Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów

Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody (UOP) przez ustawę [2] weszły w życie 28 sierpnia 2015 r.

Opłatę za usunięcie drzewa określa art. 85 ust. 1 i 2 UOP:

Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.
2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu określa art. 85 ust. 3 i 4 UOP:

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.
4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Jeszcze nie zostało wydane nowe rozporządzenie na podstawie art. 85 ust. 7 UOP, wg którego:

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość,
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

Dlatego, do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, do opłat stosuje się przepisy przejściowe art. 53 ust. 2 ustawy [2] zmieniającej UOP:

1) opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki, o której mowa w art. 85 ust. 6 UOP, w brzmieniu nadanym ustawą [2];
2) opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawek dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od obwodu pnia określonych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 85 ust. 4 UOP w brzmieniu dotychczasowym;
3) opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w pkt 1 i 2.

W związku z powyższym obecnie opłatę za usunięcie krzewu ustala się jako iloczyn wielkości powierzchni rzutu poziomego krzewu w [m2] i stawki 252,79 zł/mokreślonej na rok 2016 w obwieszczeniu [3].

Natomiast opłatę za usunięcie drzewa ustala się obecnie jako iloczyn obwodu pnia w [cm] (na wysokości 130 cm), stawki określonej dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od obwodu pnia określonych w rozporządzeniu z 2004 r. [4], które jest wydane na podstawie art. 85 ust. 4 UOP:

– stawki za usunięcie drzew:

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew*  Stawka**
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew  10,82 zł/cm
2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona  29,42 zł/cm
3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik  71,57 zł/cm
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 270,00 zł/cm

*) za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do rozporządzenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku

**) wg interpretacji GDOŚ, w 2016 należy brać stawki nie z rozporządzenia z 2004 roku [4] podane w powyższej tabeli lecz z obwieszczenia (M. P. z 2014 r. poz. 958) dotyczącego stawek na rok 2015.

– współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm nadal wynoszą:

 • 1,00 – dla obwodu do 25 cm
 • 1,51 – dla obwodu 26-50 cm
 • 2,37 – dla obwodu 51-100 cm
 • 3,70 – dla obwodu 101-200 cm
 • 5,55 – dla obwodu 201-300 cm
 • 7,77 – dla obwodu 301-500 cm
 • 10,00 – dla obwodu 501-700 cm
 • 12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Na usunięcie drzewa lub krzewu wymagane jest zezwolenie, w którym ustala się opłatę (jeżeli jest wymagana) za usunięcie drzewa lub krzewu oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83-84 UOP).

Art. 83f ust. 1 UOP określa, kiedy nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzewa lub krzewu.

Art. 86 UOP określa, kiedy nie jest pobierana opłata za usunięcie drzewa lub krzewu.

Art. 88-89 UOP określają zasady wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, jej uiszczania, odraczania terminu płatności, umarzania, rozkładania na raty. Kara jest za: 

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Karę ustala się:

– w wysokości dwukrotnej opłaty (przed zmianą przepisów było trzykrotnej) za usunięcie drzewa lub krzewu – za ww. w pkt 1–3 usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu;
– w wysokości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6 – za ww. w pkt 4 uszkodzenie drzewa.

Zezwolenie wydaje oraz karę wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z tym że:

– wojewódzki konserwator zabytków wydaje zezwolenie dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

– starosta jest właściwy dla zezwoleń i kar w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu;

– od 2016 r. wg art. 90 ust. 2 UOP marszałek województwa jest właściwy dla zezwoleń i kar, jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty.

Uwaga. Została zniesiona dotychczasowa administracyjna kara za zniszczenie terenów zieleni tj. trawników i kwietników.

Uwaga. UOP nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (UOP) – Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 – M. P. z 2015 r. poz. 1064
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306 (obowiązuje  max do 28.08.2016 r.)

Tematy powiązane

Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (10.01.2016)
Nowości | 16 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 16

“Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów”
 1. 1 Barbara napisał(a) 08:06, 16.02.2016:

  Witam,
  Proszę o zwrócenie uwagi na stawki które podaliście Państwo jako obowiązujące- są niepoprawne- obowiązują te z 2015 roku.

