ:
  Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:50, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...