Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wiążąca interpretacja indywidualna dotycząca opłat

Przedsiębiorca może uzyskać od organu właściwego do pobrania opłat wiążącą wykładnię (interpretację) przepisów dotyczących opłat. W tym celu musi złożyć (i zapłacić 40 zł) wniosek do tego organu o wydanie pisemnej interpretacji w jego indywidualnej sprawie dotyczącej zakresu i sposobu stosowania przepisu dotyczącego opłat.

(aktualizacja 19.08.2022 r.)

Taką możliwość dawał od 20.09.2008 r. zmieniony art. 10 i dodany art. 10a do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [1], a od 30.04.2018 r. przedsiębiorca może wnioskować o indywidualną interpretację dotyczącą opłat na podstawie art. 34 i 35 Prawa przedsiębiorców [2]:

Art. 34. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).
2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera także:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.
6. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
8. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

(…)

12. Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji
indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przepisy działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

(…)

17. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Art. 35. 1. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej.
2. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej.
4. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 3, należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych.
5. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4, oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego zagadnienia objaśnienia prawne, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4, począwszy od dnia zamieszczenia takich
objaśnień prawnych zgodnie z art. 33 ust. 3, przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 3, należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynikające z tych objaśnień prawnych.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa uchylona 30.04.2018 r.)
[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (obowiązuje od 30.04.2018 r.)

Tematy powiązane

LZO – opłaty za korzystanie ze środowiska
Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb wodnych?
Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?
Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?
W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?
Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?
Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń

Joanna Wilczyńska (10.01.2011)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Wiążąca interpretacja indywidualna dotycząca opłat”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:25, 03.01.2013:

    Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw – opłata za korzystanie ze środowiska – interpretacja indywidualna Marszałka Województwa Mazowieckiego z 24.10.2011 r.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:31, 03.01.2013:

    Eksploatacja agregatów prądotwórczych – opłata za korzystanie ze środowiska – interpretacja indywidualna Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29.12.2011 r.


Skomentuj...