Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze zestawienia odpadowe

Pytanie: W związku z nową ustawą o odpadach zniknęły programy gospodarowania odpadami. Czy mimo to przedsiębiorca wytwarzający odpady w ilości dla której poprzednio wystarczający był program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i informacja o wytwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne sporządza roczne zestawienie odpadów i przesyła je do marszałka? [J.W.]

Odpowiedź: Tak, zbiorcze zestawienie za rok 2013 i 2014 nadal trzeba złożyć do 15 marca do marszałka województwa na dotychczasowych zasadach, czyli wg UO i z wykorzystaniem dotychczasowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach [4], gdyż według przepisu przejściowego UO2:

Art. 237.1. Podmioty, o których mowa w … art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie UO2 do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 UO

sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W art. 200 UO2 za niewykonanie obowiązku dotyczącego złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania przewidziana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości 500 zł, którą wymierza WIOŚ i który łącznie w roku kalendarzowym może wymierzyć za to 8500 zł (przy wyznaczaniu 5 dodatkowych terminów na złożenie sprawozdania).

Wytwórca odpadów zobowiązany jest złożyć roczne zbiorcze zestawienie, ale tylko wówczas, gdy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, gdyż wg UO2:

Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów
– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

W projekcie UO2, który wpłynął do Sejmu, było, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach sporządza wytwórca odpadów obowiązany do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych. Jednak cytowana powyżej wersja uchwalona i obowiązująca art. 75 UO2 znacznie odbiega od tej wersji projektu.

Tym samym w zakresie obowiązku sprawozdawczego nie ma znaczenia stan formalno-prawny w zakresie wytwarzanych odpadów. Obecnie wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ale tylko w związku z eksploatacją danej instalacji przy przekroczeniu określonych progów, a już nie są wymagane dotychczasowe decyzje zatwierdzające PGON i PGO, ani nie trzeba składać informacji, gdyż:
– według UO2:

Art. 231. 1. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie UO2, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 3.
2. Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie UO2.

– według POŚ:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

W następnych latach będą to sprawozdania elektronicznie wprowadzane do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Będzie to już na zasadach określonych w UO2, a więc sprawozdanie wprowadzane będzie poprzez indywidualne konto, które zostanie utworzone przez marszałka województwa dla danego podmiotu przy wpisywaniu go do nowego rejestru. Może się jednak okazać, że sprawozdania nie będzie mógł dany podmiot wprowadzić do BDO, bo nie będzie wpisany do nowego rejestru, gdyż niestety według przepisów UO2:

– nie każdy podmiot zobowiązany do składania sprawozdania będzie wpisany z urzędu do nowego rejestru lub będzie miał obowiązek (a więc i możliwość) wpisu do nowego rejestru na wniosek,

– wpis do nowego rejestru powinien być w ciągu 6 miesięcy od jego utworzenie a więc najpóźniej do 23 lipca 2016 r., tak więc może być sytuacja, że podmiot może jeszcze nie mieć konta w BDO przed 15 marca 2016, czyli w terminie wprowadzania sprawozdania za 2015 r.

Uwaga. Na stronie MŚ zamieszczono edycyjne wzory formularzy:
– zbiorczego zestawienia
– kart ewidencji odpadów (KEO) i kart przekazania odpadów (KPO)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy przejściowo nadal się stosuje
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673 – stosuje się nadal do ewidencji odpadów do końca 2014 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – stosuje się nadal do zbiorczych zestawień za lata 2012-2014 r.
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

Tematy powiązane

Sprawozdania odpadowe za 2012 r.
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach
Zbiorcze odpadowe za 2012-2014

Joanna Wilczyńska (29.12.2013)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 3

“Zbiorcze zestawienia odpadowe”
 1. 1 Jan napisał(a) 10:02, 05.01.2014:

  To jest bardzo istotne wyjaśnienie. Jednak warto jeszcze dodać co znaczy pojęcie „obowiązek prowadzenia ewidencji” i kto jest zwolniony z tego obowiązku.
  Szczególnego znaczenia nabiera pojęcie „instalacja” i „eksploatacja instalacji” Istnieje interpretacja Ministerstwa, że np. warsztat samochodowy nie jest instalacją

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:59, 27.02.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:47, 10.03.2016:

  Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674


Skomentuj...