Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie wodnoprawne na ścieki do kanalizacji

Pytanie: Czy moja firma potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie rtęci do kanalizacji? Nie będziemy wprowadzać rtęci jako takiej, tylko zbudowane zostanie specjalne pomieszczenie do pracy z rtęcią, które wg przepisów bhp musi mieć zmywalne ściany i raz w miesiącu ściany te będą zmywane, bo ewentualne pary rtęci mogły osadzić się na ścianach. Pytanie brzmi, czy w takim przypadku również wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? [B]

Odpowiedź: Jest prawdopodobne, że ścieki te będą zawierać rtęć, ale warto to potwierdzić pomiarami. Jeżeli ścieki zawierają rtęć i wprowadzane są do obcej kanalizacji, to wymagane jest na to pozwolenie wodnoprawne, bo rtęć jest wymieniona w rozporządzeniu [1] wśród substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla takich ścieków dotyczy wprowadzającego bezpośrednio takie ścieki do obcej kanalizacji, a w przypadku pośredniego wprowadzania do obcej kanalizacji (najpierw ścieki gromadzone w bezodpływowym zbiorniku na nieczystości ciekłe, a potem wywożone wozem asenizacyjnym do stacji zlewnej) – obowiązek uzyskania pozwolenie wodnoprawnego dotyczy też wytwórcy takich ścieków, gdyż wg art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 3a PW:

Art. 122. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

3a. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Ponadto, jeżeli ścieki wprowadzane są do gminnej kanalizacji, to wg art. 6 UWŚ konieczna jest na to umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i muszą być spełniane wymagania rozporządzenia [4].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Dz. U. Nr 233/2005 r., poz. 1988, ze zm. – wydane na podstawie art. 45a ust. 1 PW
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) – Dz. U. Nr 123/2006 r., poz. 858, ze zm.
[4] rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz. U. Nr 136/2006 r., poz. 964

Tematy powiązane

Ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji

Joanna Wilczyńska (13.07.2014)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...