Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy brykiet z makulatury jest biomasą?

Pytanie: Czy brykiet robiony z samej makulatury można uznać za biomasę? Przeglądałem ustawy, które podała Pani w http://eko-akademia.pl/2010/04/definicje-biomasy/ i prawdę mówiąc, nie widzę takiej możliwości, ale może coś przeoczyłem.

Drugie pytanie dotyczy samej definicji biomasy. W tym samym artykule powołuje się Pani na Rozp. MŚ z 20.12.2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – § 5 ust. 7 i § 16 ust. 7 lit. a-e. Za biomasę uważa się „produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych […] „. I właśnie o to „lub części” chciałem dopytać. Czy są gdzieś dokładnie określone proporcje procentowe (lub w inny sposób) ile muszą stanowić substancje roślinne, aby były uznane za biomasę? Czy np. mieszanka 30% słomy i 70% makulatury może być traktowana jako biomasa? Czy musi być przewaga produktów roślinnych (60% słoma, 40% makulatura)? [Ł.B.]

Odpowiedź: Określenie „produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych” zostało do naszego rozporządzenia dosłownie przeniesione z definicji biomasy w dyrektywie LCP (2001/80/WE): „‘biomass’ means products consisting of any whole or part of a vegetable matter”. Przepisy dotyczące standardów emisyjnych nie określają jednak, w jakiej części produkty mają się składać z substancji roślinnych, aby mogły zostać uznane jako paliwo będące biomasą. Moim zdaniem przepis ten powinien brzmieć: „produkty składające się z całych lub z części roślin”.

Od 25.05.2011 r. nie ma już problemu, jak rozumieć „w części z substancji roślinnych”, gdyż obowiązuje nowa definicja biomasy określona w nowym rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych [1], już bez słów „w całości lub w części”, która brzmi:

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biomasie — rozumie się przez produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:

a) roślinne z rolnictwa i leśnictwa,

b) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,

c) włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,

d) korka,

e) drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki

Makulatury ani brykietów z makulatury moim zdaniem nie można jednak uznać za powyżej zdefiniowaną biomasę.

Ponadto makulatura to odpady, które po przetworzeniu w brykiety są nadal odpadami, klasyfikowanymi wg katalogu odpadów [2] jako odpady o kodzie 19 12 10 – „Odpady palne (paliwo alternatywne)”. Wytwarzane odpady 19 12 10 muszą więc być uwzględnione w składanej informacji albo w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów (art. 17 UO). Należy ponadto prowadzić dla nich kartę ewidencji odpadu i przekazywać je trzeba z zastosowaniem karty przekazania odpadu, ale można je przekazać tylko temu, kto ma zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami – np. zezwolenie na odzysk (art. 25 ust. 2 UO).

W związku z tym, że brykiety z makulatury nie spełniają powyżej wymienionej definicji biomasy,
to w przypadku ich spalania wymagane są warunki jak dla spalania lub współspalania odpadów
a dotyczące:

  • standardów [1],
  • pomiarów emisji [3],
  • warunków technicznych, w tym pomiarów parametrów procesu [4],

ponadto:

  • kierownik musi posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w spalarni lub współspalarni (art. 49 UO),
  • wymagane jest pozwolenie na emisję substancji do powietrza (art. 181, 220 (POŚ).

Uwaga. Jedynie dla małej ilości (do 1 %) spalanych brykietów razem z innymi paliwami standardy emisyjne są jak dla spalania paliw a nie jak dla spalania odpadów, gdyż wg § 16 ust. 1 rozporządzenia [1]:

2. Jeżeli w instalacji współspalania odpadów wraz z paliwami są spalane odpady inne niż niebezpieczne w ilości nie większej niż 1% masy tych paliw, to do instalacji tej przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, z tym że do źródeł spalania paliw, w których są współspalane odpady, stosuje się przepisy rozdziału 2.

Poza tym pozostałe wymagania są jak dla spalania i współspalania odpadów niezależnie od ilości odpadów, gdyż w innych aktach prawnych nie ma analogicznego przepisu.

Uwaga. Brykiety z makulatury spełniają definicję biomasy określoną w części F załącznika nr 1 do rozporządzenia [7], dlatego wskaźnik emisji CO2 ze spalania takich brykietów przyjmuje się zerowy dla potrzeb obliczania wielkości emisji z instalacji objętych wspólnotowym handlem uprawnieniami do emisji.

Uwaga. Brykiety z makulatury ulegają pewnie biodegradacji, jeżeli tak, to spełniają definicje biomasy stosowane do realizacji Prawa energetycznego, a więc energię uzyskaną z ich spalenia można wykorzystać do uzyskania świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz do uzyskania świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji.

Uwaga. Makulatura a więc i brykiety z makulatury nie będą odpadem, gdy spełnione będą kryteria określone w przepisach unijnych, jakie mogą się ukazać na podstawie dyrektywy 2008/98/WE. Obecnie jest już rozporządzenie [9] ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami, a podobne rozporządzenia mają być wydane jeszcze m.in. dla kruszyw, papieru, szkła, opon i tekstyliów.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37/2002 r., poz. 339 + zmiany (Dz. U. Nr 1/2004 r., poz. 2, Dz. U. Nr 61/2010 r., poz. 380)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 25, 26, 49, 49a
[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ((POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 145, 149, 180, 220
[7]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142 – § 2 pkt 1, część F załącznika nr 1
[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156/2008 r., poz. 969, ze zm.
[9]  Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE – Dz. U. L 94/2011 r., str. 2

Tematy powiązane

Definicje biomasy
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
Czy można spalać trociny z produkcji mebli?

Joanna Wilczyńska (21.05.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy brykiet z makulatury jest biomasą?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:12, 12.08.2011:

    Stanowisko MŚ (z 10.08.2011 r.) dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – związane z niewdrożeniem tej dyrektywy w wymaganym terminie tj. do 12.12.2010 r.


Skomentuj...