Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kaucja za opakowania

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o opakowaniach sprzedawcy środków niebezpiecznych od 1 stycznia 2014 nie mogą już pobierać kaucji za opakowania po tych środkach? [J.P.]

Odpowiedź: Moim zdaniem od 2014 r. sprzedawcy środków niebezpiecznych mogą, ale już nie muszą pobierać kaucji za opakowania po tych środkach.

Do końca 2013 r. był obowiązek pobierania kaucji za opakowania w przypadku sprzedaży środków niebezpiecznych zdefiniowanych w art. 3 ust. 3 pkt 3a UOPAK.
Od 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK). Zostały do niej przeniesione z pewnymi zmianami przepisy z UOPAK oraz te przepisy z UPROD, które dotyczyły produktów w opakowaniach. Tak więc UGOPAK jest kontynuacją większości dotychczasowych przepisów w zakresie opakowań regulowanych przez 2 ustawy. Nie zostały jednak przeniesione do UGOPAK przepisy dotyczące kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych, m.in. nie został przeniesiony obowiązujący do końca 2013 r. art. 16 UOPAK:

Art. 16. 1. Sprzedawca środków niebezpiecznych jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej przez ich producenta, importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obowiązek pobrania kaucji nie dotyczy opakowań środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

3. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Obecnie nie ma analogicznego przepisu, a więc tym samym sprzedawca nie ma już od 2014 r. obowiązku pobierania kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych, jednak nadal ma obowiązek przyjmowania opakowań po takich środkach, ale obecnie tylko po będących środkami ochrony roślin, gdyż  wg art. 43 UGOPAK:

Art. 43. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach.

2. Użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1.

Kto wbrew przepisowi art. 43 ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor inspekcji handlowej w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł (art. 56-58 UGOPAK).

Natomiast wprowadzający środki ochrony roślin musi odebrać opakowania zwrócone do sklepu, gdyż wg art. 18 UGOPAK:

2. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1, oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Nowe przepisy nie regulują zasad zwracania pobranej przed rokiem 2014 zgodnie z UOPAK kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych, gdyż  z przepisów przejściowych na etapie projektu UGOPAK zniknął po I czytaniu w podkomisji sejmowej projektowany art. 88:

Do kaucji pobranych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 16 ustawy, o której mowa w art. 90, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecnie nie ma obowiązku pobierania kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych, ale też nie ma zakazu pobierania takiej kaucji. Moim zdaniem można więc kaucję pobierać za takie opakowania, tak jak pobierana jest w przypadku np. opakowań zwrotnych po niektórych napojach.

Trzeba mieć jednak na uwadze problemy z interpretacją niejednoznacznych przepisów dotyczących rozliczenia takiej kaucji z punktu widzenia podatku VAT czy ewidencjonowania w kasie fiskalnej i dokumentowania paragonem fiskalnym, a także w związku z ewidencją księgową.

Stanowisko Ministerstwa Finansów z 15.01.2004 r. w temacie kaucji za opakowania odnosi się wprawdzie do nieobowiązującej już UOPAK i przywołuje nieobowiązujące już rozporządzenie, ale nadal może być pomocne. Analogiczny przepis dotyczący kaucji, jaki był w § 16 rozporządzenia (Dz. U. Nr 68/2011 r., poz. 360), które uznaje się za uchylone, został dodany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w obowiązującym od 1.01.2014 r. art. 29a:

11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w ust. 11, podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:
1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania – jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888 – obowiązuje od 1.01.2014 r.
[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – uchylona 1.01.2014 r.
[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 177/2011 r., poz. 1054, ze zm.

Tematy powiązane

UGOPAK pozwala rozliczyć w 2014 r. nadwyżki z 2013 r.
Pomoc de minimis zamiast opłaty produktowej za opakowania

Joanna Wilczyńska (05.01.2014)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Kaucja za opakowania”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:53, 02.02.2014:

    Interpretacja MŚ z 7.01.2014 r. – Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

  2. 2 kasia napisał(a) 20:14, 16.10.2014:

    no i co tu niby ma teraz zadziałać, jezeli ktoś zapłacił za to opakowanie kaucję chcąc odzyskać pieniądze musiał je zwrócić sprzedawcy a ten do producenta. Teraz to tylko w lasach tego będzie więcej leżało bo nadal jest mało dbających o środowisko


Skomentuj...