Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie UO2 zmienia się kwestia transportu własnych odpadów przez ich posiadacza/właściciela? w UO1 nie wymagano pozwolenia na transport odpadów własnych. [M.K.]

Odpowiedź: Wg UO2 nadal wytwórca odpadów może sam je transportować bez zezwolenia. Nie będzie też wymagana rejestracja takiego transportującego w elektronicznym rejestrze u marszałka województwa, który ma w ciągu 3 lat być utworzony w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), gdyż wg art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Rejestry mają być utworzone najpóźniej do 23.01.2016 r., a do czasu ich utworzenia do transportujących stosować należy starą UO, a więc do czasu utworzenia rejestru nie jest wymagane zezwolenie na transport swoich odpadów na podstawie art. 28 ust. 9 UO:

9. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który … transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Uwaga. W pozostałych przypadkach, do czasu utworzenia nowego rejestru u marszałka województwa, transportujący odpady, aby uniknąć kary 2-10 tys. zł, powinien mieć albo zezwolenie na transport na podstawie UO, albo powinien być wpisany do starego rejestru starosty na podstawie art. 33 UO, gdyż wg art. 233 i 195 UO2:

Art. 233. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
2. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 UO, na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stosuje się przepisy UO.

Art. 195. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 ust. 2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

Wg art. 250 ust. 3 UO2, do czasu utworzenia nowego rejestru nadal obowiązuje w zakresie transportu stare rozporządzenie [3] dotyczące zwolnień z zezwolenia oraz  rozporządzenie [4] dotyczące starego rejestru dla takich zwolnionych transportujących.

Uwaga. Nie należy mylić „pozwoleń” z „zezwoleniami”. Są to decyzje administracyjne, ale w zakresie odpadów:

– „pozwolenia” są na wytwarzanie odpadów,

– „zezwolenia” są na transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) albo na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1734

Tematy powiązane

Transport wytworzonych przez siebie odpadów
Zezwolenie na transport odpadów

Joanna Wilczyńska (05.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...