Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiany dla gminnych składowisk

Pytanie: W świetle art. 137 ust. 7 nowej ustawy o odpadach pojawiają się wątpliwości czy fundusz rekultywacyjny muszą utworzyć wszyscy zarządzający składowiskami odpadów czy tylko zarządzający gminnymi składowiskami odpadów? [A.L.P.]

Czy w świetle art. 136 i innych w/w ustawy o odpadach oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej Dz.u. 1997 Nr 9 poz. 43 oraz art. 9 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240 samorządowy zakład budżetowy zarządzający składowiskiem odpadów będzie mógł zarządzać składowiskiem odpadów po roku 2013? [J.Ł.]

Odpowiedź: Nowym gminnym składowiskiem odpadów nie może już zarządzać jednostka sektora finansów publicznych. Natomiast w przypadku, gdy przed 23.01.2013 r. zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów była gminna jednostka sektora finansów publicznych, a więc m.in. samorządowy zakład budżetowy, to może nim nadal być ale tylko do 23.01.2014 r. – co wynika z art. 136 UO2 w powiązaniu z art. 243 UO2:

Art. 136. Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Art. 243. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie UO2 tj. 23.01.2013 r. składowiskiem odpadów zarządza gminna jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136, w terminie roku od dnia wejścia w życie UO2
tj. do 23.01.2014 r.

Cały art. 137 UO2 dotyczy wyłącznie zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów. Dlatego tylko dla gminnego składowiska zarządzający musi utworzyć fundusz rekultywacyjny z opłat za przyjęcie odpadów do składowania, aby zabezpieczyć środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem składowiska, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem:

Art. 137. 1. Cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów uwzględnia w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym monitoringu składowiska odpadów.
2. Z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowisko odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny,
na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem. Środki są odprowadzane na fundusz w wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy.
3. Fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej.
4. Z dniem, gdy decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów albo decyzja o zamknięciu składowiska odpadów stała się ostateczna, zarządzający składowiskiem odpadów może przeznaczyć środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym na realizację obowiązków, o których mowa w ust. 2.
5. Funduszem rekultywacyjnym zarządza zarządzający składowiskiem odpadów.
6. Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej, o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w ust. 2.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się do podmiotu zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów, o którym mowa w art. 136.

Art. 244. Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w art. 137 ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie UO2 tj. do 23.07.2013 r.

Uwaga. Analizując powyższe przepisy uważam, że dla gminnego składowiska odpadów fundusz rekultywacyjny powinien być utworzony:

– z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów – w przypadku nowego składowiska;

– najpóźniej 23.07.2013 r. – w przypadku starego składowiska, gdy zarządzającym nie jest gminna jednostka sektora finansów publicznych;

– z chwilą, gdy zarządzającym już nie jest gminna jednostka sektora finansów publicznych, a więc najpóźniej 23.01.2014 r. – w przypadku starego składowiska, gdy zarządzającym przed 23.01.2013 r. była gminna jednostka sektora finansów publicznych.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.

Tematy powiązane

Składowiska – kryteria dla odpadów

Joanna Wilczyńska (17.03.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Zmiany dla gminnych składowisk”
  1. 1 Jolanta Sikora napisał(a) 09:37, 18.03.2013:

    Składowisko,którym zarządzamy zostało wybudowane ze środków gminnych i WFOŚ a następnie przekazane aportem do naszej spółki komunalnej z o.o.w której gmina na 100 % udziałów.Czy nasze składowisko jest gminne?

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:16, 20.06.2013:

    Zupełnie odmienną interpretację art. 137 UO2 dotyczącego funduszu rekultywacyjnego przedstawiło MŚ 19.06.2013 r.


Skomentuj...