Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach

Pytanie: Art.222 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (UO2) mówi, że określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. Art. 232 tejże ustawy mówi, że zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk…. wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas , na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 23.01.2015r.

Pytanie: skoro podmiot skorzysta z okresu przejściowego dot. obowiązywania zezwolenia wydanego na podstawie  przepisów dotychczasowych (UO1), w którym ma określoną metodę odzysku R14 – to:
– jakie oznaczenie metody R należy wpisać do karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2013: czy  jeszcze R14, czy może samodzielnie dokonać  wyboru metody R3, R5 ,R11 lub R12 i wpisać do karty ewidencji nowe oznaczenie wg ustawy UO2, oraz
– analogicznie w przypadku wystawiania kart DPO i DPR z ustawy zwanej w skrócie „produktową”. [R.B]

Odpowiedź: Faktycznie przepis nie jest jasny. Uważam jednak, że nowe oznaczenia odpowiednio R3, R5, R11 i R12 dla dotychczasowego odzysku R14 i R15 na pewno należy stosować we wnioskach o nowe zezwolenia na przetwarzanie i w tych zezwoleniach oraz w ewidencji odpadów i sprawozdawczości związanych z odzyskiem prowadzonym już na podstawie takiego nowego zezwolenia. Przy czym jeżeli jest potrzeba, to we wnioskach i zezwoleniach do czasu ukazania się nowych rozporządzeń należy odwoływać się do nadal obowiązujących starych rozporządzeń ale max do 23.01.2015 r.

Natomiast ewidencję za lata 2012-2014 i sprawozdania odpadowe za te lata nadal należy sporządzać z zastosowaniem przepisów dotychczasowych, a więc moim zdaniem nie ma przeszkód, aby pisać w nich R14 i R15 zgodnie ze starymi przepisami i starymi aktualnymi zezwoleniami, bo wg art. 236 i 237 UO2:

Art. 236. 1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 237. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie UO2 do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 UO,

2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 UPROD,

3) sprawozdań – na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 UOPAK,

4) sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 URP,

5) sprawozdań – na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 USEE,

6) sprawozdań – na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 UBA

sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 UO2.

Wg art. 232 UO2 stare zezwolenia na odzysk wydane na podstawie UO, w tym zezwolenia na odzysk w procesie R14 i R15, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 23.01.2015 r., i stają się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów w rozumieniu UO2. Z przepisu tego nie wynika jednak, że w przypadku prowadzenia odzysku R14 i R15 zezwolenie należy zmienić podając nową nazwę procesu odzysku odpowiednio R3, R5 ,R11 lub R12.

Tak więc do czasu uzyskania nowego zezwolenia moim zdaniem należy stosować w ewidencji i sprawozdaniach takie oznaczenie prowadzonego odzysku, jakie jest wpisane w obowiązującym starym zezwoleniu, a więc R14 i R15, gdyż art. 222 UO2 mówi, że określone w dotychczasowych przepisach (a nie w decyzjach) procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. Ponadto „samowolna” zmiana, tj. wykazywanie w ewidencji i sprawozdaniach innych nazw dla odzysku niż jest to określone w zezwoleniu może być wskazaniem na naruszenie tego zezwolenia, co skutkować może zastosowaniem art. 47 lub 194 UO2:

Art. 47. 2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadam i niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Wprawdzie w powyższych przepisach jest mowa o naruszaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale dotyczy to też starych zezwoleń na odzysk odpadów, gdyż wg art. 232 UO2 stare zezwolenia na odzysk odpadów stają się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów w rozumieniu UO2.

Mając powyższe na uwadze wydaje mi się słuszne, aby w przypadku aktualnego starego zezwolenia na odzysk R14 i R15 prowadzący taki odzysk w terminie obowiązywania tego zezwolenia nadal wpisywał:

– R14 i R15 w kartach ewidencji odpadów wg wzorów z rozporządzenia [3] – ale wg art. 236 UO2 maksymalnie do końca 2014 r.;

– R14 i R15 w zbiorczych zestawieniach na wzorach z rozporządzenia [4] przekazywanych do marszałka województwa do 15 marca na podstawie art. 37 UO – ale wg art. 237 ust. 1 pkt 1 UO2 najwyżej za lata 2012-2014;

– R14 w wystawianych DPO i DPR na wzorach z rozporządzenia [5] – ale wg art. 237 ust. 1 pkt 2 UO2 maksymalnie do końca 2014 r., bo najwyżej za lata 2012-2014 takie dokumenty z R14 mogą moim zdaniem być podstawą do rozliczenia wykonanego poziomu odzysku i recyklingu, a później zgodnie z objaśnieniami do tych wzorów należy podać zastosowany proces odzysku lub recyklingu zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 9a i 9b UPROD, a tam już nie ma R14.

Uwaga. Z powyższej analizy przepisów przejściowych UO2 moim zdaniem wynika, że odzysku R14 i R15 nie będzie można wpisywać w kartach ewidencji odpadów i dokumentach DPO i DPR w okresie od 1.01.2015 r. do 23.01.2015 r., chociaż zezwolenie na odzysk R14 i R15 może być w tym okresie jeszcze ważne. Tym samym w sprawozdaniach obejmujących ten okres też nie powinno już być R14 i R15. Czy w takim razie przez te pierwsze 23 dni w 2015 r. stare zezwolenia będą bezużyteczne? Po 23.01.2015 r. problem zniknie, bo stare zezwolenia nie będą już obowiązywać z mocy UO2. A może ktoś zupełnie inaczej rozumie te przepisy?

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673 – stosuje się nadal do ewidencji odpadów do końca 2014 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – stosuje się nadal do zbiorczych zestawień za lata 2012-2014 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz. U. Nr 247/2006 r., poz. 1816
[6] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.

Tematy powiązane

Dlaczego UO2
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Odzysk R14 i R15 poza instalacją
Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Sprawozdania odpadowe za 2012 r.

Joanna Wilczyńska (11.03.2013)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 2

“R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:44, 18.07.2013:

  Wg interpretacji MŚ z 16.07.2013 r. – lp. 25:
  „Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach ewidencję należy prowadzić w oparciu o nowe procesy odzysku określone w tej ustawie? Art. 236 ust. 1 mówi, że do 31 grudnia 2014 do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym czy sprawozdania wynikające z art. 237 mają być sporządzane za lata 2012 -2014 na starych zasadach uwzględniając np. procesy odzysku R14 i R15?”
  Odpowiedź MŚ: „W okresie dostosowawczym (dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy i uzyskania przez posiadaczy odpadów nowych decyzji) rekomenduje się stosowanie w dokumentach ewidencyjnych nowych oznaczeń procesów z podaniem w nawiasach oznaczeń „starych”.
  Za rok 2012 w zbiorczym zestawieniu danych powinny być stosowane zasady dotychczasowe w tym oznaczenia procesów dotychczasowe. Natomiast za lata 2013 – 2014 należy stosować przepis dotychczasowe z nowymi oznaczeniami procesów R i D (ma to ścisły związek z wejściem w życie ustawy o odpadach).”

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:57, 27.02.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16


Skomentuj...