Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów komunalnych

Pytanie: Pragnę wykonywać usługi TRANSPORTU odpadów z grupy 20.xx.xx – odpady komunalne, ale bez odpadów o kodzie 20.03.01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Czy w myśl  art. 233 nowej ustawy o odpadach, na podstawie art. 28 starej ustawy o odpadach wystarczy złożyć wniosek o pozwolenia na transport odpadów w odpowiednim starostwie powiatowym? Czy starostwo powiatowe ma prawo wymagać wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b ust. 2, art. 9c UCZIP) (nie chcę zbierać odpadów – zgodnie z definicją w nowej ustawie o odpadach, a wyłącznie je transportować)? [Sz.M]

Odpowiedź: Zezwolenie (a nie pozwolenie) moim zdaniem można uzyskać na wniosek złożony do starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania transportującego niezależnie od rodzajów (kodów) odpadów i niezależnie od wpisu do gminnego rejestru dotyczącego odbierania odpadów komunalnych.

Przepisy UO nie warunkują wydania zezwolenia na transport odpadów wcześniejszym uzyskaniem wpisu do rejestru. Starosta wydający zezwolenie na transport odpadów może pytać o taki wpis do rejestru, ale brak wpisu moim zdaniem nie może być podstawą do niewydania zezwolenia, gdyż tylko w przypadkach wskazanych w art. 29 UO starosta nie może wydać decyzji:

Art. 29. 1. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na … transport odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
1) jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach;
2) mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
3) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
4) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Podobnie, przepisy art. art. 9b ust. 2, art. 9c UCZIP zobowiązują odbierającego odpady komunalne do wpisania do rejestru, ale nie warunkują tego rejestru wcześniejszym uzyskaniem zezwolenia na transport odpadów lub zezwolenia na zbieranie odpadów:

Art. 9b.
2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Art. 9c. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Planowana działalność polegająca jedynie na transporcie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wydaje się problematyczna w świetle przepisów art. 9d UCZIP:

Art. 9d. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Ponadto szczegółowe warunki dla odbierającego odpady komunalne określa rozporządzenie [4], wg którego podmiot taki powinien posiadać:

– co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

a także posiadać bazę magazynowo-transportową wyposażoną m.in.:

–  miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
– legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów

Odebrane odpady powinny być przekazane dalej zgodnie z art. 9e ust. 1 UCZIP:

Art. 9e. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 UO2;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Tak więc chociaż w UCZIP nie ma definicji „odbierającego odpady komunalne”, to wg art. 9d UCZIP z uwzględnieniem rozporządzenia [4] wygląda na to, że odbierający odpady komunalne powinien odebrać odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości, a następnie transportować je do:

– miejsc przetwarzania (odpowiednio do RIPOK albo innej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów), lub

– swojej bazy magazynowo-transportowej (a więc będzie je tam „zbierał”, na co wymagane jest zezwolenie na zbieranie z art. 41 UO2), skąd powinien je przekazać do odpowiednich miejsc przetwarzania, z tym że przepis nie zobowiązuje go, aby sam dalej transportował zebrane odpady, a więc moim zdaniem mógłby te odpady dalej transportować podmiot niewymagający wpisu do gminnego rejestru odbierających odpady komunalne, ale posiadający zezwolenie na transport odpadów.

Jednakże w sprawozdaniu kwartalnym (wzór w załączniku nr 1 do rozporządzenia [5]) odbierający odpady komunalne powinien podać m.in. nazwę i adres instalacji, do której przekazał odpady komunalne lub (wg objaśnienia 6) nazwę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu przekazał odebrane odpady komunalne. Nie bardzo rozumiem, dlaczego podmiot, któremu przekazuje odpady, musi mieć zezwolenie na transport oprócz zezwolenia na zbieranie. Przecież odpady do zbierającego i od zbierającego do przetwarzającego odpady może wieźć podmiot z zezwoleniem tylko na transport odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy przejściowo obowiązują nadal
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dz. U. z 2013 r. poz. 122
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 630

Tematy powiązane

Odbieranie odpadów komunalnych

Joanna Wilczyńska (17.08.2014)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...