Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odzysk R14 i R15 poza instalacją

Pytanie: Żużle i popioły paleniskowe, a także gruz betonowy do tej pory można było wykorzystać poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R14 (utwardzanie powierzchni). Można było także przekazać je osobom  fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby (również R14).
W myśl nowej ustawy wykorzystanie tego rodzaju odpadu to przetwarzanie. Jaki zastosować proces odzysku do tego rodzaju odpadów? RG

Odpowiedź: Metody odzysku oznaczone wg UO symbolami R14 i R15 stosowano m.in. do odzysku odpadów prowadzonego poza instalacjami i urządzeniami, dlatego likwidacja tych symboli w nowej UO2 spowodowała niepokój, czy w takim razie obecnie można prowadzić odzysk poza instalacjami? Tymczasem poza zmianą symboli nic się nie zmieniło, jak zapewnia MŚ w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7227:

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wykorzystywania ww. odpadów w dotychczasowy sposób, zmianie ulegnie jedynie samo oznaczenie procesów odzysku, tzn. procesy odzysku klasyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami jako procesy R14 lub R15 będą klasyfikowane jako procesy R3, R5, R11 i R12.

Wobec powyższego warto podkreślić, że wprowadzenie nowej ustawy o odpadach nie spowoduje uniemożliwienia ani nawet nie ograniczy stosowania dotychczasowych metod zagospodarowania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Wg art. 222 UO2:

Art. 222. Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do UO2.

Natomiast w załączniku nr 1 do UO2 wymienione są procesy odzysku, m.in.:

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***)
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11(****)

a wg objaśnień do załącznika nr 1 do UO2:

(**) Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
(***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Uwaga. Objaśnienia są zgodne z polską wersją dyrektywy 2008/98/WE. Chyba jednak dla (**) i (****) to tłumaczenie nie jest najlepsze i odsyłam do wersji angielskiej dyrektywy 2008/98/EC:

(**) This includes gasification and pyrolisis using the components as chemicals (tłumacz: „Pozycja ta obejmuje zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych”)

(****) If there is no other R code appropriate, this can include preliminary operations prior to recovery including pre-processing such as, inter alia, dismantling, sorting, crushing, compacting, pelletising, drying, shredding, conditioning, repackaging, separating, blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered R1 to R11 (tłumacz: „Jeśli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające odzysk, w tym wstępne przetwarzanie, takie jak, między innymi, demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od R1 do R11″)

Wg art. 232 ust. 2 UO2:

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie UO2

Z tego wynika, że stare zezwolenie na odzysk odpadów, w którym określono jako dopuszczalny odzysk R14 albo R15, też obowiązuje max. do 23.01.2015 r.
Uważam więc, że nie ma potrzeby wcześniej uzyskiwać nowego zezwolenia tylko z tego powodu, że w UO2 nie ma już R14 i R15.

Wg art. 250 UO2 większość starych rozporządzeń, w tym rozporządzenie [3] i [4], nadal obowiązuje ale max do 23.01.2015 r.

Nadal więc obowiązują określone w rozporządzeniu [3] warunki dla odzysku R14 i R15 poza instalacjami, z tym że we wniosku o nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów i w zezwoleniu należy już podać oznaczenia dla procesu odzysku zgodne z UO2 odpowiednio jako proces odzysku R3, R5, R11 lub R12.

Żużle i gruz betonowy nadal więc można wykorzystać poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku do utwardzania powierzchni zgodnie z warunkami określonymi dla procesu R14 w rozporządzeniu [3], ale jako że jest to odzysk materiałów nieorganicznych, to moim zdaniem we wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy podać w tym przypadku proces R5. Gdyby odpady te wcześniej wymagały np. kruszenia w kruszarce (urządzeniu), to kiedyś kwalifikowany byłby taki proces kruszenia jako R15, a obecnie jako R12.

Nie ma też obecnie przeszkód, aby nadal przekazywać żużle i gruz betonowy osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku R5, na ich własne potrzeby, zgodnie z warunkami określonymi dla procesu R14 w rozporządzeniu [4].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (R14, R15, D2) – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (R1, R3, R10, R14) – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm. – obowiązuje max do 23.01.2015 r.

Tematy powiązane

Dlaczego UO2
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (10.03.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Odzysk R14 i R15 poza instalacją”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:07, 07.03.2014:

    Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
    do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:16, 24.01.2016:

    Od 24.01.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93


Skomentuj...