Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za czynnik chłodniczy

Pytanie: Jak naliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska za R134a, ilość zużyta razy stawka opłat? Jak naliczyć opłatę wstecz za rok 2008? Czy konieczne jest pozwolenie na emisję w laboratorium, w którym przeprowadzane są testy z użyciem tego czynnika? [K.W.]

Odpowiedź: Czynnik chłodniczy R134a inaczej HFC-134a to fluorowany gaz cieplarniany (f-gaz) o wzorze CH2FCF3, a więc jest to wodorofluorowęglowodór, dla którego jednostkowa stawka za korzystanie ze środowiska w 2013 r. wynosi 28,85 zł/kg wg obwieszczenia [2].
Za 2013 r. należy uiścić opłatę roczną do 31 marca 2014 r. jako iloczyn ilości [kg] wyemitowanego do powietrza w ciągu roku czynnika HFC i jednostkowej stawki. Jeżeli zużywany w laboratorium czynnik HFC w całości jest emitowany do powietrza poprzez odciąg dygestorium, to ilość wyemitowana jest równa ilości zużytego czynnika.
Za wcześniejsze lata wymagana była półroczna opłata za korzystanie ze środowiska, a jednostkowe stawki należy przyjąć następująco:
– za 2012 r – 27,66 zł/kg za wodorofluorowęglowodory wg obwieszczenia [3],
– za 2011 r – 26,96 zł/kg za wodorofluorowęglowodory wg obwieszczenia [4],
– za 2010 r – 26,05 zł/kg za wodorofluorowęglowodory wg obwieszczenia [5],
– za 2009 r – 25,00 zł/kg za wodorofluorowęglowodory wg rozporządzenia [6],
– za 2008 r – 0,11 zł/kg za węglowodory alifatyczne i ich pochodne wg obwieszczenia [7].

Wg art. 281 POŚ,  do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Natomiast wg art. 70 Ordynacji podatkowej obowiązek opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności, a więc na koniec 2013 r. upływa termin wnoszenia opłat za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r., bo potem obowiązek przedawnia się. Do opłat wniesionych po terminie należy doliczyć odsetki za zwłokę w wysokości jak od zobowiązań podatkowych. Wniesiona opłata zostaje rozdzielona proporcjonalnie za zaległe opłaty i za zaległe odsetki.

Jeżeli czynnik R134a używany jest w dygestorium wykorzystywanym do celów laboratoryjnych, to na podstawie rozporządzenia [8] nie jest wymagane pozwolenie na jego emisję, a na podstawie rozporządzenia [9] też nie jest wymagane zgłoszenie. W związku z tym, że w takim przypadku pozwolenie na wprowadzanie substancji do powietrza nie jest wymagane, to nie stosuje się art. 292 POŚ dotyczącego opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.

Uwaga. Fluorowane gazy cieplarniane podlegają ograniczaniu emisji na mocy rozporządzenia 842/2006/WE [10], a ponadto przewidziane są krajowe przepisy – obecnie jest projekt (z 31.01.2013 r.) założeń do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[5] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57/2009 r., poz. 780
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[7] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r.w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 – M.P. Nr 68/2007 r., poz. 754
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[10] Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. L 161/2006 r., str. 1, ze zm.

Tematy powiązane

Opłata za emisję z klimatyzatorów
Brak zgłoszenia instalacji

Joanna Wilczyńska (19.05.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Opłata za czynnik chłodniczy”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:44, 20.02.2014:

    Dla opłat rocznych jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat


Skomentuj...