Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?

Pytanie

1.Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kod mamy w decyzji, ale magazynujemy go na innym miejscu niż w decyzji? [H.G.]

2. Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji i magazynujemy go na jakimś miejscu magazynowania oczywiście niewskazanym w decyzji? Po prostu powstał nam nowy kod odpadu i magazynujemy go. [H.G.]

Odpowiedź

W obu przypadkach za takie magazynowanie odpadów WIOŚ może nałożyć administracyjną karę biegnącą za każdą dobę, która jest ustalana w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. Na podstawie kary biegnącej WIOŚ wymierza karę ostateczną (łączną) za wszystkie doby magazynowania odpadów z naruszeniem decyzji. Jeżeli naruszenie decyzji nie zakończy się przed końcem roku kalendarzowego, to decyzja jest wymierzana za każdy rok odrębnie.

Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów wg UO określane są w decyzjach:
– dotyczących wytwarzania odpadów (pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi),
– dotyczących gospodarowania odpadami (zezwolenie na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz – w przypadku decyzji wydanych przed 13.10.2005 r. – na transport).
Mogą być też tzw. decyzje łączone na podstawie art. 31 lub 32 UO – np. pozwolenie na wytwarzanie może dotyczyć też zezwolenia na odzysk.

Natomiast tylko sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów (bez podawania miejsca) określane są jedynie w decyzjach:
– decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (wg art. 17 ust. 1a UO – dla firm usługowych),
– zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.

W art. 276 POŚ zawarta jest odpowiedź na pytanie, kiedy wymagana jest administracyjna kara pieniężna, a kiedy opłata podwyższona:

Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.
W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.

Przy czym określenie „oprócz opłaty” odnosi się do opłaty tzw. „zwykłej” za korzystanie ze środowiska (która nie dotyczy magazynowania odpadów), a nie do opłaty podwyższonej.

Z tego wynika jednoznacznie, że jeżeli korzystający ze środowiska posiada wymaganą decyzję, to pomimo jej naruszania nie ponosi opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska, określonej dla odpadów w art. 293 POŚ.

Z obu pytań wynika, że jest wymagana decyzja, ale magazynowanie odpadów narusza jej warunki:
– w przypadku pytania 1 – magazynowanie odpadów narusza decyzję co do miejsca magazynowania danego rodzaju odpadu wymienionego w decyzji,
– w przypadku pytania 2 – magazynowanie odpadów narusza decyzję co do rodzaju magazynowanych odpadów, a więc również co do miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Za magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji WIOŚ może wymierzyć administracyjną karę pieniężną za jej naruszenie na podstawie art. 298 ust. 1 pkt 4 i art. 309 ust. 2 POŚ:

Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska za: (…) naruszenie warunków (…) decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do (…) sposobów (…) magazynowania odpadów.
Za (…) magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Moim zdaniem, w przypadku magazynowania odpadów literalnie przepis mówi wyłącznie o karze za przekroczenie decyzji co do sposobów magazynowania, a nie co do miejsca magazynowania odpadów. Gdyby więc w przypadku pytania 1 tylko miejsce magazynowania odpadu było inne niż w decyzji, a sposób (np. że w szczelnych beczkach) był zgodny z decyzją, to mam wątpliwość, czy nałożenie administracyjnej kary byłoby zasadne.

Uwaga. Jeżeli magazynowanie odpadów jest w miejscu nieprzeznaczonym do magazynowania (np. w miejscu zagrażającym środowisku), to wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu wyda decyzję nakazującą usunięcie odpadów z takiego miejsca (art. 34 UO).

Uwaga. Ponadto korzystający ze środowiska podlega odpowiedzialności karnej:
– za eksploatację instalacji z naruszeniem pozwolenia (pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów) WIOŚ może dać mandat 500 zł wg [3] lub skierować sprawę do sądu, który może wymierzyć karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł (art. 351 ust. 1 i art. 361 POŚ);
– za naruszenie decyzji (oprócz pozwoleń) WIOŚ wymierza karę 5 tys. zł w przypadku wytwarzania odpadów i 10 tys. zł w przypadku zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub transportu odpadów (art. 79b UO).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 276, 293, 298.1.4, 301, 302, 303, 309.2, 351.1, 361
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243 – art. 34, 63
[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.

Tematy powiązane

IV SA/Wa 206/07 – Wyrok WSA w Warszawie
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (10.10.2010)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:03, 18.10.2020:

    Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) dotyczące (z wyjątkami):
    – wytwórców odpadów
    – zbierających odpady
    – przetwarzających odpady


Skomentuj...