  Pozdrawiam
  Barbara Pieszczoch

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:36, 16.02.2016:

  W artykule napisałam, że wg art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy [2] zmieniającej UOP:
  „2) opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawek dla
  poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynników
  różnicujących stawki w zależności od obwodu pnia określonych w akcie
  wykonawczym wydanym na podstawie art. 85 ust. 4 UOP w brzmieniu
  dotychczasowym”, a więc moim zdaniem literalnie czytając ten przepis stawki powinny być z rozporządzenia z 2004 r, a nie z obwieszczenia z 2014 r. Przy stawkach dałam jednak ** z objaśnieniem: „wg interpretacji GDOŚ, w 2016 należy brać stawki nie z rozporządzenia z 2004 roku [4] podane w powyższej tabeli lecz z obwieszczenia (M. P. z 2014 r. poz. 958) dotyczącego stawek na rok 2015.”

 3. 3 Joanna napisał(a) 18:49, 01.04.2016:

  Nie rozumiem… po co jest ten współczynnik, skoro podano stawki od 1 cm obwodu. Jak to się liczy?
  Drzewo – jodła pospolita o obwodzie 40cm*71,57 i jeszcze * współczynnik? 1.51?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:56, 01.04.2016:

  Wg starych przepisów stawka dla danego rodzaju drzewa jest jedna, ale mnoży się ją przez współczynnik zależny od obwodu, a więc to tak jakby stawka była większa im grubsze jest drzewo.
  W powyższym pytaniu opłata wyniesie:
  40 cm * 71,57 zł/cm * 1,51 = 4322,83 zł

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:12, 08.04.2016:

  Jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubości;
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:36, 12.07.2016:

  Jest projekt zmian systemu zezwoleń i opłat za usuwanie drzew i krzewów

 7. 7 Anna napisał(a) 10:36, 14.07.2016:

  w ustawie z 16.04.2004 po zmianach z sierpnia 2015 nie znalazłam potwierdzenia słów:
  3) opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w pkt 1 i 2.
  Proszę o wyjaśnienie

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:31, 14.07.2016:

  Anna, to jest cytat z przepisu przejściowego art. 53 ust. 2 ustawy [2] zmieniającej ustawę o ochronie przyrody, a nie z ustawy o ochronie przyrody

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:16, 03.09.2016:

  Od 29.08.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (szybko, umiarkowanie, wolno, bardzo wolno rosnące);
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 10. 10 Michał napisał(a) 21:42, 29.09.2016:

  W takim razie mam pytanie – jak obliczyć kwotę za usunięcie m2 krzewu w terenie miasta- według nowego rozporządzenia z 25 sierpnia 2016r. ??? bo tam takiej stawki nie znalazłem. prosze pomoc w tym temacie meil: teklo@o2.pl

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:35, 30.09.2016:

  Od 29.08.2016 r. do końca 2016 r. opłatę za usunięcie krzewu ustala się jako iloczyn wielkości powierzchni rzutu poziomego krzewu w [m2] i stawki 252,79 zł/m2 (określonej na rok 2016 w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 – M. P. z 2015 r. poz. 1064) oraz współczynnika różnicujące stawkę w zależności od lokalizacji (określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów – Dz. U. poz. 1354).
  Współczynnik ten wynosi 0,7 dla miast (poza wyjątkami określonymi w zał. nr 2).

 12. 12 Michał napisał(a) 11:33, 01.10.2016:

  Pani Joanno dziękuję…. chociaż nie wiem jak Pani rozszyfrowała te rozporządzenia ;)

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:17, 25.11.2016:

  Stawki na rok 2017 za usuwanie drzew i krzewów są w obwieszczeniu – M.P. z 2016 r. poz. 1018,
  ale współczynniki lokalizacji w roku 2017 nadal trzeba stosować z załącznika nr 2 do rozporządzenia – Dz. U. z 2016 r. poz. 1354.

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:46, 02.01.2017:

  Powyższe stawki i współczynniki lokalizacji już nie obowiązują, bo od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:36, 08.03.2017:

  Zgodnie z interpretacją GDOŚ z 7.03.2017 r. – „Usuwanie drzew wielopniowych”, do ustalenia, czy ze względu na obwód wymagane jest zezwolenie na usunięcie, należy tak jak do naliczenia opłaty obliczyć sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni (art. 85 ust. 2 pkt 1 UOP).

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:07, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...