Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy w 2011 r. nadal można stosować plan obniżenia emisji LZO?

Pytanie: Czy w 2011 r. możliwe jest jeszcze stosowanie planu obniżenia emisji zgodnie z par. 38 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych? [A.K.]

Odpowiedź: W przypadku niedotrzymywania standardów emisyjnych LZO przepisy
§ 38 rozporządzenia z 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych [1] dopuszczały stosowanie planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia lub innego równoważnego planu obniżenia emisji, z tym że w przypadku instalacji „istniejących” należało do 31.2007 r. przedstawić organowi ochrony środowiska odpowiednie dane.

Jeżeli w pozwoleniu na wprowadzanie gazów do powietrza lub w pozwoleniu zintegrowanym został taki plan zatwierdzony dla danej instalacji, to nadal się go stosuje
i w terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku (nie musi być to rok kalendarzowy) objętego planem należy przekazać odpowiednie sprawozdanie organowi ochrony środowiska i Ministrowi Środowiska. Tak długo jak prowadzący instalację korzysta z takiego planu, to standardy emisyjne LZO nie dotyczą takiej instalacji.   

Natomiast od 25.05.2011 r. dla instalacji „istniejących” znowu można wnioskować o stosowanie planu obniżenia emisji LZO i dla instalacji „nowych” nadal jest to możliwe, gdyż wg § 37 nowego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych [2] przepis ten brzmi następująco:

§ 37. 1. Przepisu § 33 nie stosuje się do instalacji, w których nie są dotrzymywane standardy emisyjne, ale dla których:

1) spełniony jest warunek planu obniżenia emisji określony w załączniku nr 9, albo

2) prowadzący instalacje opracuje inny plan obniżenia emisji, którego realizacja zapewni spełnienie warunku obniżenia emisji równoważnego temu, które zostałoby osiągnięte przy zastosowaniu standardów emisyjnych.

2. Równoważne obniżenie emisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z instalacji nowych, które zostaną oddane do użytkowania, powinno nastąpić z dniem oddania instalacji do użytkowania.

3. W terminie 2 miesięcy od zakończenia każdego roku objętego planem obniżenia emisji przedkłada się organowi ochrony środowiska właściwemu do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego i ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie dotyczące poprzedniego roku, zawierające odpowiednio:

1) sprawdzenie spełnienia warunku planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia albo

2) rozliczenie planu obniżenia emisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym roczny bilans masy LZO.

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do LZO, o których mowa w § 36.

Podstawa prawna

[1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – § 38, załącznik nr 9 – obowiązuje do 24.05.2011 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – § 37, załącznik nr 9 – obowiązuje od 25.05.2011 r.

Tematy powiązane

Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
LZO – standardy emisyjne

Joanna Wilczyńska (22.05.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...