Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?

Nowe przepisy miały ograniczyć wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów. Tymczasem w przypadku wytwarzanych odpadów w instalacji, w której będą przetwarzane odpady, mogą być wg przepisów wymagane dwie decyzje określające rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania, a mianowicie:

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w którym niezależnie od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów należy określić wg art. 43 ust. 2 pkt 2 i 5 UO2:

2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów;

pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w przypadku przekroczenia progów dla wytwarzanych odpadów określonych w art. 180a POŚ (1 t/rok dla odpadów niebezpiecznych, 5 000 t/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne), w którym należy określić wg art. 188 ust. 2b pkt 2, 3 i 6 POŚ:

2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo:

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Tak stanowią obecne przepisy, gdyż na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej
z projektowanego art. 180a POŚ został skreślony ust. 2 w brzmieniu:

2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.

Tym samym obecnie należałoby uzyskać obie decyzje. Za ich brak oraz za ich naruszanie przewidziane są w obu ustawach różne sankcje:

– wg UO2 – dotyczące braku i naruszenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:

4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 POŚ.

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

– wg POŚ – dotyczące braku zezwolenia na przetwarzanie odpadów i pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

Art. 293. 2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.

– wg POŚ – dotyczące naruszenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów (nie dotyczy pozwolenia, gdyż obecnie pozwolenie wymagane jest przepisami tylko POŚ a nie UO2) :

Art. 298.1. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska za:

4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów;

Art. 309. 2. Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

– wg POŚ – dotyczące braku i naruszenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Art. 367. 1. W razie:

1) wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,

może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Uwaga. Tymczasem wg art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. organ wyższego stopnia zobowiązany jest do stwierdzenia nieważności decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Czy w takim razie mogą funkcjonować w obrocie prawnym obie decyzje (zezwolenie na przetwarzanie odpadów i pozwolenie na wytwarzanie odpadów) określające rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonego przetwarzania odpadów w instalacji oraz miejsce i sposób magazynowania tych odpadów?

W związku z powyższym uważam, że w obecnym stanie prawnym lepiej wnioskować o łączną decyzję na podstawie art. 45 ust. 4-9 UO2, tj. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które jest jednocześnie zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. Trzeba przy tym pamiętać, że wówczas wg art. 45 ust. 7 UO2 organem właściwym do wydania pozwolenia jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów określony w art. 41 ust. 2-4 UO2. Może to być więc inny organ niż określony w art. 378 POŚ. Taka sytuacja będzie np. wtedy, gdy na terenie zakładu jest instalacja kwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale nie jest kwalifikowana do takich instalacja objęta łącznym pozwoleniem wraz z zezwoleniem i wówczas takie pozwolenie powinien wydać starosta a nie marszałek województwa.

Uwaga. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w związku z przetwarzaniem odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania muszą obecnie być określone niezależnie od ich ilości i rodzajów tylko w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w przypadku, gdy przetwarzanie odpadów jest w urządzeniu albo poza instalacją i urządzeniem (art. 43 ust. 2 pkt 2 UO2). Nie dotyczy to jedynie przypadków określonych w art. 45 ust. 1 UO2, dla których nie jest wymagane odrębne zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Uwaga. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w związku z przetwarzaniem odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania muszą obecnie być określone tylko w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w przypadku, gdy przetwarzanie odpadów jest w instalacji i łączna ilość wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją tej instalacji przekracza progi określone w art. 180a POŚ (1 t/rok dla odpadów niebezpiecznych, 5 000 t/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne) i gdy dla przetwarzania odpadów nie jest wymagane zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 45 ust. 1 UO2.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) – Dz. U. z 2013 r. poz. 267

Tematy powiązane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Opłata skarbowa dla spraw z OŚ
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (20.03.2013)
Nowości | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 8

“Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?”
 1. 1 Asia napisał(a) 07:23, 21.03.2013:

  Witam, A co w przypadku decyzji na instalację IPPC (przetwarzanie odpadów aluminium poprzez rozdrobnienie – R12 w ilości ponad 5tys toni i dalej produkcję gąsek – R4) ? Aktualnie całość decyzji wydana jest przez Marszałka, czy w świetle nowych przepisów nastąpi zmiana organu?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:30, 21.03.2013:

  W przypadku pozwolenia zintegrowanego wygląda na to, że organ nadal właściwy jest wg art. 378 POŚ, gdyż w art. 45 ust. 9 UO2 nie ma odesłania do ust. 7 w art. 45 UO2:
  „9. Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie, przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.”

 3. 3 asia napisał(a) 09:16, 21.03.2013:

  a czy w nowym wniosku lub zmianie IPPC uwzględniamy jedynie odpady z instalacji czy z całości zakładu, jak dotychczas?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:30, 24.03.2013:

  W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki tylko dla instalacji IPPC, a więc odpady związane z eksploatacją wyłącznie instalacji IPPC.
  Nadal obowiązuje art. 203 ust. 3 POŚ, wg którego na wniosek prowadzącego instalacje pozwoleniem zintegrowanym można objąć inne instalacje niż IPPC położone na terenie tego samego zakładu ustalając dla nich warunki na zasadach określonych dla pozwoleń sektorowych.

 5. 5 Asia napisał(a) 13:48, 25.03.2013:

  dziękuję

 6. 6 Armi napisał(a) 20:44, 09.04.2013:

  Ale mamy jeszcze taki zapis wynikający z art 45 ust 8 „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o ktorym mowa w ust 6 jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzaniem odpadów”.

  Więc jeżeli we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie beda ujete punkty wymagane przy wniosku na przetwarzanie wtedy mamy jedną decyzję a w zasadzie pozwolenie na wytwarzanie.

 7. 7 Małgorzata napisał(a) 12:22, 16.04.2015:

  Witam
  rozumiem, że w przypadku prowadzenia typowego odzysku poza instalacjami tj. wypełniania wyrobiska zmieszanymi odpadami z budów i remontów (17 01 07), jeśli np. w masie dostarczonych odpadów znajdę resztki metali, plastiku itp. wytwarzam odpady i powinnam to wpisać do wniosku, zaś w decyzji mieć wymienione ilości i rodzaje odpadów oraz określone miejsce magazynowania tychże.
  Pod jakimi kodami wytwarzam te odpady 17 04 05 i 17 02 03?

 8. 8 Anna napisał(a) 11:49, 26.02.2018:

  Mam problem z interpretacją przepisów dotyczących powstających odpadów z tworzywa sztucznego. Od zeszłego roku maja firma na własne potrzeby rozpoczęła produkcję opakowań z preform PET. Przy wydmuchu butelek powstają odpady , które na hali produkcyjnej mielimy w młynku i tworzywo PET w formie płatków odsprzedajemy firmie , która ma zezwolenie na transport i przetworzenie odpadu. Odpad sprzedajemy w kodzie 15 01 02. Czy potrzebujemy do decyzji na wytwarzanie odpadów innej decyzji, czy możemy w tym kodzie odsprzedawać odpad. Czy może te odpady nie powinniśmy traktować jako odpad


Skomentuj...