Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Brak zgłoszenia instalacji

Pytanie: Co zrobić w momencie gdy instalacja, która podlega zgłoszeniu, nie została nigdy zgłoszona? Jakie kary będzie musiał ponieść prowadzący instalację oraz czy można zgłosić ją pomimo upływu paru lat działalności bez zgłoszenia? [A.D.]

Odpowiedź: Instalację można zgłosić pomimo upływu terminu na jej zgłoszenie. Karę za brak zgłoszenia określa art. 342 POŚ:

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją,
podlega karze grzywny.

WIOŚ, na podstawie art. 361 POŚ może:

– dać mandat do 500 zł (w niektórych przypadkach do 1000 zł) na podstawie art. 96 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i rozporządzenia [4], a jeżeli mandat nie zostanie przyjęty to

– skierować sprawę do sądu rejonowego na podstawie art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który może orzec grzywnę w wysokości od 20 zł do 5000 zł na podstawie art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, albo umorzyć sprawę.

Zgodnie z art. 152 POŚ i rozporządzeniem [5], wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska eksploatacja instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia:

z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgłoszenia wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia na podstawie rozporządzenia [6], z wyjątkiem instalacji określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia [5];

z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych zgłoszenia wg wzoru określonego w rozporządzeniu [7] wymagają stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne co najmniej 110 kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia [5] z wyjątkiem instalacji wymienionych w § 2 ust. 3 rozporządzenia [5];

z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Dz. U. Nr 133/2008 r. poz. 848, ze zm.
[3]  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń – Dz. U. Nr 46/2010 r., poz. 275, ze zm.
[4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879

Tematy powiązane

Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Zgłoszenie małych kotłowni
LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
Zmiana zgłoszenia instalacji spawania
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Zgłoszenia instalacji i pełnomocnictwo – opłata skarbowa
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Anteny satelitarne w firmie telekomunikacyjnej
Zgłoszenie przez osobę fizyczną instalacji promieniującej
Chów lub hodowla zwierząt

Joanna Wilczyńska (13.05.2013)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Brak zgłoszenia instalacji”
  1. 1 Mariusz napisał(a) 21:03, 26.08.2019:

    Gmina w aglomeracji śląskiej chce mnie przymusić do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w 1999 roku na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. W 2001 r. nie dokonałem zgłoszenia instalacji w przeciągu 6 miesięcy, nie zostałem za to ukarany. Straż Miejska uważa, że ewentualna grzywna po roku uległa przedawnieniu. Wydział Ochrony Środowiska chce mnie obecnie przymusić do dokonania zgłoszenia oczyszczalni na nowych warunkach Rozporządzenia z 18.11.2014 roku dotyczącego aglomeracji. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym nie spełnia tych wymogów. Czy Urząd Miasta ma takie prawo?

  2. 2 Mariusz napisał(a) 20:39, 04.09.2019:

    Po 19 latach Urząd Miasta Wydz. Ochrony Środowiska zamierza przymusić użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków do zgłoszenia na nowych warunkach (w aglomeracji). Jest to oczyszczalnia drenażowa PURFLO 2000 dla 3 osób , która nie spełnia nowych wymagań podczyszczenia ścieków bytowych. Czy Urząd ma prawo nękać użytkownika instalacji po 19 latach? Wg Straży Miejskiej ewentualna grzywna za brak zgłoszenia uległa przedawnieniu po roku czyli w 2002 r.


Skomentuj...