Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Produkt z komunalnych osadów ściekowych

Pytanie: Piszę z prośbą o poradę w sprawie nowo powstałej na terenie naszej oczyszczalni ścieków instalacji, służącej do termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych do postaci hydrofobowego granulatu – produktu.
Powstały produkt w chwili obecnej przechodzi szereg procedur (badania fiz-chem., mikrobiol., wydawanie opinii uprawnionych jednostek o wpływie na zdrowie ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego i przydatności w rolnictwie), w efekcie których chcemy uzyskać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolenie na wprowadzanie w/w produktu do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby, co pozwoli nam kwalifikować go już nie jako odpad, lecz mający powszechne zastosowanie na rynku produkt o charakterze nawozowym, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu.

Moje pytanie brzmi: Czy mimo uzyskania pozwolenia od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie produktu do obrotu, potrzebujemy zezwolenie na przetwarzanie odpadów? Czy w zbiorczym rocznym raporcie o odpadach będzie trzeba jeszcze umieszczać informację o ilościach przetworzonego osadu nadmiernego?

Zaznaczam, że instalacja jest bezpośrednio zintegrowana z ciągiem gospodarki osadowej i nie ma nawet momentu, w którym powstaje odpad 19 08 05 (ustabilizowany komunalny osad ściekowy), a więc my go nie wytwarzamy, nie magazynujemy i nie transportujemy do miejsca przetwarzania (nowej instalacji), lecz jest on w formie jeszcze uwodnionego, lekko zagęszczonego osadu bezpośrednio pompowany jako surowiec ze zbiornika (zagęszczacza osadu) do instalacji. [M.B.]

Odpowiedź. Wspaniały pomysł na zrobienie z komunalnych osadów ściekowych takiego produktu (granulatu). Życzę powodzenia w uzyskaniu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolenia na wprowadzanie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin (art. 4 ustawy o nawozach i nawożeniu), do którego wg art. 2 ust. 1 pkt 10 [2] zalicza się m.in. środek poprawiający właściwości gleby.

Jeżeli dla granulatu będzie ww. pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, to będzie oznaczać, że został z osadów wytworzony produkt, a nie odpad. Gdyby jednak jakaś część tego granulatu nie spełniała wymagań jakościowych określonych w tym pozwoleniu, to wówczas będzie to wytworzony odpad, na co wymagane będzie wg art. 180a POŚ pozwolenie na wytarzanie odpadów, gdy w związku z eksploatacją tej instalacji wytworzonych będzie > 5000 ton/rok odpadów innych niż niebezpieczne.

Natomiast, niezależnie od ww. pozwoleń, uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 41 UO2 konieczne byłoby tylko wówczas, gdyby kierowane do produkcji granulatu osady zostały uznane przez ich wytwórcę jako odpady. Z opisu wynika, że osady kierowane są bezpośrednio do urządzeń produkcji granulatu jako zintegrowanego ciągu technologicznego gospodarki osadowej. Można więc bronić stanowiska, że osady nie są odpadem, bo wg art. 3 ust. 1 pkt 6 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany

I tu jest problem, bo zdanie organu ochrony środowiska i WIOŚ może być odmienne. Dlatego to z nimi proponuję ustalić jednoznaczne stanowisko, czy te osady wykorzystywane w produkcji granulatu są odpadem, czy nie są.

Jeżeli osady nie będą tu uznane za odpady, to nie będą podlegać przepisom UO2:

– nie będzie wymagane zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

– nie będzie wymagana ewidencja (karta ewidencji odpadów),

– nie będzie wymagana sprawozdawczość (roczne zbiorcze zestawienie przekazywane do marszałka).

W przeciwnym przypadku (tj. gdy osady będą uznane tu za odpady) wszystko to powyższe będzie wymagane, a dodatkowo wymagana będzie:

– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (kwalifikowanego do rozporządzenia [4] ze zmianą [5]) na takie przetwarzanie odpadów.

Ponadto, gdy będzie to uznane za przetwarzanie odpadów, to może być wymagane pozwolenie zintegrowane (wówczas obejmuje ono już zezwolenie na przetwarzanie odpadów i pozwolenie na wytwarzanie odpadów), jeżeli zakwalifikuje się do instalacji tzw. IPPC wymienionych w rozporządzeniu [6].

W pytaniu użyto określenie: „termiczne przekształcanie”. Mam jednak wątpliwość, czy to jest prawidłowe określenie dla zastosowanego procesu. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdyby osady uznano za odpady, gdyż dla termicznego przekształcania odpadów są dodatkowe wymagania. Tymczasem wg art. 3 ust. 1 pkt 6 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
29) termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu – Dz. U. z 2015 r. poz. 625
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169

Tematy powiązane

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych

Joanna Wilczyńska (22.10.2015)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 6

“Produkt z komunalnych osadów ściekowych”
 1. 1 Marcin napisał(a) 14:20, 29.10.2015:

  Dziękuję za interpretację i pozdrawiam.

 2. 2 Syli napisał(a) 13:44, 11.12.2015:

  Witam, piszę z prośbą o poradę – od miesiąca składuje na terenie przemysłowym odpad o kodzie 0008-N, który chce po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy przetworzyć. Czy do tego czasu muszę mieć zgodę/ pozwolenie na składowanie tego odpadu?

 3. 3 Bogusława napisał(a) 14:59, 21.01.2016:

  Witam
  Obróbka własnych osadów ściekowych nie będzie wymagała zezwolenia na przetwarzanie. Poddawanie obróbce osadów przyjmowanych od innych oczyszczalni, wymaga zezwolenia. Uzyskałam stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące odzysku osadów komunalnych i wymogu uzyskania pozwolenia zintegrowanego (pismo z dnia 13.08.2014 znak DOŚwndt-076-6/33336/14/MJ) – odzysk komunalnych osadów ściekowych nie jest działalności wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
  Pozdrawiam B. Drożdż

 4. 4 Marcin napisał(a) 08:41, 04.03.2016:

  Dzień dobry Pani Bogusławo. Zainteresowała mnie Pani informacja na temat przetwarzania osadów ściekowych . Czy jest taka możliwość, aby udostępniła mi Pani dostęp do treści na temat stanowiska w tej sprawie Ministerstwa Środowiska?
  Pozdrawiam Marcin

 5. 5 Albert napisał(a) 17:43, 04.04.2019:

  Witam serdecznie. Czy mogę uśmiechnąć się o to co Pan Marcin czyli pismo z dnia 13.08.2014 znak DOŚwndt-076-6/33336/14/MJ) –

  Z poszanowaniem:
  A.Polarczyk

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:39, 04.04.2019:

  Albert (5), trzeba zwrócić uwagę na datę tego pisma, bo wówczas instalacje IPPC wymagające pozwolenia zintegrowanego określone były w rozporządzeniu, w którym nie ma instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
  W obecnie obowiązującym rozporządzeniu jako IPPC wymienione są instalacje m.in. do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.


Skomentuj...