Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

LZO – opłaty za korzystanie ze środowiska

Do opłat za korzystanie ze środowiska, które należy wnieść do 31 stycznia 2011 r. za II półrocze 2010 r., stosuje się tak jak do opłat za I półrocze 2010 r. stawki określone w obwieszczeniu [2], ale zasady, wszelkie odnośniki i ich objaśnienia należy stosować nadal z rozporządzenia [3].

W przypadku opłat za wprowadzane w 2010 r. do powietrza „substancje organiczne” jednostkowa stawka opłaty wynosi 5,51 zł/kg – wg lp. 57 w tabeli G załącznika nr 2 do obwieszczenia [2]. Natomiast w lp. 57 tabeli A załącznika nr 1 do rozporządzenia [3] przy „substancjach organicznych” jest odnośnik 5, którego objaśnienie pod tabelą jest następujące:

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Z objaśnienia tego wynika, że stawkę 5,51 zł/kg dla „substancji organicznych” możemy stosować tylko w przypadku instalacji objętych standardami emisyjnymi [4] i gdy do pomiaru wielkości emisji zastosowano metodę ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej, tak jak to jest wymagane w metodyce referencyjnej [5].

Ponadto stawka dla „substancji organicznych” dotyczy TOC, czyli sumy substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym LZO, ale w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny.

Jeżeli instalacja podlega standardom LZO i pomiar „substancji organicznych” poprzez określenie TOC był metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej, to do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tej instalacji można wykorzystać ten pomiar i stawkę dla „substancji organicznych” na 2010 r. w wysokości 5,51 zł/kg.

Opłatę można obliczyć też inaczej. Jeżeli znana jest emisja poszczególnych lotnych substancji organicznych (np. toluen, ksylen, benzen), to opłatę można wyliczyć dla poszczególnych tych substancji stosując stawki dla tych substancji z „imienia”.

Można wybrać taką metodę wyliczenia opłaty, która daje niższą wartość i nikt nie powinien moim zdaniem tego podważać.

Uwaga. Całkowity węgiel organiczny (TOC) – to inaczej masa wszystkich atomów węgla w cząsteczce danej substancji lub grupy substancji. Np. w toluenie będącym LZO (wzór chemiczny C7H8), którego  masa cząsteczkowa wynosi 92,1, ilość atomów węgla wynosi 7, a masa tego węgla (TOC) zawartego w toluenie wynosi 84,08. TOC nie należy mylić z węglem elementarnym.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273-292
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57/2009 r., poz. 780
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – rozdział 6, załącznik nr 7, 8 i 9
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291 – § 7 i 11

Tematy powiązane

LZO – pomiary emisji z mocy prawa
LZO – standardy emisyjne
LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb wodnych?
Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?

Joanna Wilczyńska (09.01.2011)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...