Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie na zbieranie nieprzetworzonych odpadów

Pytanie: Firma uzyskała zezwolenie starosty na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R3. Jako produkt końcowy miał powstać kompost. Aktualnie ta sama firma wystąpiła o wydanie zezwolenia nazbieranie odpadów na tym samym terenie (objętym zezwoleniem na przetwarzanie). Swój wniosek uzasadniła możliwością zaistnienia sytuacji, w której część odpadów przyjęta już wcześniej do kompostowania z powodów technologicznych nie będzie mogła zostać poddana temu procesowi i zaistnieje konieczność przekazania innej firmie (nowemu odbiorcy). Nadmieniam, iż aktualnie jako miejsce magazynowania odpadów wskazano teren, który w zezwoleniu na przetwarzanie oznaczony był jako szlak komunikacyjny. Czy w zaistniałej sytuacji organ może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów? Czy istnieje możliwość przyjęcia odpadów do przetwarzania, a następnie – w sytuacji ich nieprzetworzenia – przekazania ich do zbierania w ramach prowadzenia jednej działalności? [K.P.]

Odpowiedź:  Moim zdaniem tak właśnie powinno być. Podmiot powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów oprócz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdy przewiduje, że nie wszystkie przyjęte odpady przetworzy.

Natomiast błędnie wydane jest zezwolenie na zbieranie danego rodzaju (kodu) odpadów w danym zakładzie, gdy wszystkie tego rodzaju odpady przywiezione do tego zakładu są w nim przetwarzane, gdyż wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 34 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Zezwolenie na zbieranie musi określać miejsce magazynowania odpadów. Podmiot mógł obecnie wskazać na to miejsce przeznaczone dotychczas do innego celu np. jako szlak komunikacyjny. Jeżeli to mogłoby w jakiś sposób zagrażać życiu, zdrowiu ludzi lub środowisku, albo wymagałoby zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów, to proponuję wyjaśnić tę kwestię z podmiotem.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża
Zbieranie odpadów w sklepie
Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (06.09.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...