Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty za CO2

Pytanie: W związku z ogłoszeniem nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych mam pytanie: w jaki sposób należy uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku emisji tych substancji do powietrza? [R.J.]

Odpowiedź: Od 9.09.2015 r. obowiązuje nowa ustawa UHE3, która zmienia w POŚ zasady dotyczące opłat za korzystania ze środowiska w przypadku emisji gazów cieplarnianych objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), a więc obejmuje:
– emisję do powietrza substancji: CO2, N2O i PFCs,
– emisję ww. substancji z instalacji wymienionych w załączniku nr 1 do UHE3,
– emisję CO2 z operacji lotniczych.

Dotychczas, wg art. 27 UHE2, prowadzący instalację objętą EU ETS, gdy wniósł na rachunek bankowy NFOŚiGW opłatę w wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznanych na pierwszy rok okresu rozliczeniowego i obowiązującej w roku poprzednim jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie CO2 do powietrza, to wówczas nie ponosił w tym roku okresu rozliczeniowego opłat na rachunek urzędu marszałkowskiego za wprowadzanie do powietrza CO2, na którego emisję uzyskał uprawnienia do emisji.

Do zaległych opłat stosuje się przepis przejściowy art. 146 UHE3:

1. Do opłat należnych na podstawie:
1) art. 25 UHE,
2) art. 27 UHE2
– stosuje się przepisy obowiązujące w czasie, w którym powstał obowiązek ich uiszczenia.
2. Do opłaty, o której mowa w art. 27 UHE2, należnej za 2013 rok, stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że podstawą obliczenia wysokości należnej opłaty, jest liczba uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii.
3. Jeżeli opłata, o której mowa w ust. 2, wniesiona przez prowadzącego instalację przed dniem wejścia w życie UHE3 tj. przed 9.09.2015 r. jest wyższa niż opłata, której podstawą obliczenia jest liczba uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii, to różnica ta stanowi nadpłatę. Do nadpłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy − Ordynacja podatkowa.

Nowe zasady opłat za korzystanie ze środowiska związane są z art. 273, 274,  285a, 286a i 288 POŚ w brzmieniu nadanym przez UHE3.

Nowy rodzaj opłaty za korzystanie ze środowiska został określony w art. 273 ust. 1 pkt 1a POŚ, jest to opłata za:

„1a) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w UHE3

„Nowa” opłata za przydzielone uprawnienia do emisji powinna być wniesiona do 31 marca na rachunek urzędu marszałkowskiego (tak jak i za inne rodzaje opłat wymienione w art. 273 ust. 1 POŚ, ale nie wymienia się tej opłaty w wykazach opłatowych), w wysokości określonej w art. 274 ust. 1a POŚ:

1a. Opłata za korzystanie ze środowiska w przypadku przydzielonych uprawnień do emisji stanowi iloczyn liczby uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UHE3, i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w roku, na który przydzielono uprawnienia.

KOBiZE przekaże marszałkowi województwa informację o liczbie uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii w terminie 14 dni od dnia ich wydania, ze wskazaniem roku, na który zostały wydane (art. 17 ust. 5 i 6 UHE3).

Uwaga. Nie widzę przepisu jednoznacznie mówiącego, że wniesiona „nowa” opłata jest nadpłatą w przypadku zwrotu przez podmiot „nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji” albo uprawnień podlegających zwrotowi z innych powodów.

Tak więc obecnie „nową” opłatę należy wnosić co roku (a nie jak dotychczas tylko w pierwszym roku okresu rozliczeniowego EU ETS) na rachunek urzędu marszałkowskiego (a nie ja dotychczas na rachunek NFOŚiGW) w wysokości  równej iloczynowi ilości uprawnień wydanych (a nie jak dotychczas przyznanych) i stawki opłaty za emisję CO2 w roku, na który przydzielono uprawnienia (a nie jak dotychczas w roku poprzednim).

Na tym jest koniec opłat,  jeżeli podmiot rozliczy się z emisji gazów cieplarnianych w ramach EU ETS, czyli do 30 kwietnia umorzy ilość uprawnień odpowiednią do wielkości emisji w poprzednim roku (a w przypadku decyzji nakazującej umorzenie brakującej liczby uprawnień dokona umorzenia w ciągu 14 dni), gdyż dodano ust. 4 do art. 273 POŚ:

4. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który rozliczył emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami, zgodnie z przepisami UHE3 nie ponosi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji.

