Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odbieranie odpadów komunalnych

Pytanie: W związku ze zmianą ustawy o odpadach i tym, że decyzje w zakresie zezwoleń wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów są ważne 2 lata od daty wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, moje pytanie brzmi, jakie dokładnie zezwolenia musi posiadać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i transportujący do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, który do tej pory posiadał program gospodarki odpadami niebezpiecznymi? Drugie pytanie, jakie zezwolenia są wymagane w w/w przypadku jeżeli przedsiębiorca posiada  stację przeładunkową? [M.J.]

Odpowiedź: Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i transportujący je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) obecnie zobowiązany jest uzyskać:

wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b ust. 2, art. 9c UCZIP); uwaga – rejestr zastąpił stare zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 UCZIP, które obowiązywały max do 1.01.2013 r. (art. 14 ustawy zmieniającej UCZIP [4]);

zezwolenie na transport odpadów na podstawie art. 28 starej ustawy o odpadach (UO) w związku z art. 233 nowej ustawy o odpadach (UO2); uwaga – stare zezwolenie na transport odpadów jest ważne na czas na jaki zostało wydane (art. 233 ust. 1 UO2);

zezwolenie na zbieranie odpadów (art. 41 ust. 1 UO2), jeżeli odbierający odpady ma stację przeładunkową odpadów, gdyż taka czynność jest „zbieraniem” odpadów, a stacja przeładunkowa jest „miejscem zbierania” odpadów; uwaga – stare zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o odpadach (UO) obowiązuje max do 23.01.2015 r. (art. 232 ust.2 UO2); wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 34 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania (…)

Wg wyjaśnień Ministerstwa Środowiska z 14.03.2012 r.:

Stacja przeładunkowa nie jest instalacją regionalną, ale na obszarze regionu może funkcjonować jako miejsce zbierania – element logistyki odbierania odpadów.

Uwaga. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydana na podstawie art. 17 UO wygasła 23.01.2013 r. (art. 231 ust.1 UO2), a dotyczyła wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Jeżeli taka decyzja wydana była na podstawie art. 31 ust. 3 UO, to jako decyzja tzw. łączna może zawierać dodatkowo zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, ale w zakresie wytarzanych odpadów decyzja taka wygasła 23.01.2013 r., a w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i zbierania odpadów decyzja wygaśnie 23.01.2015 r.

Uwaga. Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien prowadzić ewidencję odpadów za pomocą karty przekazania odpadów (KPO) i karty ewidencji odpadów (KEO), których wzory określa rozporządzenie [5] i które wg art. 236 UO2 należy stosować do końca 2014 r. Na stronie MŚ są ich edycyjne wzory. Wyjątkowo w przypadku odpadów komunalnych to odbierający zobowiązany jest do wypełnienia KPO, a nie przekazujący odpady czyli właściciel nieruchomości, z której odpady są odbierane.

Uwaga. Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie musi już przekazywać do marszałka województwa w rocznym sprawozdaniu informacji o rodzajach i ilości odebranych odpadów komunalnych (dział 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia [6]), ale musi wypełnić inne działy, jeżeli go dotyczą (np. w zakresie wytarzania odpadów lub zbierania odpadów). Na stronie MŚ jest edycyjny wzór zbiorczego zestawienia, który jeszcze należy stosować do sprawozdania za 2014 r. (art. 237 UO2).

Uwaga. Zamiast rocznych sprawozdań do marszałka, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien wg art. 9n UCZIP przekazywać wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) kwartalne sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [7], w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, a więc do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października każdego roku. Na stronie MŚ jest edycyjny wzór kwartalnego sprawozdania.
Ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy, jest zwolniony z obowiązku składania sprawozdania. Jednak wg interpretacji MŚ z 15.02.2013 r. w takim przypadku podmiot ma obowiązek złożyć tzw. sprawozdanie zerowe lub informację do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nieodebraniu odpadów z terenu gminy w danym kwartale.
Na podstawie tych sprawozdań wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany wg art. 9q UCZIP do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazania go marszałkowi województwa i WIOŚ do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
Marszałek województwa weryfikuje te sprawozdania i na ich podstawie jest obowiązany wg art. 9s UCZIP do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazać Ministrowi Środowiska do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152/2011 r., poz. 897, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673 – wg art. 236 UO2 stosuje się do końca 2014 r.
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – wg art. 237 UO2 stosuje się do sprawozdania za 2014 r.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 630

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża

Joanna Wilczyńska (20.07.2014)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Odbieranie odpadów komunalnych”
  1. 1 Kasia Mango napisał(a) 07:24, 21.07.2014:

    Bardzo rzeczowy artykuł. Popieram przepisy dotyczące praw ochrony środowiska, ale nie zawsze je rozumie. Dzięki stronie dużo moich wątpliwości zostało rozwianych.

  2. 2 Bio-inwent napisał(a) 09:10, 31.07.2014:

    Dziękuję za ten artykuł.
    Bardzo dobrze, że roczne sprawozdania zastąpiono kwartalnymi. Ciekawe jak wywiązywać się będą z tego odbiorcy odpadów komunalnych.


Skomentuj...