Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady bliźniacze/lustrzane

Pytanie: Jak każdy zakład produkcyjny, jesteśmy wytwórcą odpadów, mamy pozwolenie wydane przez lokalne Starostwo. Pod koniec tego roku planujemy likwidację działu wtryskarek tworzyw sztucznych, w związku z tym spodziewam się ogromnych ilości odpadów. Wtryskarki są to urządzenia elektryczne, czyli pasuje kod z naszego pozwolenia 16 02 14, dodatkowo na pewno będzie dużo odpadów tzw: złomu czyli 17 04 05. Gdy likwidacja działu wtryskarek dojdzie do skutku to na pewno zostaną przekroczone nasze obecne roczne limity na wytwarzanie odpadów z naszego pozwolenia. W związku z tym udałem się dziś do władz lokalnych z tą sprawą i pytaniem jakie działania podjąć aby prawnie wszystko było ok. Uzyskałem informację, że na podstawie art. 180 ustawy POŚ, pod pozwolenie podlegają tylko odpady powstające z instalacji, a wtryskarka to nie jest odpad z instalacji tylko fragment tejże instalacji. Czyli odpady w postaci wtryskarek to nie są odpady z instalacji, w związku z tym takie odpady muszą być w ewidencji odpadowej, ale nie podlegają pod pozwolenia na wytw. odpadów. Natomiast w ewidencji odpadowej ja nigdzie nie rozdzielam odpadów z instalacji i z poza instalacji. W pozwoleniu, w ewidencji czy w sprawozdaniach rocznych wszystko jest w „jednym worku”. W związku z tym zastanawiam się czy wprowadzić podział odpadów z instalacji i z poza instalacji? Do tej pory wszystkie odpady jakie wytwarzamy (oprócz komunalki) były odniesione do pozwolenia. Może Pani poradzić jakie znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji? Czy standardowo, jak to robiłem do tej pory zaktualizować pozwolenie tak by starczyło mi limitów? Tylko, że teraz podobno najpierw muszę iść do UM, trzeba przejść jakąś procedurę, czy są odpady bliźniacze itd. [A.K.].

Odpowiedź: Jak słyszę „odpady bliźniacze”, to … Niestety, urzędy ponoć dostały jakieś wytyczne, i chociaż ich nie znam, to z pism wzywających do uzupełnienia wniosków widzę (nie tylko ja), że wytyczne te źle interpretują przepisy. Proponuję spytać urzędnika, czy on sam stosuje te wytyczne do wytworzonych przez siebie odpadów, czyli czy przed wrzuceniem do biurowego kosza z odpadami komunalnymi robi badania przez laboratorium akredytowane takich odpadów lustrzanych, jak np.:
– zjełczałe masło z urzędowej lodówki?
– połamana linijka drewniana?
– kartonik po ciastkach?
Jeżeli NIE, to urzędnik ma problem, bo te odpady mają lustrzane kody:

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 37* – Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

W myśl tych wytycznych, jeżeli urzędnik nie wykaże, że te jego odpady mogą być bez gwiazdki, to przecież nie może traktować ich jako odpady komunalne, bo urząd nie jest gospodarstwem domowym, a wg definicji odpadami komunalnymi od innych podmiotów niż domowe gospodarstwo mogą być tylko odpady inne niż niebezpieczne. W myśl tych wytycznych, powinna być więc prowadzona w urzędzie ewidencja (karta ewidencji, karta przekazania) wszystkich odpadów „bliźniaczych” wytwarzanych w urzędzie, jeżeli urząd nie ma dla nich stosowanych badań, no i mogą je przekazywać uprawnionym podmiotom nie jako odpady komunalne ale niebezpieczne!!! Niech więc urzędnicy zaczną stosowanie tych wytycznych od siebie … albo przyjmą do wiadomości, że wytyczne nie są prawem.

Tymczasem nigdzie nie ma takiego przepisu o „lustrzanych” odpadach. Odwrotnie. Identycznie tak samo jak było wg poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach (UO), obecnie przepis art. 7 UO2 dotyczy właśnie wymienionych w katalogu odpadów z gwiazdką (*), które nie mają w katalogu „lustrzanych” odpadów, gdy co do nazwy rodzaju w katalogu dany odpad jest odpowiedni poza jego właściwościami niebezpiecznymi. Wówczas można wyrzucić (*), ale warunkiem uznania, że odpady wymienione w katalogu odpadów jako odpady niebezpieczne nie są niebezpieczne jest potwierdzenie ich właściwości odpowiednimi badaniami przez laboratorium określone w art. 147a POŚ zgodnie z nadal obowiązującym dotychczasowym rozporządzeniem [4]. Jedyną nowością w tej procedurze jest obecnie konieczność zgłoszenia tego faktu marszałkowi województwa i uzyskania jego decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Ufffff

Natomiast co do odpadów dopuszczonych do wytwarzania w pozwoleniu, to powinny to być odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji, a wg art. 3 pkt 3 POŚ:

przez eksploatację instalacji lub urządzenia rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności.

Odpady wytworzone w związku z likwidacją części urządzeń instalacji moim zdaniem powinny być określone w pozwoleniu jako warunki odbiegające od normalnych, gdyż:

– wg art. 142 POŚ:

1. Wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne.

2. Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia.

– wg art. 188 POŚ:

2. Pozwolenie określa:

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

Jeżeli likwidację działu wtryskarek będzie prowadziła zewnętrzna firma, to wówczas odpadów z rozbiórki nie musicie mieć uwzględnionych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, gdyż to ta firma będzie wytwórcą wszystkich odpadów, jeśli w umowie o wykonanie tej usługi nie będzie inaczej, gdyż wg art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2:

32) przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Co do prowadzenia odrębnej ewidencji w zakładzie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, to już też się nad tym zastanawiałam. Przepisy nie zobowiązują do tego. Jak jednak udowodnić urzędnikowi czy WIOŚ, że nie przekracza się warunków pozwolenia? Nowy przepis obowiązujący od 23.01.2013 r. dotyczący uwzględnienia w pozwoleniu jedynie odpadów związanych z eksploatacją danej instalacji, a nie wszystkich wytwarzanych w zakładzie jak było wg poprzednich przepisów UO, miał być ułatwieniem dla przedsiębiorców, a jest niestety inaczej …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne – Dz. U. Nr 128/2004 r., poz. 1347 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Zmiana klasyfikacji odpadu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?

Joanna Wilczyńska (11.05.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Odpady bliźniacze/lustrzane”
  1. 1 Magda napisał(a) 11:27, 19.06.2013:

    Szczęśliwie Ministerstwo Środowiska wydało dzisiaj oficjalne stanowisko nt. tzw. odpadów bliźniaczych czy lustrzanych, w tym wyjaśnienia dot. interpretacji art. 7 i 8 UO2

    http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_06/cc27612a0ab016a2a87112d2b0d5d6d2.pdf

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:04, 25.07.2013:

    Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. odpadów lustrzanych (bliźniaczych)


Skomentuj...