Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opakowania wielokrotnego użytku

Pytanie: Wkrótce kończy się nam pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i odpady inne niż niebezpieczne. W moim przypadku chodzi o odpad o kodzie 15 01 10* tj. „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone”.Pod kodem tego odpadu  zostały ujęte w zakładzie puste opakowania po proszku aluminiowym. Jednym z surowców do produkcji jest proszek aluminiowy. Proszek dostarczany jest w beczkach metalowych/bębnach o pojemności 200 l. Towar wydawany jest w opakowaniach wypożyczonych, zwrotnych i wielokrotnego użytku – od firmy X. Opakowania podlegają wymianie przy kolejnych odbiorach proszku AL. W obrocie rocznym znajduje się ok. 1000 szt. beczek/bębnów. Stanowi to masę 16 Mg/rok – pustych opakowań/beczek. Puste opakowania przechowywane są w zadaszonej wiacie magazynowej. Stąd moje zapytanie, czy tego typu opakowania można zakwalifikować do odpadów niebezpiecznych, a zakład jako wytwarzający odpad o kodzie 15 01.10*? [J.J]

Odpowiedź: Wszelkie opakowania wielokrotnego użytku nie są odpadami.

Opakowania te stają się odpadami dopiero wtedy, gdy zostaną uszkodzone lub z innego powodu już nie będą wykorzystywane – i tylko wówczas podlegają przepisom ustawy o odpadach, a więc wówczas wymagają:

– prowadzenia ewidencji odpadów: karta ewidencji odpadów (KEO), karta przekazania odpadów (KPO),

– składania do marszałka województwa rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach (zbiorcze zestawienie),

– pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdy są przekroczone progi określone w art. 180a POŚ (1 Mg/rok dla odpadów niebezpiecznych, 5 000 Mg/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne),

– zezwolenia na transport odpadów (nie dotyczy wytwórców tych odpadów),

– zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie (musi posiadać odbiorca tych odpadów).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973
[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy – Dz. U. L 365/2014 r., str. 89
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

Tematy powiązane

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża
Transport odpadów
Transport odpadów bez własnych środków transportu

Joanna Wilczyńska (06.12.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...