Jeżeli jednak podmiot nie rozliczy emisji, czyli nie umorzy odpowiedniej liczby uprawnień, to niezależnie od „nowej” opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji, musi na rachunek marszałka województwa wnieść „starą” opłatę za korzystanie ze środowiska, ale nie wykazuje jej w wykazach opłatowych, gdyż dodano art. 285a POŚ:

Art. 285a. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który nie rozliczył emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami, zgodnie z przepisami UHE3, wnosi opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji tych gazów w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia następnego roku albo w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ust. 5 UHE3.

W przypadku „starej” opłaty podmiot otrzyma decyzję marszałka województwa o wysokości opłaty, gdyż w art. 288 w ust. 1 dodano pkt 3:

Art. 288. 1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
3) nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 UHE3 − marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie wykazu prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez KOBiZE.

Marszałek województwa otrzyma od KOBiZE potrzebne informacje do wydania tej decyzji, gdyż wg art. 97 UHE3:

Art. 97. 1. KOBiZE w terminie do dnia 15 maja każdego roku sporządza i przedstawia marszałkowi województwa wykaz prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację lub operatora statku powietrznego oraz wielkość emisji, która nie została rozliczona zgodnie z art. 92.
3. Krajowy ośrodek przekazuje marszałkowi województwa informacje o zmianach wykazu, o którym mowa w ust. 1.

Uwaga. Wygląda na to, że do „starej” opłaty będą naliczane odsetki od 1 maja, jako że opłata ta wg art. 285a POŚ powinna być wniesiona do 30 kwietnia, bo taki też jest termin na umorzenie uprawnień. W innych przypadkach odsetki będą naliczane po 14 dniach po upływie terminu, o którym mowa w art. 92 ust. 5 UHE3, do rozliczenia wielkości szacowanej emisji określonej w decyzji WIOŚ.

Uwaga. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [1] stanowi:

Art. 31. 1. Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:
2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

Podmiot prowadzący ww. zakład o statusie zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej musi wnosić opłaty o charakterze sankcyjnym wymienione w rozporządzeniu [6], m.in.:

3) opłaty za korzystanie ze środowiska określone w POŚ

Tak więc obecnie każdy podmiot objęty systemem EU ETS musi wnieść na rachunek marszałka województwa opłatę za korzystanie ze środowiska (ale w wykazach opłatowych jej nie wykazuje):

– „nową” opłatę – jeżeli na jego rachunek w rejestrze Unii zostały wydane uprawnienia do emisji,

– „starą” opłatę – jeżeli marszałek województwa wymierzy mu opłatę, w drodze decyzji, na podstawie wykazu przekazanego mu prze KOBiZE o podmiotach, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji poprzez umorzenie uprawnień.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE3) – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 – obowiązuje od 9.09.2015 r.
[2] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695, ze zm. – obowiązywała od 21.06.2011 r. do 8.09.02015 r.
[3] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – obowiązywała od 1.01.2005 r. do 20.06.2011 r.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[5] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 127/2011 r., poz. 721, ze zm.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym – Dz. U. Nr 161/2004 r., poz. 1682, ze zm. (dotyczy prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej)

Tematy powiązane

CO2 – będzie nowa ustawa
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2
Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień
Darmowe uprawnienia do emisji na okres 2013-2020 – projekt
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy
Biomasa w handlu emisjami CO2
Zakład pracy chronionej i aktywności zawodowej zwolniony z niektórych opłat
Spójność opłat z PRTR
Plany monitorowania CO2 i zezwolenia

Joanna Wilczyńska (01.10.2015)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 9 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 9

“Opłaty za CO2”
 1. 1 Paweł napisał(a) 07:39, 26.01.2016:

  A jak będzie wyglądać rozliczenie opłat CO2 za przyznane uprawnienia z rezerwy np w listopadzie 2015r. (instalacji przyznano dodatkowe zaległe uprawnienia za 2013, 2014 i 2015r. )

 2. 2 Przemysław napisał(a) 09:09, 09.02.2016:

  Jak rozumieć „nie ponosi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji” Jeżeli mam przydzial 8000 jednostek a z obliczen oplatowych wynika emisja 18000 Mg. Czy oplata za emisje co2 wynosi zero bo zaplacilem osobno za te 8000, czy jednak 18000-8000=10000? tak jak to miało miejsce wcześniej tyle ze na konto Narodowego funduszu?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:22, 12.03.2016:

