Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy karta przekazania odpadów

Pytanie: Pracuję właśnie nad pozwoleniem na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Firma wytwarza akumulatory i baterie które przekazuje w punkcie przy zakupie nowych akumulatorów. Czy w tym momencie konieczna jest karta przekazania? Czy to dotyczy też zużytego sprzętu elektronicznego…? Wydaje mi się że tak. Wydaje mi się że karty są konieczne przy przekazywaniu do utylizacji również w przypadku jeśli zwracamy odpad w punkcie w którym go kupiliśmy. A co z olejami? czy w warsztacie również powinniśmy przy wymianie oleju domagać się karty przekazania? czytaj więcej »

29.09.2012

Zbieranie odpadów w warsztacie

Pytanie: Pytanie dotyczy warsztatu samochodowego i odbioru oleju pochodzącego z naprawianych pojazdów. Wiem, że należy sporządzić PGON ale czy trzeba uzyskać Zezwolenie na zbieranie odpadów w kontekście omawianego oleju? czytaj więcej »

25.09.2012

Standardy emisyjne dla małych kotłów

Pytanie: Standardy emisyjne pyłu dla kotłów opalanych węglem kamiennym obowiązują dla kotłów o mocy powyżej 1 MW. W jaki sposób np. WIOŚ czy inny urząd może egzekwować te wymagania dla kotła o mocy 2MW opalanego węglem kamiennym, skoro dla takiej kotłowni nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a jedynie zgłoszenie. czytaj więcej »

24.09.2012

Zmieszane odpady komunalne

Pytanie: Mam pytanie odnośnie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów uchwał Sejmiku w sprawie wykonania WPGO: czytaj więcej »

22.09.2012

Pozwolenie a pył PM2,5

Dyrektywa CAFE, wprowadzająca m.in. normy dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, została wdrożona do POŚ przez ustawę [2] nowelizującą (tzw. czyszczącą albo zmieniającą). Zmiany te wprowadzone do POŚ w większości obowiązują od 28.05.2012 r. czytaj więcej »

18.09.2012

Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakłada się, że podczas funkcjonowania nie powstaną ścieki technologiczne. Powstaną natomiast ścieki socjalno- bytowe, jednak nie więcej niż 200 m3 rocznie, oraz ścieki opadowe i roztopowe. Na obecnym etapie nie zdecydowano jeszcze czy biogazownia zostanie podłączona do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. czytaj więcej »

18.09.2012

Ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji

Pytanie: Zakład produkcyjny (przetwórstwo mięsa) odprowadza do kanalizacji miejskiej ścieki przemysłowe. Roczna ilość ścieków przemysłowych wynosi ok 20-30% ilości ścieków komunalnych jakie dostarczane są na tą oczyszczalnię. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni są odprowadzane do wód. Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji (N-NH4 – 35 mgO2/dm3, N-NO2 – 1 mgO2/dm3, N ogólny – 50 mgO2/dm3).
Czy zakład produkcyjny musi przestrzegać tylko rozp. Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 136 poz. 964) czy też oprócz tego musi przestrzegać przepisów rozp. Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984 – chodzi w szczególności o paragraf 4 ust. 2 pkt 2). Głównie chodzi mi o poziomy BZT5, ChZT, Zawiesiony ogólnej i związków azotu w tych ściekach przemysłowych jakie mogą dostarczać do kanalizacji. czytaj więcej »

16.09.2012

Wskaźniki emisji substancji do powietrza

Pytanie: Witam, mam pytanie odnośnie wskaźników branych do programu przedstawiającego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Czy w jakimś rozporządzeniu jest nakaz żeby brać pod uwagę wskaźniki z KOBIZE. czy można wziąć np MINISTERSTWO , OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LESNICTWA z 1996 roku? czytaj więcej »

15.09.2012

Wody chłodnicze

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów uregulowane jest zagadnienie odprowadzania do ziemi wód pochłodniczych? Prawo ochrony środowiska mówi o opłatach karach za przekroczenia ale nie mogę dotrzeć do aktów prawnych mówiących o warunkach wprowadzania takich wód do ziemi. Czy jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, jakie należy spełnić wymagania, itd.? czytaj więcej »

13.09.2012

Zbieranie odpadów

Pytanie: Dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów. Organ wydając taką decyzję jest uprawniony do badania zgodności zamierzonego gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego (art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach). Czy możliwe jest wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jaką decyzję należy wydać w sytuacji, kiedy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa inne funkcje niż zamierzenie zbierającego odpady? czytaj więcej »

11.09.2012