Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie instalacji

Pytanie: Czy zgodnie z POŚ zgłoszenia wymagać będzie nowa instalacja, która jest arkuszową maszyną drukująca, której eksploatacja nie powoduje emisji gazów i pyłów, a powstający z jej użytkowania odpad to:

08 03 14* szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
08 03 15 szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14*,
08 03 07 szlamy wodne zawierające farby drukarskie oraz
17 04 02 aluminium – zużyte płyty offsetowe. [A.G]

Odpowiedź: Zgłoszenia instalacji zgodnie z art. 152 POŚ są wymagane wg [3] w niektórych przypadkach jedynie z uwagi na:
– emisję substancji do powietrza,
– emisję promieniowania elektromagnetycznego,
– ścieki z przydomowych oczyszczalni.

Z pytania wynika, że z instalacji nie będzie emisji substancji do powietrza, a więc instalacja nie wymaga zgłoszenia (ani pozwolenia) z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Natomiast na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją tej instalacji wymagane będzie pozwolenie, jeżeli przekroczone będą progi określone w art. 180a POŚ: 1 t/rok odpadów niebezpiecznych lub 5 tys. t/rok innych niż niebezpieczne.

Uwaga. Trzeba dobrze przeanalizować skład (karty charakterystyki) farb i wszelkich innych stosowanych materiałów eksploatacyjnych, w tym do czyszczenia, w związku z eksploatacją maszyny drukującej. Trzeba ustalić, czy i jakie substancje mogą się z nich ulatniać. Jeżeli będą to LZO (lotne związki organiczne), to należy ustalić ich roczne zużycie, aby stwierdzić, czy przekracza próg dla standardu emisyjnego LZO dla procesu drukowania [4]. Jeżeli nie podlega standardom emisyjnym LZO, to trzeba ustalić, czy emitowane substancje są normowane w rozporządzeniu [5]. Jeżeli nie ma takich substancji, to wówczas nie jest wymagane zgłoszenie instalacji z uwagi emisję takich substancji.

Uwaga. Nie wszystkie LZO są normowane w [5], ale trzeba je uwzględniać w bilansie przy rozpatrywaniu podlegania standardom LZO [4].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu –Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Brak zgłoszenia instalacji
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
Zgłoszenie małych kotłowni
Zgłoszenie instalacji energetycznych

Joanna Wilczyńska (15.11.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...