Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych

Pytanie: Interesuje mnie sprawa stosowania komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji składowiska. Spotkałam się tu z dwoma różnymi interpretacjami:
1. Rozporządzenie dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym badan gruntów, dawek nie dotyczy wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji biologicznej składowiska.
2. Nie można odstąpić od obowiązku zbadania gruntu, na którym będą stosowane komunalne osady ściekowe ani od obowiązku przekazania podmiotowi zarządzającemu składowiskiem informacji o dawkach osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach, oraz wyników badań gruntu. Badanie gruntu przeprowadza się po wykonaniu okrywy rekultywacyjnej i po nawiezieniu na nią ziemi. Wszelkie zabiegi agrotechniczne, w tym stosowanie komunalnych osadów ściekowych, wykonywane są po nawiezieniu ziemi. Stąd wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 96 ust. 6 u.o., jest jak najbardziej wykonalne i ma miejsce na późniejszym etapie rekultywacji biologicznej składowiska. Gdyby grunt (nawieziona ziemia) nie został zbadany, byłoby bardzo trudno określić optymalną dawkę komunalnego osadu ściekowego. Nie ma więc przeszkód, aby wytwórca komunalnych osadów ściekowych wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 96 ust. 7 u.o.
Które stanowisko jest Pani zdaniem właściwe? [A.L-P.]

Odpowiedź: Na podstawie obecnych przepisów, podobnie jak na podstawie wcześniej obowiązujących, wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji biologicznej składowiska wymaga badania osadów, badania gruntu i określania dawki przez wytwórcę tych odpadów zgodnie z rozporządzeniem [3], tak jak i w innych przypadkach ich stosowania w celach wymienionych w art. 96 ust. 1 UO2. Wynika to z rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów [2] – w lp. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia dla odpadów o kodzie 19 08 05 – „Ustabilizowane komunalne osady ściekowe” określone są bowiem następujące warunki ich wykorzystania (odzysku R3):

Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak widać, przepis ten odsyła do rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych [3] wydanego na podstawie art. 96 UO2, ze wskazaniem, że przy zastosowaniu osadów (19 08 05) do okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska muszą być spełnione warunki jak w przypadku dostosowania gruntów do potrzeb wynikających m.in. z planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. Ponadto odpady te (19 08 05) mogą być stosowane poza instalacjami i urządzeniami:
– w procesie odzysku R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) zgodnie z rozporządzeniem [4],
– w procesie odzysku R3 zgodnie z rozporządzeniem [5] – do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej).
Oba rozporządzenia [4] i [5] również odsyłają do art. 96 UO2, a więc m.in. do rozporządzenia [3].

Trzeba zwrócić uwagę, że rozporządzenie [5] nie uwzględnia wykorzystania odpadów do rekultywacji składowiska, gdyż obecnie wg art. 123 ust. 1 pkt 2 UO2 do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest to „faza eksploatacyjna” składowiska, a więc składowisko w tej fazie jest „instalacją” w rozumieniu definicji art. 3 pkt 6 lit. c POŚ.

Uwaga. Wg art. 3 ust. 1 pkt 4 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych

Dla takich odpadów są ustanowione przepisy szczególne, m.in. art. 96 UO2:

 Art. 96. 1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2–13.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów – Dz. z 2013 r. poz. 523
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. z 2015 r. poz. 257
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. z 2015 r. poz. 132
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (R3, R5, R11 i R12) Dz. U. z 2015 r. poz. 796
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

Tematy powiązane

Komunalne osady ściekowe
Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych

Joanna Wilczyńska (05.10.2015)
Pytania i odpowiedzi | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 8

“Stosowanie komunalnych osadów ściekowych”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 16:42, 12.10.2015:

  Bardzo dziękuje za interpretację.
  Ale w związku z nią mam pytanie dodatkowe tj. Czy rekultywacja składowiska odpadów z użyciem komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celu utworzenia na jej czaszy warstwy glebotwórczej jest stosowaniem komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.o. i obowiązują w tej sytuacji zakazy o których mowa wart.96 ust.12u.o.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:55, 12.10.2015:

  Moim zdaniem jest to stosowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 28 UO2:
  „28) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych – rozumie się przez to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby”.
  Uważam, że powinny obowiązywać zakazy z art. 96 ust. 12 UO2, chociaż rozporządzenie [2] odwołuje się tylko do art 96 ust. 13 UO2, a nie do całego art. 96 UO2, jak jest w rozporządzeniu [5] w przypadku stosowania tych odpadów do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

 3. 3 Agnieszka napisał(a) 12:02, 15.10.2015:

  Jeśli kwalifikuje Pani to jako „stosowanie” do dlaczego wtedy kwalifikacja jako odzysk metodą R3, a nie R10.

  I czy w takim przypadku stosujemy kartę ewidencji dla komunalnych osadów czy jednak zwykłą kartę ewidencji?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:50, 15.10.2015:

  Faktycznie, przepisy nie są jasne. R10 to „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska”, a stosowanie osadów do okrywy rekultywacyjnej składowiska jest moim zdaniem rozprowadzaniem ich na powierzchni ziemi, ale nie w celu korzyści dla rolnictwa lub poprawy stanu środowiska. Dlatego zamiast R10 dałam R3 analogicznie jak jest w rozporządzeniu [5] dla przypadku stosowania tych odpadów do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
  Uważam, że wytwórca tych osadów powinien stosować kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych, a nie zwykłą, z podaniem celu nr 5, gdyż osady do biologicznej okrywy składowiska mają spełnić warunki jak te „stosowane przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.” Nie wynika to wprost z przepisów, ale z wykładni celowościowej, więc mogą być w tym temacie różne interpretacje.

 5. 5 Agnieszka napisał(a) 11:01, 16.10.2015:

  Dziękuje.
  No właśnie trudno mi się zgodzić ze stosowaniem karty ewidencji odpadów komunalnych osadów ściekowych do przypadku przekazywania odpadów do odzysku R3 w instalacji jaką jest składowisko do czasu zakończenia rekultywacji.
  Wydaje mi się, że KEOkoś odnosi się tylko do odzysku metodą R10.

 6. 6 Agnieszka napisał(a) 12:55, 16.10.2015:

  I jeszcze jedno. Czy w takim razie do tego wykorzystania kos stosują się zakazy z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpada?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:29, 16.10.2015:

  Moim zdaniem zakazy art. 20 ust. 3 i 4 UO2 dotyczą też wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji biologicznej składowiska. Tak więc takie odpady wg art. 20 ust. 5 UO2 mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

 8. 8 Janina napisał(a) 12:21, 02.11.2017:

  A czy do wykorzystania osadów ściekowych na składowisku należy uzyskać jakąś decyzję?


Skomentuj...