Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie odpadowe a użytkowanie

Pytanie: Pytanie dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – tworzywa sztuczne i makulatura. Starosta wymaga wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym ma odbywać się zbieranie, powołując się na zapis art. 42.1.10: “informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów”. Czy faktycznie ma takie prawo? [M.J.]

Odpowiedź: Prowadzenie zbierania odpadów wg art. 41 ust. 1 UO2 wymaga, poza pewnymi wyjątkami, uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Wniosek powinien zawierać informacje określone w art. 42 ust. 1 UO2:

Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis powyższego pkt 10 pozostawia organowi rozstrzygnięcie, jaka w danym przypadku powinna być dodatkowa informacja, ale moim zdaniem nie daje mu uprawnień do domagania się zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym ma odbywać się zbieranie, gdyż te wynikają z Prawa budowlanego, a nie z UO2.

Uważam, że we wniosku o zbieranie odpadów dodatkowe informacje powinny wynikać z odrębnych przepisów dotyczących zbierania odpadów (np. UBA, USEE, URP), a nie z przepisów Prawa budowlanego. Takie też jest stanowisko MŚ z 2.10.2013 r. w sprawie interpretacji UO2 w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów”

Pytanie 40:  Jakie informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów mogą być wymagane do dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (art. 42. ust. 1. pkt 10, art. 42. ust. 2. pkt 14.)?

Odpowiedź MŚ: Celem tego przepisu jest wskazanie, że oprócz ustawy o odpadach obowiązują inne ustawy regulujące kwestie postępowania z odpadami, które określają jakie dokumenty mają być wymagane do dołączenia do wniosku np. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wrakach, prawo wodne.

W art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 UO2 są sprecyzowane wymagania dotyczące podania we wniosku informacji o miejscu zbierania., ale nie dotyczą one wykazania, że dokonano zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, gdyż obecnie można uzyskać zezwolenie przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie czy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu.

W starej ustawie był przepis – art. 28 ust. 10 UO:

10. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli są wymagane.

Przepis ten jednak 12.03.2010 r. został usunięty z UO, a w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej podano powód tego usunięcia:

W przedmiotowym projekcie zaproponowano również rezygnację z zawartego w art. 21 ust. 2, w art. 27 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach odniesienia do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Uznano, że obowiązujące regulacje prawne zawarte w ustawie – Prawo budowlane dotyczące uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, są wystarczające.

Przy planowaniu zbierania odpadów trzeba mieć na uwadze, że:

– wg art. 48 UO2 zezwolenie na zbieranie odpadów wygasa m.in.:

4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

– wg art. 46 UO2 organ nie może wydać zezwolenie w określonych przypadkach:

Art. 46. 1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowi-ska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

– wg art. 194  UO2 zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów grozi administracyjną karą pieniężną, którą WIOŚ może wymierzyć w wysokości od 1000 zł  do 1 000 000 zł.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2012 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– utraciła moc 23.01.2013 r., ale niektóre przepisy obowiązują przejściowo nadal
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

Tematy powiązane

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów
Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie

Joanna Wilczyńska (15.12.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Zezwolenie odpadowe a użytkowanie”
  1. 1 Jan napisał(a) 17:49, 17.12.2013:

    Oczywiście odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów przy braku formalnej „zgody” na zmianę sposobu użytkowania nie jest możliwa, ale w decyzji należy wpisać warunek, że do zbierania odpadów można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania. Warto zauważyć, że starosta jest też organem budowlanym i na podstawie wniosku jest w stanie ocenić czy pozwolenie budowlane będzie wymagane.


Skomentuj...