Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Standardy emisyjne dla małych kotłów

Pytanie: Standardy emisyjne pyłu dla kotłów opalanych węglem kamiennym obowiązują dla kotłów o mocy powyżej 1 MW. W jaki sposób np. WIOŚ czy inny urząd może egzekwować te wymagania dla kotła o mocy 2MW opalanego węglem kamiennym, skoro dla takiej kotłowni nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a jedynie zgłoszenie. [R.T.]

Odpowiedź: Nie tylko kotły opalane węglem, ale wg rozporządzenia [2] niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa wszystkie kotły o mocy w paliwie nie mniejszej niż 1 MW podlegają standardom emisyjnym i to nie tylko dla pyłu, ale również dla dwutlenku siarki i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

Jeżeli w zakładzie nie ma innych „instalacji energetycznych”, to faktycznie kocioł 2 MW na podstawie rozporządzenia [3] nie wymaga pozwolenia, ale na podstawie rozporządzenia [4] wymaga jedynie zgłoszenia. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji kotła i w zgłoszeniu m.in. wykazać, że emisja z kotła nie będzie przekraczać standardów emisyjnych, bo:

– wg art. 141 POŚ:

1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

– wg art. 152 POŚ:

2. Zgłoszenie … powinno zawierać:
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji …

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Natomiast wg art. 76 POŚ:

1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska;
4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych
w pozwoleniu warunków emisji.

3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa
standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.

W przypadku instalacji wymagających zgłoszenia, WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego na podstawie rozporządzenia [5] lub wstrzymać eksploatację, gdyż

– wg art. 342 POŚ:

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją,
podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu.

– wg art. 367 POŚ:

1. W razie:
3) niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Należy mieć też na uwadze to, że instalacje podlegające standardom emisyjnym podlegają z mocy prawa (art. 147 ust. 1 i 2 i 4 POŚ) obowiązkowym okresowym albo ciągłym pomiarom określonym w rozporządzeniu [6] oraz wstępnym pomiarom jedynie wtedy, gdy wymagają pozwolenia.

Jednak gdy w przypadku kontroli WIOŚ okaże się, że instalacja niewymagająca pozwolenia powoduje przekroczenie standardów emisyjnych, to:

– WIOŚ nałoży grzywnę w drodze mandatu karnego, gdyż  wg art. 339 POŚ:

1. Kto, wprowadzając do środowiska substancje lub energie, w zakresie,
w jakim nie wymaga to pozwolenia, przekracza dopuszczalne standardy emisyjne określone na podstawie art. 145 ust. 1 …,
podlega karze grzywny.

– organ OŚ może z urzędu wydać decyzję nakazującą pomiary emisji, a WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w przypadku niewykonania nakazanych pomiarów, albo gdy wyniki nakazanych pomiarów nie są ewidencjonowane i przechowywane przez 5 lat, gdyż:

– wg art. 150 POŚ:

1. Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, …, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.

– wg art. 340 POŚ:

2. Tej samej karze podlega kto:
2) będąc obowiązany w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 ust. 1–3
do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji lub przedkładania wyników tych pomiarów, nie spełnia tego obowiązku;
3) nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie,
o którym mowa w art. 147 ust. 6.

Dla instalacji niewymagającej pozwolenia organ OŚ może określić dopuszczalną emisję
w decyzji wydanej z urzędu, a w przypadku jej naruszania WIOŚ może wydać decyzję
o wstrzymaniu eksploatacji instalacji, gdy instalacja wymaga zgłoszenia, gdyż:

– wg art. 154 POŚ:

1. Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania
w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 188 stosuje się odpowiednio.

– wg art. 367 POŚ:

1. W razie:
2) naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Uwaga. Art. 378 POŚ precyzuje, który organ jest właściwym organem ochrony środowiska (organ OŚ) w poszczególnych ww. sprawach oraz innych sprawach wymienionych w POŚ albo w innych ustawach przywołujących ten art. 378 POŚ.

Uwaga. Będzie wkrótce wydane nowe rozporządzenie, które zastąpi rozporządzenie [2], które wdroży do przepisów krajowych standardy emisyjne z dyrektywy IED dla dużych kotłów o mocy w paliwie od 50 MW. Trzeba zwrócić uwagę, czy przy tej okazji ulegną zmianie standardy emisyjne dla kotłów mniejszej mocy.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[5] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366
[8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (IED) – Dz. U. L 334/2010 r., str. 17, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Standardy emisyjne – przepisy prawne
Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?

Joanna Wilczyńska (24.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 5

“Standardy emisyjne dla małych kotłów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:42, 21.11.2012:

  Od 2014 r. standardy emisyjne dla spalania paliw dotyczyć też będą źródeł o mocy w paliwie 0,5-1 MW – wg § 51 projektu (z 24.10.2012 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:30, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:28, 24.08.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:59, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 + sprostowanie do LZO – Dz. U. z 2014 r. poz. 1631

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:19, 21.04.2024:

  Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)


Skomentuj...