  Paweł, moim zdaniem wygląda na to, że za przyznane po wejściu w życie UHE3 tj. po 9.09.2015 r. zaległe uprawnienia za rok 2013, 2014 i 2015 trzeba wnieść „nową” opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego w wysokości równej iloczynowi ilości uprawnień wydanych i stawki opłaty za emisję CO2 w roku, na który przydzielono uprawnienia, a więc odpowiednio stawki 0,28 zł w 2013 r. oraz 0,29 zł w 2014 r. i 2015 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:01, 12.03.2016:

  Przemysław, cytowany art. 273 ust. 4 POŚ (nie ponosi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji) nie należy łączyć z „nową” opłatą z art. 273 ust. 1a POŚ za przydzielone uprawnienia.
  Jeżeli w zweryfikowanym rocznym raporcie na temat wielkości emisji CO2 przekazanym do KOBiZE do 31 marca 2015 r. będzie wykazana za 2015 r. emisja 18000 Mg CO2, a do 30 kwietnia 2016 r. zostanie umorzonych na rachunku w rejestrze Unii 18000 uprawnień, to wg art. 92 ust. 1 UHE3 umorzenie to stanowi rozliczenie wielkości emisji (gdy nie ma zaległości w umorzeniach z poprzednich lat) i wówczas za emisję CO2 w 2015 r. z takiej instalacji objętej systemem EU ETS nie ponosi się w 2016 r. opłaty w ogóle.

 5. 5 Karol napisał(a) 14:07, 18.03.2016:

  Witam,

  A co w przypadku, kiedy instalacja objęta EU ETS, spalan zarówno paliwa kopalne jak i biomasę, której wskaźnik emisyjności CO2 jest równy zeru? Czy przydzielonymi uprawnieniami na 2015r. umarza się (rozlicza) tylko emisję CO2 ze spalania paliw kopalnych, a za emisję CO2 ze spalania biomasy trzeba zapłacić opłatę środowiskową?

  Kolejna wątpliwość: załóżmy, że instalacja otrzymała więcej uprawnień do emisji CO2 niż wyemitowała ze spalania paliw kopalnych. Płacimy opłatę za całość przydzielonych uprawnień, czyli „nadpłacamy”. Co z tą nadpłatą za nadwyżkę uprawnień? Czy marszałek ją zwróci po umorzeniu, które robi się do 30 kwietnia?

  Pozdrawiam,
  Karol

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:22, 21.03.2016:

  Karol, z art. 273 ust. 4 POŚ wynika, że za emisję CO2 z biomasy „zeroemisyjnej” trzeba zapłacić „starą” opłatę środowiskową, bo z przepisu tego wynika, że nie ponosi się opłaty tylko w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji, a za CO2 z biomasy uprawnień nie umarza się.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:33, 21.03.2016:

  Karol, z art. 274 ust. 1a POŚ wynika, że „nową” opłatę wnosi się za ilość wydanych uprawnień, a nie za ilość umorzonych uprawnień. Opłata ta nie ma związku z faktyczną emisją CO2, więc nie można mówić o nadpłacie.
  Jeżeli jest nadmiar uprawnień, to można je wykorzystać w następnym roku do umorzenia lub sprzedać.

 8. 8 Anna napisał(a) 14:22, 20.06.2016:

  Witam
  Czy w przypadku ,gdy przydział wybosi 30 000 jednostek ;emisja do umorzona ( spalanie gazu) 10 000 jednostek powinno się liczyć opłatę za biomasę ( skoro w/g raportu jest zerowa) w/g wskaź. np Kobize.i czy w przypadu jej wysokości 25000 jednostek- to wg nowych zasad ogółem ponosi się wyższą opłatę niż poprzednio :
  30000-10000+25000 =45000; po staremu byłoby za 35000 jednostek (gaz+biomasa)
  Jaka jest podstawa prawna dotycząca płacenia za co2 z biomasy.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:47, 12.07.2016:

  Anna, biomasa w systemie EU ETS jest traktowana jako zeroemisyjna, dlatego nie umarza się uprawnień za emisję CO2 z biomasy.
  W związku z tym nie można korzystać z art. 273 ust. 3 POŚ zwalniającego z opłat za korzystanie ze środowiska za faktyczną emisję CO2 (25 000 ton) ze spalania biomasy,
  a jedynie jest zwolnienie z opłat za emisję CO2 ze spalania gazu pod warunkiem terminowego umorzenia 10 000 uprawnień.


Skomentuj...