Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Roczny bilans LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych

Pytanie: Eksploatujemy na zakładzie kabinę lakierniczą. Została ona uwzględniona w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów jako instalacja objęta standardem emisyjnym (instalacja do procesu powlekania i obróbki wykończeniowej pojazdów o zużyciu LZO 0,5 – 15 Mg/rok).
W decyzji nie zapisano wymogu prowadzenia  pomiarów ciągłych lub  okresowych. Organ OŚ zalecił jedynie wykonanie pomiarów jednorazowych w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia decyzji. Obowiązek ten spełniliśmy i przesłaliśmy wyniki do urzędu, wykazując że spełniamy standard emisyjny S1 bez pomocy jakichkolwiek urządzeń redukujących.
Czy w zaistniałej sytuacji jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dotrzymania standardu emisyjnego?
Czy jesteśmy zobligowani do powtarzania co roku badań emisyjnych? [M.K.]

Odpowiedź: W przypadku instalacji podlegających standardom emisyjnym lotnych związków organicznych (LZO) do sprawdzania dotrzymania standardu emisyjnego zobowiązuje § 34 rozporządzenia o standardach [1]:

1. Dotrzymanie standardów emisyjnych, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2, sprawdza się na podstawie pomiarów wielkości emisji LZO i rocznego bilansu masy LZO, stosując odpowiednio następujące wzory (…)

3. Sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych (…) dokonuje się w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku objętego bilansem.
O każdym przypadku niedotrzymania tych standardów informuje się niezwłocznie organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkładając roczny bilans masy LZO.

gdzie wg § 31 pkt 4 rozporządzenia o standardach [1]:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
4) roku – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres obejmujący kolejno po sobie następujących 12 miesięcy

Jednakże pomiary emisji LZO do powietrza zgodnie z § 7 rozporządzenia pomiarowego [2] należy prowadzić z mocy prawa metodyką referencyjną określoną w § 11 rozporządzenia [2] wyłącznie wtedy, gdy spełnienie standardów emisyjnych LZO wymaga stosowania w instalacji urządzeń ograniczających wielkość emisji LZO. Jeżeli więc nie ma potrzeby ograniczania emisji LZO, to nie trzeba powtarzać co roku badań emisyjnych, gdy decyzja zobowiązuje tylko do wykonania jednorazowych pomiarów.

Tak więc wystarczy sporządzać roczne bilanse masy LZO. Gdy z bilansu wynikają przekroczenia standardów emisyjnych LZO, to bilans należy przekazać organowi OŚ i do WIOŚ. Gdy z bilansu wynika dotrzymywanie poszczególnych standardów – to bilans zostawiamy tylko w archiwum zakładowym.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – § 38, załącznik nr 9 – obowiązuje od 25.05.2011 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291 – § 7 i 11

Tematy powiązane

Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
LZO – pomiary emisji z mocy prawa
LZO – standardy emisyjne

Joanna Wilczyńska (26.05.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 4

“Roczny bilans LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych”
 1. 1 Kuba napisał(a) 20:15, 27.05.2011:

  Taki drobny komentarz do pytania M.K.
  Wykonanie pomiaru i sprawdzenie dotrzymywania standardu S1 nie ma jakiegokolwiek sensu, ponieważ dotrzymywanie standardu emisyjnego wymaga spełnienia JEDNOCZEŚNIE standardu S1 i S2.
  Nie sprawdzenie dotrzymywania standardu S2 sprawia że nie wiemy jaka ilość LZO została wprowadzona w sposób niezorganizowany. Jest to sprzeczne z założeniem dyrektywy 1999/13/WE.
  Głównym założeniem dyrektywy jest ograniczanie emisji LZO jako całości poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (standard S2) i jednoczesne ograniczenie emisji zorganizowanej. W ten sposób prawie cała emisja LZO MUSI być wprowadzana w sposób zorganizowany, a wprzypadku stwierdzenia przekroczeń standardu ograniczona poprzez stosowanie urządzeń redukujących.
  Dopiero wtedy gdy mamy pewność że dotrzymywany jest standard S2 możemy sprawdzać dotrzymywanie standardu S1. W ten sposób, paradoksalnie, ważniejszym staje się sprawdzenie dotrzymywania standardu S2.
  To tak ogólnie.
  Szczegółowe wyjaśnienia tego problemu wykraczałyby poza formułę komentarza.

 2. 2 Michalina napisał(a) 10:00, 24.09.2013:

  Ja mam pytanie dotyczące paragrafu 33 i 34 rozporządzenia w sprawie standardów.
  Paragraf 33 wspomina o standardach dla LZO wprowadzanego do powietrza w sposób zorganizowany bądź niezorganizowany. Natomiast paragraf 34 mówi o „dotrzymaniu standardów emisyjnych o których mowa w paragrafie 33(…) stosując poniższe wzory:(…).
  Czemu nie ma tam wzoru dla bilansu emisji zorganizowanej? Jest jedynie dla emisji niezorganizowanej.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:03, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 + sprostowanie do LZO – Dz. U. z 2014 r. poz. 1631

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:00, 12.04.2023:

  Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1860


Skomentuj...