Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wiążąca interpretacja dotycząca opłat

Przedsiębiorca może uzyskać od organu właściwego do pobrania opłat wiążącą wykładnię (interpretację) przepisów dotyczących opłat. W tym celu musi złożyć (i zapłacić 40 zł) wniosek do tego organu o wydanie pisemnej interpretacji w jego indywidualnej sprawie dotyczącej zakresu i sposobu stosowania przepisu dotyczącego opłat.

Taką możliwość daje od 20.09.2008 r. zmieniony art. 10 i dodany art. 10a ustawy [1]:

Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:
1)   firmę przedsiębiorcy;
2)   oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
5)   adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.
6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.
9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

Art. 10a. 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.
2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.
3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.
4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 220/2010 r., poz. 1447, ze zm. – art. 10, 10a

Tematy powiązane

LZO – opłaty za korzystanie ze środowiska
Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb wodnych?
Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?
Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?
W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?
Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?
Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń

Joanna Wilczyńska (10.01.2011)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Wiążąca interpretacja dotycząca opłat”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:25, 03.01.2013:

    Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw – opłata za korzystanie ze środowiska – interpretacja indywidualna Marszałka Województwa Mazowieckiego z 24.10.2011 r.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:31, 03.01.2013:

    Eksploatacja agregatów prądotwórczych – opłata za korzystanie ze środowiska – interpretacja indywidualna Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29.12.2011 r.


Skomentuj...